фізика

1лекція01 вересня Тема: Фізика як наука. Математичний мінімум. Рівномірний рух та його графіки. Середня швидкість. Стислий зміст: Арифметичні дії. Дії з дробями, розв’язання лінійних рівнянь. Швидкість, шлях, переміщення, середня швидкість. Графіки залежності шляху та швидкості від часу.
2практика07 вересняТема: Кінематика руху. Швидкість та середня швидкість. Графіки руху. Розв’язання задач.
3лекція08 вересня Тема: Основи динаміки. Стислий зміст: Сила та її характеристики. Види сил: тяжіння, тертя, тиску, реакції опору, Архімеда, пружності. Рівнодійна та її знаходження. Рівновага. Сила та протидія.
4практика14 вересняТема. Сили. Знаходження рівнодійної в різних випадках під дією різних сил. Розв’язання задач.
5лекція15 вересняТема: Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії. Стислий зміст: Енергія, механічна енергія та її види: потенційна, кінетична, пружної деформації. Механічна робота, знаходження роботи сталої та змінної сили. Позитивна та негативна робота. Механічна потужність, миттєва потужність. Застосування закону зміни та збереження механічної енергії.
Домашня контрольна робота №2
6практика21 вересняТема. Розв’язання задач на застосування закону збереження та зміни енергії, та на знаходження роботи сил у різних випадках.
7лекція22 вересняТема: Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Тепловий стан тіл. Температура. Теплова рівновага. Стислий зміст: Будова речовини. Положення МКТ та явища, що її підтверджують. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкала Цельсія та Кельвіна. Теплова рівновага.
8практика28 вересняПрактичне заняття 4. Тема. Ціна поділки вимірювального приладу (термометра). Швидкість зміни температури. Зв`язок температурних шкал. (Розв’язання задач з теми «Енергія»)
9лекція29 вересня Тема: Теплове розширення тіл. Стислий зміст: Залежність розмірів фізичних тіл та їх густини від температури. Особливості теплового розширення води. Лінійне розширення твердих тіл. Врахування теплового розширення в техніці.
10практика05 жовтня Практичне заняття 5. Тема. Теплове розширення тіл. Розв’язання задач.
11лекція06 жовтняТема: Аналіз ДКР №1.
12практика12 жовтняТема: АКР №1
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
13лекція13 жовтня Тема: Основи термодинаміки. Внутрішня енергія та її зміна. Кількість теплоти. Тепловий баланс. Стислий зміст: Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла (Перший закон термодинаміки). Види теплообміну: теплопрвідність, конвекція, випромінювання. Кількість теплоти. Теплоємність тіл. Питома теплоємність речовини. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла. Теплова потужність нагрівача. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.
14практика19 жовтняТема. Розрахунок внутрішньої енергії та її зміни. Знаходження теплової потужності. Знаходження корисної , втраченої та повної енергії.
15лекція20 жовтняТема: Агрегатні стани речовини. Особливості плавлення та кристалізації. Стислий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні чи кристалізації твердих тіл. Питома теплота плавлення. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали.
16практика26 жовтняТема. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу. Розв’язання задач
17лекція27 жовтня Тема: Агрегатні стани речовини. Особливості випаровування та конденсації. Стислий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери
18практика02 листопадаТема. Фазові перетворення. Розв’язання задач
19лекція03 листопадаТема: Аналіз ДКР №2
20практика09 листопадаТема: АКР №2
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
21лекція10 листопада Тема: Види машин і механізмів. Прості механізми. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Закон збереження повної енергії. Коефіцієнт корисної дії. Згоряння палива. Стислий зміст: ККД та різні його види. Питома теплота згоряння палива. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах: зіткнення, тертя, рух внаслідок згоряння палива та ін.
Домашня контрольна робота №2
22практика16 листопадаТема. ККД нагрівача та будь-якого теплового та механічного процесу. Розрахунок теплоти, що виділяється при згорянні палива. РТБ. Розв’язання задач.
23лекція17 листопада Тема: Узагальнююче повторення. Краткое содержание: Розв’язання узагальнюючих задач з теми «Рівняння теплового балансу».
24практика30 листопадаТема. Лабораторні роботи № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури.№ 2. Визначення питомої теплоємності речовини.
25лекція01 грудняТема: Теплові двигуни. Стислий зміст: Принцип дії теплових машин. Парова турбіна. Двигуни внутрішнього згоряння. ККД теплового двигуна та шляхи його підвищення.
26практика07 грудняТема. Теплові двигуни. ККД. Розв’язання задач.
27лекція08 грудня Тема: Холодильні машини. Стислий зміст: Принцип дії холодильних машин. Холодильний коефіціент. Кондиціонер. Теплові насоси.
28практика14 грудняТема. Холодильні машини. Розв’язання задач.
29лекція15 грудня Тема: Узагальнююче повторення.
30практика21 грудняТема. Лабораторні роботи № 3. Визначення питомої теплоти плавлення льоду. № 4. Визначення ККД нагрівника.
31лекція22 грудня Тема: Навчальний проект. Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
32практика28 грудняТема: АКР №3.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
33лекція29 грудняТ Тема: Навчальний проект.
34практика18 січня Тема: Навчальний проект.
35лекція19 січняТема: Електричні явища. Електричний заряд. Електричний заряд. Краткое содержание: Електричні явища. Електризація тіл. Види електризації. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Дискретність електричного заряду. Дослід Йоффе-Міллікена. Електрон. Йони.
36практика25 січняТема. Закон збереження заряду. Склад атому та іонів. Закон Кулона. Розв’язання задач.
37лекція26 січня Тема: Електричне поле та його властивості. Стислий зміст: Електричне поле, його зображення та властивості. Силова характеристика електричного поля. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист.
38практика01 лютогоТема. Напруженість поля. Закон Кулона. Рівновага заряджених тіл. Розв’язання задач.
39лекція02 лютого Тема: Робота електричного поля. Потенціал та напруга. Узагальнююче повторення з теми «електричне поле». Стислих зміст: Потенціал електричного поля. Напруга. Робота поля з перенесення заряду. Прискорювачи заряджених часток. Розв’язання комплексних задач.
40практика08 лютогоНапруженість, потенціал та робота електричного поля. Перетворення енергії. Розв’язання задач.
Теоретичний залік
41лекція09 лютого Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
Домашня контрольна робота №4
42практика15 лютогоТема: АКР №4
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
43лекція16 лютого Тема: Електричний струм та електричне коло. Дії електричного струму. Стислий зміст: Електричний струм. Умови виникнення та існування електричного струму. Дії електричного струму. Провідники і діелектрики. Струм у металах. Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи. Прості та розгалужені кола. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Питомий опір провідників. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Залежність опору провідника від температури.
44практика22 лютогоТема. Лабораторна робота № 5. Дослідження взаємодії заряджених тіл. Лабораторна робота № 6. Залежність опору провідника від його розмірів та температури. Розв’язання задач.
45лекція23 лютого Тема: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Стислий зміст: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл. Методи розрахунку розгалужених кіл.
46практика01 березняТема. Закон Ома. Розрахунок кіл. Розв’язання задач.
Директорська контрольна робота
47лекція02 березняТема: Узагальнююче повторення матеріалу до Директорської атестації з фізики.
48практика08 березняТема. Директорська атестація з фізики.
49лекція09 березня Тема: Вимірювання сили тока та напруги. Стислий зміст: Вимірювання сили тока та напруги. Амперметр та вольтметр. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір.
50практика22 березняТема. Закон Ома. Вимірювання сили струму та напруги. Розв’язання задач.
51лекція23 березняТема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм. Стислий зміст: Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями. Вплив електричного струму на людський організм.
Самостійна робота
52практика29 березняТема. Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів.
53лекція30 березня Тема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.
54практика05 квітняТема. Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів. Лабораторні роботи № 7. Вимірювання сили струму та електричної напруги. № 8. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
55лекція06 квітня Тема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Стислий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. Лічильник електричної енергії.
56практика12 квітняТема. Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Розв’язання задач.
57лекція13 квітняТема: Аналіз ДКР №5
58практика19 квітняТема: АКР №5
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
59лекція20 квітняТема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Стислий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Закон збереження енергії для електродвигуна.
60практика26 квітняТема. Розв’язання комплексних задач з теми «електричний струм». Лабораторні роботи № 9. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. № 10. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням
61лекція27 квітня Тема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Стислий зміст: Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Застосування електролізу в промисловості та техніці.
62практика03 травняТема. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
Теоретичний залік "Закони постійного струму"
63лекція04 травня Тема: Електричний струм в газах. Електричний струм в напівпровідниках. Стислий зміст: Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди в газах. Використання струму в газах у практичній діяльності людини. Електричний струм у напів- провідниках. Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці. Термістори.
Домашня контрольна робота №5
64практика10 травняТема. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Електричний струм в газах. Розв’язання задач. Отримання ДКР №6.
Домашня контрольна робота№6
65лекція11 травняТема: Узагальнююче повторення з теми «Електричний струм в різних середовищах» . Аналіз ДКР №6.
66практика17 травняТема: АКР №6.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
67лекція18 травня Тема: Навчальний проект.
68практика24 травня Тема: Навчальний проект.
69лекція25 травняРезерв
70практика31 травняРезерв
Яндекс.Метрика