Навчальний процес

parallel ftl

Профільна спеціалізація навчання передбачає, що кожен учень ліцею проходить підготовку за програмами поглибленого вивчання математики, фізики й інформатики одночасно протягом 3-х років, в 9 - 11 класах. Це забезпечує конкретну область профорієнтації й одночасно широкі можливості у виборі майбутнього профілю вищої освіти.

До форм організації навчання у ліцеї належать:

Урочні заняття: лекції та практичні заняття

Лекційні заняття проводяться як робота з засвоєння нового матеріалу під керівництвом вчителя з використанням всіх видів пам'яті учнів, і включає роботу по формуванню детального план – конспекту з програмної теми.

Практичні заняття проводяться відразу за лекціями й тісно пов'язані з теоретичним матеріалом. Вони передбачають розвиток самостійності учнів щодо застосуванню раніше вивченого на прикладах завдань, вправ та питань із програми вступних іспитів у ВНЗ, олімпіад й ін. На практичних заняттях використовуються комп'ютери з відповідним навчальним програмним забезпеченням. Основний навчальний матеріал подається так, щоб бути засвоєний ліцеїстами на навчальних заняттях. Традиційні поточні домашні завдання заміняються роботою на цих практичних заняттях. Для проведення занять по дисциплінах профільного циклу клас ділиться на дві групи.

Позаурочні заняття :

поточні консультації;
тематичні суботні консультації (тематичні предметні «занурення»);
спецкурси й факультативи;
підготовка курсових робіт (навчальна науково–дослідницька робота учнів).
Поточні консультації кожен учитель проводить за окремим розкладом: до або після занять. Полем навчальної діяльності на консультаціях є тематичні добірки вправ («підготовки» до атестацій).

Суботні (тематичні) консультації мають надзвичайно потужний технологічний потенціал у контексті формування рівня освіченості випускників. Проводяться з предметів профільного циклу й з української мови. На консультацію у конкретну суботу приходять вчителі тільки одного, наперед визначеного предмета. Мета консультації полягає у тому, щоб допомогти учням виконати домашнє атестаційне завдання, текст якого вони одержують у п'ятницю після занять, а виконану роботу здають на перевірку в понеділок до занять, або у цю ж суботу. Наступної суботи - консультації з іншого профільного предмету (згідно спеціального розкладу, зафіксованому у річному плані роботи). У підсумку, «занурення» у даний предмет відбувається один раз на місяць.

Факультативи й спецкурси є традиційною формою роботи з достатньо обдарованими учнями. Їхнім змістом є вирішення нестандартних та олімпіадних завдань. Практикуються міжпредметні факультативні робочі програми.

Науково - дослідна діяльність учнів передбачає, що кожен учень виконує протягом семестру одну «курсову» роботу в 10 класі й одну - в 11-му. Теми пропонуються науковими керівниками – викладачами ліцею та університетів. Захист робіт проводиться на науковій конференції, на секціях у строки згідно з планом роботи ліцею. Надалі робота може бути рекомендована для участі в міському конкурсі наукових робіт Малої Академії наук. Оцінка за науково-дослідну роботу враховується в загальному рейтингу учня.
Професійно-консультаційний Центр ліцею є оргбазою для розвитку професійного самовизначення ліцеїстів та продовження освіти у вищому навчальному закладі. Мета його існування - це вихід за межі як стандартних функцій педколективу, так і ліцейських територіальних обмежень у світ громади міста, області та країни.
Години методичної роботи вчителів з учнями плануються та організуються заступником директора з науково – методичної роботи. Це 1-3 методичних години на тиждень окремих учителів, які використовуються головним чином для практичного розширення методів неурочної роботи з учнями. У тому числі на заохочення учнів до здійснення учнівських наукових досліджень та до участі у конкурсах МАН.

Домашні контрольні роботи. Здатність до самоосвіти добре напрацьовується через систему КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧНИХ домашніх робіт, що виконуються у супроводі вчителя. Відповідно до загального плану роботи ліцею контрольне домашнє тематичне завдання видається щомісяця, у п'ятницю після четвертої пари. Його треба виконати протягом одного дня (суботи), коли спеціально для цього проводяться індивідуально - групові консультації відповідно до розкладу.
Виконана домашня робота подається учнем на перевірку або відразу у суботу, або у понеділок до початку занять. Опісля цього, на першому ж занятті за розкладом учитель проводить аналіз її виконання через призму додаткового уточнення вибраних методів виконання завдань, а тільки потім по цій же темі виконується аудиторна тематична робота. При такій організації навчальної діяльності відчутний навчальний ефект одержують від стандартних властивостей феномена глибокого концентрованого занурення в тему. Для цього треба підбирати доступні, але вагомі за складністю завдання.

Аудиторна атестаційна робота проводиться по завершенню теми, після домашньої контрольної роботи, при цьому клас ділиться на групи. Кількість варіантів визначається вчителем. Зміст варіанта визначається завданнями різних рівнів складності. На цьому етапі головним є усунути найменші можливості учнів до списування.

Щорічно в ліцеї в другому півріччі проводяться директорські контрольні роботи. Вони є підсумком самостійної роботи учня протягом семестру. Контрольні проводяться протягом тижня. Їх пишуть учні всіх паралелей. Для написання кожної роботи учнів "перемішують" і ставлять в умови, подібних до умов ЗНО. Роботи закодовані, так що вчителі при перевірці не знають чиє це "творіння".

Щоб успішно написати контрольні, необхідно систематично і наполегливо працювати над засвоєнням матеріалу по кожній навчальній дисципліні протягом усього семестру. Ослаблена, епізодична робота над програмним матеріалом, надія на те, що все можна буде вивчити протягом 2-3 днів перед написанням робіт не дає очікуваних результатів. Тому ліцеїст, який прагне пройти контроль успішно, повинен з першого дня занять систематично і ретельно виконувати всі завдання. 

Це і буде головним напрямком підготовки до контрольних заходів, а отже і запорукою отримання високої оцінки. Разом з тим, необхідно проявляти значні зусилля та наполегливість і під час безпосередньої підготовки до контрольних.Що ж потрібно пам'ятати студенту, щоб успішно підготуватися до атестації знань?Необхідно, в першу чергу, ознайомитися з програмою проведення контрольних. На основі цього треба скласти план повторення і систематизації навчального матеріалу на кожен день з таким розрахунком, щоб останній день або частину його (в залежності від кількості днів, виділених на підготовку до роботи) були відведені для повторного узагальнення програмного матеріалу.

Послідовність роботи при підготовці до контрольних заходів повинна бути такою: уважно прочитати і усвідомити суть вимог конкретного питання програми; ознайомитися з конспектом; уважно опрацювати необхідний навчальний матеріал по навчальними посібниками та рекомендованою літературою. Якщо з окремої теми викладачем були запропоновані першоджерела, спеціальна наукова література, яку ліцеїст опрацьовував у період підготовки до занять, необхідно повернутися до записів цих матеріалів (а в окремих випадках і до оригіналів), відтворити в пам'яті основні наукові положення. В окремому зошиті на кожне питання програми варто скласти короткий план відповіді в логічній послідовності і з фіксацією необхідного ілюстративного матеріалу (приклади, малюнки, схеми, діаграми). Якщо окремі питання програми залишаються незрозумілими, їх необхідно написати на полях конспекту, щоб з'ясувати, на консультації. Провідні положення теми (правила, закони, визначення та ін) після глибокого розуміння їх суті слід завчити, повторюючи кілька разів. Найбільш суттєві моменти в плані підготовки відповіді слід виділяти іншим кольором, це допомагає кращому їх запам'ятовуванню. І звичайно ж потрібно виспатися перед написанням контрольних. Завітайте за 15-20 хвилин до початку і не забудьте чорну гелеву ручку. Ми бажаємо вам успіху і нехай ваші результати вас не розчарують!

Варіанти завдань готуються в день проведення роботи з використанням комп'ютерної й розмножувальної техніки. Конкретні завдання й питання вибираються із загального банку завдань комісією, призначеної наказом директора ліцею. Банк завдань, сформований відповідними кафедрами, зберігається на магнітних носіях і щорічно поповнюється й коректується.

Теоретичний предметний диктант може проводитися на практичних заняттях для закріплення й перевірки теоретичних знань, відпрацьованих на лекціях. Допускається перевірка визначень основних понять, уміння пояснити суть понять, привести приклади й дати необхідні пояснення.
Індивідуальні відпрацьовування – це спеціальне завдання, розроблене для учнів з проблемами за підсумками триместру, що надає цим учням додаткову можливість виконати необхідний навчальний мінімум і продовжити навчання в ліцеї. Видається на канікули й повинне бути здане (зараховано) у формі індивідуальної співбесіди або письмово в перший тиждень занять нового триместру.

Додаткові заняття – відпрацьовування («п'яті пари») впроваджені для учнів, що прогуляли, або за відсутності конкретної персональної роботи учня на уроці. Проводяться за особливою схемою організації в режимі особистої відповідальності учня, що бажає виправити ситуацію. Організація цієї роботи не допускає зовнішній примус з боку педагогічного колективу. Ціль: дати можливість виконати формально-обов'язковий обсяг роботи з предмета.

Вхід до вашого аккаунту