Вимоги до оформлення учнівської науково-дослідної роботи

В И М О Г И 
до оформлення учнівської науково-дослідної роботи
Учнівська НДІ виконується та оформлюється за тієюж схемою, що і будь-яка наукова робота.

ВСТУП, у якому слід визначити проблему, мету та завдання роботи, її актуальність та новизну.

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. Опрацьовану учнями літературу бажано подавати в діскусійній формі, спіставляючи думки різних авторів. Кожну цитату слід викладати з нового абзацу, в кінці його в квадратних або косих дужках наводити номер, під яким дане літературне джерело іде у списку літератури. Наприкінці слід зробити висновок із огляду, підкресливши недостатність тих чи інших відомостей.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ. Наводяться відомості коли, де, в яких умовах, за чим завданням проведене роботу. Якщо методика оригінальна, її наводять в усіх подробицях, якщо вона являє модифікацію існуючої, слід навести, в чому полягає її новизна чи відмінність. В тому разі, коли користуються чужою методикою, слід послатися на літературне джерело, де вона опублікована. Історики, етнографи, фольклористи та інші вказують якими архівами користувалися, наводять маршрути, анкети чи картки опитування населення.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА, в якій викладається хід досліджень та їх результати. В цій частині дещо можуть повторюватися відомості, наведені в методиці, але більш широко. Цифрові дані слід зводити в таблиці або графіки, діаграми, яким слід дати заголовки. Якщо таблиця в тексті одна, слово “Таблиця” писати не треба, а якщо їх дві і більше, то це слово пишеться в правому кутку разом з порядковим номером. Знак “№” не ставиться. Кожна таблиця чи графік обов,язково коментується у тексті.
ВИСНОВКИ. Обговорюються та викладаються результати досліджень. Кожний окремий висновок краще написати з абзацу, але нумерувати їх не треба. Слід наголосити на новизні роботи, підкреслити важливість отриманого наукового здобутку для народного господарства, для регіону або для науки. Можна сказати про подальший розвиток даних досліджень.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. Пишуть з нової сторінки і озаглавлюють “Література”. Літературне джерело викладається в алфавітному порядку, причому їх бібліографічний опис відрізняється;

наприклад, книга Павленко Л.О. Цілющі скарби землі. –К:Наукова думка, 1984, 98 с. (Київ, Москва та Ленінград (Петербург) позначається однією літерою, інші міста пишуть повністю).

Стаття із журнала: Іванов С.М. Людина творить нову рослину. –Хлібороб України, 1984, №4, с.28-29.

СТАТТЯ ІЗ ЗБІРКИ ТЕЗІВ: Костерина Е.А. О нематофауне ботанического сада МГУ. –В кн.: Вредители и болезни интродуцированных декоративных растений Алма-Ата, 1978, с.36-37.

СТАТТЯ ІЗ ГАЗЕТИ: Синько О.І. Час збирати каміння. –Андріївський узвіз, №2, квітень, 1991р. с.12

Слід підкреслити, що газетні публікаціїне вважаються науковими, на них можна посилатися лише в крайньому випадку. Краще пошукати роботи цього автора в інших виданнях.

ТИТУЛЬНУ СТОРІНКУ слід оформляти таким чином :

 

 

ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН

ХЕРСОНСЬКЕ МІСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО УЧНІВ “ПОШУК”

 

Назва роботи

(великими літерами)

 

ПІБ учня, район, школа, клас

Прізвище та ініціали керівника,

посада, вчений ступень

 

 

Х Е Р С О Н – 2007

 

 Роботи повинні бути виконані державною мовою.

Титульну сторінку не нумерують, але вона вважається першою, нумерація починається з другої сторінки, на якій слід подати зміст роботи. З третьої – вступ та інші розділи підряд.

Звичайна учнівська НДІ досягає об,єму 15 – 18 сторінок.

 

Міністерство освіти України

Наказ № 1/9-491 від 28.12.98 р.

Методичні рекомендації щодо оформлення наукових робіт членів
Малої Академії Наук України
(автори В.І. Назаренко, Т.М. Косогорова, Л.І.Ковбасенко)

Загальні положення

Назва наукової роботи повина бути лаконічною, короткою, відповідати суті вирішеної наукової проблеми (задачі) , вказувати на мету дослідження та його завершеність. У назві не слід використовувати ускладнену термінологію.

При оформлені результатів наукової роботи (звіту) необхідно посилатися на авторів та джерела , з яких використано окремий матеріал. У випадках використання запозичених матеріалів з наукових праць, досліджень без посилання на їх авторів науково-дослідницька робота знімається з конкурсу-захисту незалежно від стану проходження.

Зміст наукової роботи необхідно викладати стисло, аргументовано, уникати бездоказових тверджень.

Роботу подають на Всеукраїнський конкурс наукових робіт членів МАН України (I-III етапи) у вигляді спеціально підготовленого рукопису у твердому переплетені.

Структура наукової роботи.

Вимоги до змісту наукових робіт.

Титульний лист містить назву міністерства , територіальне відділення МАН , а також відомості про базовий науковий вищий навчальний , або навчальний (школа, позашкільний заклад) заклад, у якому виконана наукова робота, прізвище, ім'я , по батькові автора, його звання (кандидат у члени МАН, дійсний член МАН України), назву наукової роботи, наукову ступінь , вчене звання , прізвище, ім'я , по батькові наукового керівника (чи консультанта), село, місто (область) , форма навчання (очна, змішана, заочна) , рік подання на конкурс.

Зміст

Зміст - це друга після титульного аркушу сторінка, в якому визначена структура (план) наукової роботи з назвами розділів, підрозділів та номерів початкових сторінок.

Перелік умовних позначень , символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністі). У випадку вживання у науковій роботі специфічної термінології або маловідомих скорочень , нових символів і т. ін., після другої сторінки (змісту) необхідно навести їх перелік окремою сторінкою. Перелік слід друкувати двома колонками за абеткою: зліва, у першій колонці - скорочення, справа - розшифровку.

Вступ

У вступі необхідно розкрити актуальне значення теми (проблеми) та стан її вивчення.

Після визначення актуальності проблеми наукової роботи формулюється мета та завдання дослідження , обгрунтовується важливість його проведення. Не слід формулювати мету як "Досягнення...", " Вивчення... " , тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не саму мету.

При обгрунтуванні наукової новизни отриманих результатів необхідно аналітично довести їх відмінність від тих результатів , які були відомі раніше.

У вступі потрібно відобразити практичне або теоретичне значення наукової роботи, особливо для розвитку (пізнання ) відповідних галузей науки , техніки, виробництва, культури в окремому регіоні або в Україні.

Крім того повідомляється про те, на яких конкурсах , зборах, науково-практичних конференціях, інших заходах опрелюднено результати досліджень (апробація результатів). Якщо за наслідками наукового дослідження є публікації в учнівській пресі, різних регіональних виданнях, обов'язково вказується їх кількість.

Основна частина

Основна частина наукової роботи складається з розділів , а також підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової строки.

У розділах основної частини подають: загальну методику, методи досліджень та вирішення задач, результати теоретичних або експериментальних досліджень, їх аналіз та узагальнення, а також огляд літератури за обраною темою. При цьому враховується впровадження автором якісних форм і методів досліджень, викладання матеріалу за принципами: послідовності, науковості та системності; самостійності й актуальності у процесі опрацювання наукової роботи, практичної спрямованості дослідження.

Виклад матеріалу підпорядковується одній провідній ідеї, чітко визначеної автором. У розділі " Огляд літератури " необхідно, посилаючись на різні видання, висвітлювати основні етапи розвитку наукової думку за визначеною проблемою.

Стисло характеризуючи напрацювання науковців, дослідників, які використані автором наукової роботи, слід обгрунтувати доцільність вибору проблеми та визначити значення подальшої роботи над нею. При цьому у списку використаних джерел обов'язково вказати авторів запозичених матеріалів та видання в яких вони друкувалися.

У роботах або розділах теоретичного характеру розкриваються методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються. В експерементальних - принципи дії і характеристики використаних приладів, апаратури, а також методів математичної та інших форм обробки отриманих результатів.

В наступних розділах автор наукової роботи викладає результати власних досліджень, аналізує та обгрунтовує їх.

Висновки

Висновки не повині мати зайвих слів, в них необхідно відобразити найважливіші результати досліджень , звернути увагу на якісні та кількісні показники здобутих результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Список використаних джерел розміщується в порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією або за абеткою.

Додатки

За необхідності до додатків доцільно включити проміжні математичні та інші доведення, формули та розрахунки ; таблиці допоміжних даних, схеми, ілюстрації допоміжного характеру, протоколи випробувань; опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ № т.ін.

Правила оформлення наукової роботи

Загальні вимоги

Роботу друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4(210х297 мм); інтервал- 2, береги- лівий - 20 мм, правий - 10 мм, верхній- 20мм, нижній - 20 мм. Обсяг наукової роботи повинен становити до 25 сторінок (машинописного тексту).

Вписувати в текст наукової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом , тушшю, пастою чорного кольору, але при цьому щільність написаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки можна виправляти підчищенням або білою фарбою і нанесенням на тому ж місці тексту машинописним способом.

Заголовки структурних частин наукової роботи " Зміст", " Перелік умовних скорочень", " Вступ", " Розділ..", "Висновки ", " Список використаних джерел", " Додатки" друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами ( перша - велика) з абзацу (5 знаків). Крапка в кінці заголовка не ставиться .

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину наукової роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул здійснюється арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок , але на ньому номер сторінки не проставляється. На наступних сторінках їх номер проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Номер розділу необхідно проставляти після слова " Розділ ", після номера крапку не ставити, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку, наприклад- 2.3 ( третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах підрозділу ( за такими ж правилами).

Ілюстрації

Ілюстрації (карти, схеми, фотографії, діаграми, креслення) та таблиці необхідно подавати після тексту , де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом " Рис" і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрації, поданих у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад " Рис.1.2."(другий рисунок першого розділу). Номер рисунку, його назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно ( за винятком таблиць , поданих у додатках ) в межах розділу , наприклад: " Таблиця 1.2" ( друга таблиця першого розділу), та розміщують цей напис у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці.

Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності , в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка.

Рівняння та формули треба виділяти з тексту вільними рядками (вище та нижче кожної формули..). Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності(=) або після знаків плюс(+), мінус(-), множення(х), ділення(:).

Посилання

При написанні наукової роботи необхідно посилатися на джерела , що дає змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа. Посилатися слід на останні видання публікації.

В текст наукової роботи посилання на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад " .. в роботах [1- 4]..."

Можливе посилання у виносках , при цьому оформлення посилань повенне відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

 

Приклад:

Цитата в тексті " .. Допускається наводити посилання ..61 ".

Відповідне подання виноски:

1) 6 Понамаренко Л.А., Мелихов А.З. Алгоритм управления // Атоматика и телемеханика. -1992. -№6. -с.34-38.

У розділі "Список використаних джерел" необхідно його описати у переліку посилань:

6. Понамаренко Л.А., Мелихов А.З. Алгоритм управления // Атоматика и телемеханика. -1992. -№6. -с.34-38.

Список використаних джерел.

Список використаних джерел необхідно складати згідно з державним стандартом у порядку появи посилань (або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (якщо авторів більш ніж 3).

Додатки

Додатки слід оформляти на наступних після списку літературних джерел сторінках, при цьому кожний додаток необхідно наводити з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі (симетрично до тексту сторінки) з великої літери.

 

ДОДАТОК №3

П А С П О Р Т
експонату (розробки)

 • Назва експонату (розробки)
 • Прізвище, ім,я автора (авторів) роботи
 • Назва закладу освіти, клас, курс, адреса
 • Прізвище, ім,я, по батькові керівника гуртка
 • Назва гуртка
 • Організація чи заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса
 • Власник розрахункового рахунку, назва банку, код, МФО і його адреса
 • Орієнтована вартість експонату (розробки) визначена:
 • керівником гуртка
 • УД
Оформление курсовой работы в Microsoft Office 

1. Вступление
2. Лента задач
3. Вкладка «Файл»
4. Панель быстрого доступа и строка состояния
5. Изменение темы оформления
6. Настройка полей
7. Титульный лист
8. Шрифт и интервал
9. Использование стилей
10. Добавление иллюстраций и подписей к ним
11. Работа с таблицами
12. Составление заголовков
13. Навигация по заголовкам
14. Составление оглавления
15. Нумерация страниц
16. Ссылки на литературу
17. Оформление приложений
18. Отправка документа на печать

 • Переглядів: 36481

Вхід до вашого аккаунту