географія

1лекція05 вересняВСТУП Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації. Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження.
2лекція12 вересняРОЗДІЛ I. Географічна карта та робота з нею Тема 1. Географічна карта Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.
3лекція19 вересняТема 2. Топографічні карти Топографічні карти. Координатні сітки. Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту.Читання та практичне використання топографічних карт. Практична робота №1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою. Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування.
4лекція26 вересняРОЗДІЛ II. Географічний простір України Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні. Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.
5лекція03 жовтняПрактична робота №2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах. Дослідження. Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір). Тема 2. Формування території України Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.
6лекція10 жовтняТема 3. Україна на карті годинних поясів Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні. Практична робота №3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу. Дослідження. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським. Підсумковий урок з тем «Вступ», «Географічна карта та робота з нею», «Географічний простір України».
практична робота
7лекція17 жовтняТематичне оцінювання №1
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
8лекція24 жовтняРОЗДІЛ ІІІ. Природні умови і ресурси України Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня». Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери.
9лекція31 жовтняКарта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна будова. Дослідження П. Тутковського. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини. Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.
10лекція07 листопадаКорисні копалини України, їх класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, природного газу, «сланцевого газу», торфу, горючих сланців. Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.
контурна карта
11лекція14 листопадаОсобливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості. Практична робота №4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України. Дослідження. Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті. Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір).
Накопичувальний бал 1тр.
12лекція28 листопадаТема 2. Клімат і кліматичні ресурси Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні. Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта. Практична робота №5. Визначення вологості повітря за заданими показниками.
13лекція05 грудняРегіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси. Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Практична робота №6. Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм.
практична робота
14лекція12 грудняМетеорологічна служба. Б. Срезневський – організатор метеослужби в Україні. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості. Дослідження. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ.
15лекція19 грудняТема 3. Води суходолу і водні ресурси Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, заплава, тераси, меандри, твердий стік. Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.
практична робота
16лекція26 грудняОзера, їх типи, особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали. Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості. Практична робота №7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України. Дослідження. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.
17лекція16 січняТема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаєва. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів. Практична робота №8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України. Дослідження. Вплив людини на родючість ґрунтів.
18лекція23 січняТематичне оцінювання №2
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
19лекція30 січняТема 5. Рослинність Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості. Тема 6. Тваринний світ України Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості. Дослідження. Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії. Підсумковий урок.
20лекція06 лютогоТема 7. Ландшафти України Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження К. Геренчука. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність.
21лекція13 лютогоПриродні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів. Лісостепова природна зона України.
22лекція20 лютогоПриродна зона степу. Використання та охорона рівнинних ландшафтів. Практична робота №9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором). Дослідження. Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України
клімат
23лекція27 лютогоГірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.
24лекція06 березняПриродні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.
25лекція20 березняТема 8. Природокористування Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. Практична робота №10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України. Дослідження. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.
водні ресурси
26лекція27 березняМоніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку. Підсумковий урок з тем «Ландшафти», «Природокористування».
27лекція03 квітняРОЗДІЛ IV. Населення України та світу Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та України Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Міграційна політика держав. Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика. Практична робота №11. Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.
ландшафти
28лекція10 квітняСтатево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження П. Чубинського. Демографічна політика. Практична робота №12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.
29лекція24 квітняТема 2. Розселення Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні. Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація. Дослідження. Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
30лекція08 травняТематичне оцінювання №3
31лекція15 травняТема 3. Етнічний склад населення. Етноси. Найпоширеніші мовні сім`ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення. Тема 4. Релігійний склад населення Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.
Атестація
32лекція22 травняТема 5. Зайнятість населення в світі й Україні Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення. Підсумковий урок розділу «Населення України та світу».
33лекція29 травняРОЗДІЛ V. Природа та населення свого адміністративного регіону Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку свого регіону
Яндекс.Метрика