біологія

1лекція10 вересняКоригуюче навчання. Діагностика знань. Вступ. Міждисциплінарні зв’язки біології та екології. Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. Фундаментальні властивості живого. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства.
2лекція24 вересняТема 1. Біорізноманіття. Систематика – наука про різноманітність організмів. Принципи наукової класифікації організмів. Сучасні критерії виду. Популяції. Лабораторна робота №1. "Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу".
3лекція08 жовтняВіруси, віроїди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування. Гіпотези походження вірусів. Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування. Роль вірусів в еволюції організмів. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами. Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.
4лекція22 жовтняАудиторна контрольна робота №1. "Міждисциплінарні зв’язки біології та екології".
5лекція05 листопадаТема 2.Обмін речовин і перетворення енергії. Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.
6лекція26 листопадаОбмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів. Енергетичний обмін, Пластичний обмін. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів. Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією.
7лекція10 грудняОрганели. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.
8лекція24 грудняВітаміни, їх роль в обміні речовин.(ББ) Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин. Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Раціональне харчування - основа нормального обміну речовин. Практична робота №1 "Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини".
9лекція21 січняАудиторна контрольна робота №2. "Енергетичне забезпечення процесів метаболізму".
10лекція04 лютогоТема 3.Спадковість та мінливість. Основні поняття генетики. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз: основні типи схрещувань та їхні наслідки. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини. Практична робота №2. "Розв`язування типових генетичних задач".
11лекція18 лютогоОрганізація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів в еукаріотичній клітині. Каріотип людини та його особливості. Лабораторна работа №2. Визначення закономірностей модифікаційної мінливості".
12лекція18 березняХромосомний аналіз як метод виявлення порушень у структурі каріотипу. Сучасний стан досліджень геному людини. Моногенне та полігенне успадкування ознак у людини. Позахромосомна (цитоплазматична) спадковість у людини. Закономірності мінливості (спадкової, неспадкової) людини.
13лекція01 квітняМутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми. Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів. Генетичний моніторинг в людських спільнотах.
14лекція15 квітняОсобливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування. Закономірності розподілу алелів в популяціях. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби і вади людини, хвороби людини зі спадковою схильністю, їхні причини. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. Медико-генетичне консультування та його організація.
15лекція29 квітняАудиторна контрольна робота №3. "Спадковість та мінливість."
16лекція13 травняТема 4. Репродукція та розвиток. Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають. Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань. Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини. Лабораторна робота №3. "Вивчення будови статевих клітин людини".
17лекція27 травня Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини. Особливості репродукції людини у зв’язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров’я. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини. Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції). Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Лабораторна робота №4 "Вивчення етапів ембріогенезу".

Вхід до вашого аккаунту