фізика

1лекція01 вересняТема: Фізика як наука. Основи класичної механіки Короткий зміст: Фізика та інші природничі науки. Фізичні величини та їх вимірювання. Обчислення похибок фізичних величин. Зв`язок фізики з математикою..Механічний рух. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей. Способи опису положення тіла в просторі. Система відліку. Радіус-вектор. Тіло і матеріальна точка. Основне завдання механіки. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Середня і миттєва швидкості. Прямолінійний рух. Прямолінійний рівномірний рух, його закони і графіки.

Фізика та інші природничі науки. Фізичні величини та їх вимірювання. Методи вимірювання відстаней. Вимірювання часу. Обчислення похибок фізичних величин, заданих простими функціональними співвідношеннями. Вимірювання лінійних розмірів тіл. Вимірювання відстаней до віддалених предметів. Початкові відомості про похідні та інтеграли. Вивчення періодичних процесів. Розв’язання задач

2практика01 вересняТема: Математичний мінімум. Основи тригонометрії. Вектори. Дії з векторами. Похідна та її застосування у фізиці.
3практика04 вересняТема: Розв’язання задач. Рівномірний рух. Середня швидкість. Графіки руху
4лекція08 вересняТема: Нерівномірний рух. Рівнозмінний рух. Вільне падіння тіл. Короткий зміст: Середня і миттєва швидкості. Прискорення середнє і миттєве. Прямолінійний рівноприскорений рух. Графіки руху, шляху, переміщення, швидкості і прискорення.Рух тіла, кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту.
Механічний рух. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей. Способи опису положення тіла в просторі. Система відліку. Радіус-вектор. Тіло і матеріальна точка. Основне завдання механіки. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Середня і миттєва швидкості. Прямолінійний рух. Прямолінійний рівномірний рух, його закони і графіки.
5практика08 вересняТема: Розв’язання задач. Відносність руху. Рівняння руху та їх аналіз.
6практика11 вересняТема: Лабораторна робота № 1 «Вимірювання середньої швидкості руху тіла». Лабораторна робота № 2 «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху». Рівноприскорений рух. Графічне представлення руху. Розв’язання задач.
7лекція15 вересняТема: Основні закони і поняття динаміки. Короткий зміст: Основне завдання динаміки. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Маса тіла. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Закони Ньютона для поступального руху. Поняття імпульсу тіла, імпульсу сили, 2-го закону Ньютона в імпульсній формі.
Середня і миттєва швидкості. Прискорення середнє і миттєве. Прямолінійний рівноприскорений рух. Графіки руху, шляху, переміщення, швидкості і прискорення.
8практика15 вересняТема: Розв’язання задач. Вільне падіння. Лабораторна робота № 3 «Дослідження руху тіла по колу» Лабораторна робота № 4 «Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально». Розв’язання комплексних задач на повторення
9практика18 вересняТема: Розв’язання задач. Закони Ньютона. Рівнодійна сила та її знаходження.
10лекція22 вересняТема: Кінематика та динаміка руху тіла по колу. Короткий зміст: Характеристики руху по колу: кут повороту, лінійна швидкість, кутова швидкість, кутове прискорення, нормальне і тангенціальне прискорення. Шлях і переміщення при русі по колу. Закони руху. Застосування другого закону Ньютона.
Рух тіла, кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту.
11практика22 вересняТема: Криволінійний рух. Розв’язання задач.
12практика25 вересняТема: Розв’язання задач. Вільне падіння.
13лекція29 вересняТема: Сили гравітаційної природи. Короткий зміст: Закон Всесвітнього тяжіння. Рух небесних тіл і штучних супутників Землі. Закони Кеплера. Космічні швидкості.
Характеристики руху по колу: кут повороту, лінійна швидкість, кутова швидкість, кутове прискорення, нормальне і тангенціальне прискорення. Шлях і переміщення при русі по колу. Закони руху.
14практика29 вересняТема: Сили гравітаційної природи. Розв’язання задач.
15практика02 жовтняТема: Розв’язання задач. Рух штучних супутників.
16лекція06 жовтняТема: Закони Ньтона в неінерційних системах відліку. Короткий зміст: НеІСВ, сили інерції, відцентрова сила, сила Коріоліса. Аналіз ДКР №1.
17практика06 жовтняТема: розвязання задач в неІСВ. Аналіз ДКР №1.
18практика09 жовтняТема: Аудиторна контрольна робота №1.
19лекція13 жовтняТема: Сили електромагнітної природи. Короткий зміст: Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя. Види тертя. Рух тіл з урахуванням сили тертя.
Основне завдання динаміки. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Маса тіла. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Закони Ньютона для поступального руху. Поняття імпульсу тіла, імпульсу сили, 2-го закону Ньютона в імпульсній формі.
20практика13 жовтняТема: Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Розв’язання задач.
21практика16 жовтняТема: Сила пружності. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя спокою і ковзання. Розв’язання задач.
22лекція20 жовтняТема: Динаміка обертального руху. Короткий зміст: Момент сили, його векторна природа. Поняття рівноваги тіла та умови її виконання. Момент інерції та його обчислення. Правило моментів. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.
Момент сили, його векторна природа. Поняття рівноваги тіла та умови її виконання. Момент інерції та його обчислення. Правило моментів. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.
23практика20 жовтняТема: Лабораторна робота № 5 «Вимірювання жорсткості пружного тіла». Лабораторна робота № 6 «Вимірювання коефіцієнта тертя». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
24практика23 жовтняТема: Статика. Динаміка обертального руху. Розв`язання задач.
25лекція27 жовтняТема: Елементи гідростатики і гідроаеродинаміки. Короткий зміст: Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Основи гідроаеродинаміки. Рух тіла в рідині і газі. Рівняння Бернуллі. Підйомна сила крила літака.
Закон Всесвітнього тяжіння. Рух небесних тіл і штучних супутників Землі. Закони Кеплера. Космічні швидкості.
26практика27 жовтняТема: Гідростатика. Розв’язання задач.
27практика30 жовтняТема: Гідродинаміка. Розв’язання задач.
28лекція03 листопадаТема: Узагальнююче повторення з розділу «Динаміка». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя. Види тертя. Рух тіл з урахуванням сили тертя.
29практика03 листопадаТема: Узагальнююче повторення. Навчальний проект.
30практика06 листопадаТема: Узагальнююче повторення. Розв’язання задач. Аудиторна контрольна робота №2.
31лекція10 листопадаТема: Механічна робота. Потужність. Потенціальна та кінектична енергії. Короткий зміст: Теорема про кінетичну енергію. Закон збереження енергії в механіці. Прості механізми та їх використання в техніці. ККД простих механізмів. Консервативні та неконсервативні сили.
32практика10 листопадаТема: Тема: Закон збереження механічної енергії. Розв’язання задач.
33практика13 листопадаТема: Закон збереження механічної енергії. Розв’язання задач.Лабораторна робота № 8 «Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил» Лабораторна робота № 9 «Визначення центру мас плоских фігур».
34лекція24 листопадаТема: Імпульс тіла та імпульс сили. Закон збереження імпульсу. Пружне і непружне зіткнення тіл. Короткий зміст: Закон збереження імпульсу. Закон руху системи точок. Центр мас системи. Закон руху центра мас. Класифікація зіткнень і закони, що їх описують. Розрахунок швидкостей тіл після пружного і непружного ударів. Розрахунок теплоти, що виділилася внаслідок удару.
Теорема про кінетичну енергію. Закон збереження енергії в механіці. Прості механізми та їх використання в техніці. ККД простих механізмів. Консервативні і неконсервативні сили.
35практика24 листопадаТема: Пружний і непружний удари. Розв`язування задач.
36практика27 листопадаТема: Лабораторна робота № 10 «Дослідження пружного удару двох тіл». Лабораторна робота № 11 «Вивчення закону збереження механічної енергії».
37лекція01 грудняТема: Основи теорії відносності. Закон взаємозв`язку маси та енергії. Короткий зміст: Принцип Галілея. Принцип відносності Ейнштейна. Уповільнення часу, скорочення довжини. Релятивістське додавання швидкостей. Релятивістська динаміка. Маса. Сила. Імпульс. Енергія.
Закон збереження імпульсу. Закон руху системи точок. Центр мас системи. Закон руху центра мас. Класифікація зіткнень і закони, що їх описують. Розрахунок швидкостей тіл після пружного і непружного ударів. Розрахунок теплоти, що виділилася внаслідок удару.
38практика01 грудняТема: Закон збереження механічної енергії. Теорія відносності. Розв’язання задач.
39практика04 грудняТема: Закон збереження механічної енергії. Теорія відносності. Розв’язання задач.
40лекція08 грудняТема: Основні поняття, визначення, закони і формули коливальних процесів. Короткий зміст: Амплітуда, період, частота, фаза, швидкість і прискорення, повертаюча сила при гармонічних коливаннях. Пружинний маятник. Математичний маятник. Фізичний маятник (для ознайомлення).
Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Основи гідроаеродинаміки. Рух тіла в рідині і газі. Рівняння Бернуллі. Підйомна сила крила літака.
41практика08 грудняТема: Теорія відносності. Розв`язування задач.
42практика11 грудняТема: Теорія відносності. Розв`язування задач. Аудиторна контрольна робота №3.
43лекція15 грудняТема: Енергія коливань.[Додавання коливань.] Короткий зміст: Закони коливань. Енергія коливальної системи. Перетворення енергії при коливаннях. Затухаючі коливання. [Додавання коливань одного напряму]
Принцип Галілея. Принцип відносності Ейнштейна. Уповільнення часу, скорочення довжини. Релятивістське додавання швидкостей.
44практика15 грудняТема: Механічні коливання. Розв`язання задач.
45практика18 грудняТема: Механічні коливання. Розв’язання задач.
46лекція22 грудняТема: Резонанс. Вимушені коливання. Коливання складних систем. Аналіз домашньої контрольної роботи №3. Короткий зміст: Вимушені коливання, автоколивання, резонанс. Квазіпружні коливання. Методи розрахунку складних коливальних систем.
Релятивістська динаміка. Маса. Сила. Імпульс. Енергія.
47практика22 грудняТема: Лабораторна робота № 12 «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань». Лабораторна робота № 13 «Дослідження коливань тіла на пружині». Механічні коливання. Розв’язання задач.
48лекція12 січняТема: Механічні (пружні) хвилі. Короткий зміст: Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок довжини хвилі із швидкістю її поширення і періодом (частотою). Принцип Гюйгенса. Відбивання і заломлення хвиль.
Амплітуда, період, частота, фаза, швидкість і прискорення, обертаюча сила при гармонійних коливаннях. Пружинний маятник. Математичний маятник. Фізичний маятник (для ознайомлення).
49практика12 січняТема: Аудиторна контрольна робота №3.
50практика15 січняТема: Механічні (пружні) хвилі. Розв’язання задач.
51лекція19 січняТема: Стояча хвиля. Звукові хвилі. Акустика. Біжуча хвиля. Ефект Доплера
Закони коливань. Енергія коливальної системи. Перетворення енергії при коливаннях. Затухаючі коливання. [Додавання коливань одного напряму]
52практика19 січняТема: Механічні (пружні) хвилі. Розв’язання задач.
53практика22 січняТема: Стоячі хвилі. Розв’язання задач.
54лекція26 січняТема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Короткий зміст: Формування уявлень про атоми і молекули. Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Атоми і молекули, обчислення їх характеристик. Молекулярна взаємодія та її зв`язок із властивостями речовини. Динамічні і статистичні закономірності. Середні значення фізичних величин і відхилення від них. Розподіл молекул за швидкостями. Дослід Штерна. Середня енергія руху молекул. Температура.
Вимушені коливання, автоколивання, резонанс. Квазіпружні коливання. Методи розрахунку складних коливальних систем.
55практика26 січняТема: Ефект Доплера. Розв’язання задач.
56практика29 січняТема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Розв’язання задач.
57лекція02 лютогоТема: Молекулярно-кінетична теорія газів. Короткий зміст: Ідеальний газ. Тиск. Основне рівняння МКТ, межі його застосування.
Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок довжини хвилі із швидкістю її поширення і періодом (частотою). Принцип Гюйгенса. Відбивання і заломлення хвиль.
58практика02 лютогоТема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Розв’язання задач.
59практика05 лютогоТема: Основне рівняння МКТ. Розв’язання задач.
60лекція09 лютогоТема: Закони ідеальних газів. Короткий зміст: Рівняння стану ідеального газу через мікро-характеристики. Термодинамічні процеси. Закони ізопроцесів в ідеальних газах. Графіки ізопроцесів. Внутрішня енергія ідеального газу.
61практика09 лютогоТема: Основне рівняння МКТ. Розв’язання задач.
62практика12 лютогоТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
63лекція16 лютогоТема: Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Узагальнююче повторення.
Формування уявлень про атоми і молекули. Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Атоми і молекули, обчислення їх характеристик. Молекулярна взаємодія та її зв'язок із властивостями речовини. Динамічні і статистичні закономірності. Середні значення фізичних величин і відхилення від них. Розподіл молекул за швидкостями. Дослід Штерна. Середня енергія руху молекул. Температура.
64практика16 лютогоТема: Аудиторна контрольна робота №4.
65практика19 лютогоТема: Лабораторна робота № 14 «Оцінювання розмірів молекул» Лабораторна робота № 15 «Дослідження одного з ізопроцесів» Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач.
66лекція23 лютогоТема: Директорська контрольна робота.
Ідеальний газ. Тиск. Основне рівняння МКТ, межі його застосування.
67практика23 лютогоТема: Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач.
68практика26 лютогоТема: Директорська контрольна робота.
69лекція02 березняТема: Основи термодинаміки. Короткий зміст: Термодинамічний підхід до вивчення фізичних процесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Рівняння Майєра.
Рівняння стану ідеального газу через мікро-характеристики. Термодинамічні процеси. Закони ізопроцесів в ідеальних газах. Графіки ізопроцесів. Внутрішня енергія ідеального газу.
70практика02 березняТема: Директорська контрольна робота.
71практика05 березняТема: Перший закон термодинаміки. Розв’язання задач.
72лекція16 березняТема: Теплові машини. Оборотні і необоротні процеси. Короткий зміст: Теплові процеси у машинах. Принцип дії теплових машин. Ідеальна теплова машина та її максимальний ККД. Реальні теплові машини, способи підвищення ККД. Теплові двигуни. Оборотні і необоротні процеси. Поняття про ентропію та її застосування. II закон термодинаміки та його тлумачення.
Термодинамічний підхід до вивчення фізичних процесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Рівняння Майєра.
73практика16 березняТема: Навчальний проект.
74практика19 березняТема: Циклічні процеси. Теплові машини. Розв’язання задач.
75лекція23 березняТема: Фазові переходи. Властивості пари. Короткий зміст: Три види пароутворення. Теплота пароутворення. Унікальні властивості насиченої пари. Критична температура і критична точка. Зріджування газів. Поняття про кріогеніку. Водяна пара у повітрі, її параметри. Вологість. Кипіння. Залежність температури кипіння від атмосферного тиску.
76практика23 березняТема: Циклічні процеси. Теплові машини. Розв’язання задач.
77практика26 березняТема: Лабораторна робота № 16 «Вимірювання відносної вологості повітря». Властивості пари. Вологість. Розв’язання задач.
78лекція30 березняТема: Властивості рідини. Короткий зміст: Властивості рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Граничний кут. Капілярні явища. Формула Лапласа. Прояв залежності тиску пари від викривлення поверхні рідини в природі. Осмос та його використання.
Теплові процеси у машинах. Принцип дії теплових машин. Ідеальна теплова машина та її максимальний ККД. Реальні теплові машини, способи підвищення ККД. Теплові двигуни. Оборотні і необоротні процеси. Поняття про ентропію та її застосування. II закон термодинаміки та його тлумачення.
79практика30 березняТема: Властивості пари. Вологість. Розв’язання задач. Отримання ДКР №5.
80практика02 квітняТема: Теплове розширення. Капілярні явища. Розв’язання задач
81лекція06 квітняТема: Фазові переходи. Властивості твердих тел. Короткий зміст: Різні види твердих тіл та їх молекулярна будова. Характеристики і типи кристалів. Плавлення, точка плавлення. Кристалізація, виділення теплоти при кристалізації. Штучні кристали та їх використання. Поняття про рідкі кристали, їх властивості і використання. Фазові діаграми. Потрійна точка. Механічні властивості матеріалів. Закони пружних і непружних деформацій. Твердість, міцність, пластичність. Теплове розширення.
Три види пароутворення. Теплота пароутворення. Унікальні властивості насиченої пари. Критична температура і критична точка. Зріджування газів. Поняття про кріогеніку. Водяна пара у повітрі, її параметри. Вологість. Кипіння. Залежність температури кипіння від атмосферного тиску.
82практика06 квітняТема: Теплове розширення. Капілярні явища. Розв’язання задач
83практика09 квітняТема: Лабораторна робота №18 «Калориметричний метод вимірювання». Лабораторна робота № 19« Визначення теплоємності тіла»
84лекція13 квітняТема: Теплообмін. Короткий зміст: Кількість теплоти. Теплова рівновага. Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Аналіз домашньої контрольної роботи №5.
Властивості рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Граничний кут. Капілярні явища. Формула Лапласа. Прояв залежності тиску пари від викривлення поверхні рідини в природі. Осмос та його використання. (Аналіз домашньої контрольної роботи №4.)
85практика13 квітняТема: Лабораторна робота №20 «Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла». Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Розв’язання задач.
86практика16 квітняТема: Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Розв’язання задач.
87лекція20 квітняТема: Електростатичне поле. Закон Кулона. Основні характеристики електростатичного поля. Короткий зміст: Явища, що підтверджують складність будови атома. Поняття про будову атома різних хімічних елементів. Носії зарядів та їх характеристики. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона взаємодії зарядів у вакуумі та у речовині. Поняття напруженості і потенціалу електростатичного поля.
Різні види твердих тіл та їх молекулярна будова. Характеристики і типи кристалів. Плавлення, точка плавлення. Кристалізація, виділення теплоти при кристалізації. Штучні кристали та їх використання. Поняття про рідкі кристали, їх властивості і використання. Фазові діаграми. Потрійна точка. Механічні властивості матеріалів. Закони пружних і непружних деформацій. Твердість, міцність, пластичність. Теплове розширення.
88практика20 квітняТема: Аудиторна контрольна робота №5.
89практика23 квітняТема: Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
90лекція27 квітняТема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Потенціал. Різниця потенціалів. Короткий зміст: Напруженість поля. Потік напруженості, теорема Гауса та її використання для розрахунків полів симетричних систем зарядів.
Кількість теплоти. Теплова рівновага. Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню.
91практика27 квітняТема: Лабораторна робота №21: «Дослідження взаємодії електризованих тіл». Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
92практика30 квітняТема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Розв’язання задач.
93лекція04 травняТема: Робота поля над зарядом. Потенціал поля точкового і сферичного зарядів. Зв`язок напруженості і потенціалу. Принцип суперпозиції. Закон збереження для руху заряду в електростатичному полі. Вимірювання потенціалу і різниці потенціалів.
94практика04 травняТема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Розв’язання задач.
95практика07 травняТема: Потенціал. Різниця потенціалів. Розв’язання задач.
96лекція11 травняТема: Провідники і діелектрики в електростатичному полі. Електроємність. Короткий зміст: Провідники в електростатичному полі. Електростатична індукція. Дія поля на діелектрики. Механізм поляризації діелектриків. Діелектрична проникність. П’єзо і сегнетоелектрики, піроелектрики і електрети. Поняття електроємності провідника і системи провідників. Ємність сфери і плоского конденсатора. З`єднання конденсаторів та їх використання. Енергія конденсатора. Густина енергії електростатичного поля. Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
Науково-технічний прогрес. Екологічні проблеми енергетики. Сучасні досягнення теплоенергетики. Фізичний практикум №1.
97практика11 травняТема: Різниця потенціалів. Робота електричного поля. Розв’язання задач.
98практика14 травняТема: Провідники в електростатичному полі. Діелектрична проникність. Ємність сфери і плоского конденсатора. Розв’язання задач.
99лекція18 травняТема: Фізика і науково-технічний прогрес. Короткий зміст: Науково-технічний прогрес. Екологічні проблеми енергетики. Сучасні досягнення теплоенергетики і електроенергетики.
100практика18 травняТема: Аудиторна контрольна робота №6.
101практика21 травняТема: Фізичний практикум.
102лекція25 травняРезерв
103практика25 травняТема: Навчальний проект.
104практика28 травняРезерв

Вхід до вашого аккаунту