географія

102 вересняВСТУП Об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії України. Джерела географічної інформації. Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження.
209 вересняРОЗДІЛ I. Географічна карта та робота з нею Тема 1. Географічна карта Зображення України в картографічних творах. Елементи карти, картографічні проекції та види спотворень на географічних картах. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт. Навчальні карти й атласи. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.
316 вересняТема 2. Топографічні карти Топографічні карти. Координатні сітки. Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту.Читання та практичне використання топографічних карт. Практична робота №1. Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою. Дослідження. Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування.
430 вересняРОЗДІЛ II. Географічний простір України Тема 1. Україна на політичній карті Європи і світу Політична карта світу, її елементи та процес формування. Державний лад: форми правління та адміністративно-територіальний устрій країн. Державний лад в Україні. Географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне). Геополітика. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри України та Європи.
507 жовтняПрактична робота №2. Позначення на контурній карті кордонів сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи і зазначення їхніх назв; визначення координат точок, протяжності території України в градусах і кілометрах. Дослідження. Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2 – 3 на вибір). Тема 2. Формування території України Територіальні зміни меж України з ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.
628 жовтняТематичне оцінювання №1 Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
704 листопада Тема 3. Україна на карті годинних поясів Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Літній час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні. Практична робота №3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу. Дослідження. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським. Підсумковий урок з тем «Вступ», «Географічна карта та робота з нею», «Географічний простір України».
811 листопадаРОЗДІЛ ІІІ. Природні умови і ресурси України Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня». Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери.
902 грудняКарта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Зв`язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна будова. Дослідження П. Тутковського. Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини. Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.
1009 грудняОсобливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості. Практична робота №4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) зв’язків між тектонічними структурами, рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України. Дослідження. Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті. Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В. Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір). Накопичувальний бал 1тр.
1116 грудняКорисні копалини України, їх класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, природного газу, «сланцевого газу», торфу, горючих сланців. Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку. Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів.
1213 січняАудиторна контрольна робота
1327 січняРегіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси. Сезонні погодні умови та явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Практична робота №6. Встановлення особливостей клімату різних регіонів України за аналізом карт та кліматичних діаграм. Метеорологічна служба. Б. Срезневський – організатор метеослужби в Україні. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості. Дослідження. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах, ЗМІ.
1403 лютого Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси Кліматотвірні чинники: сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстильна поверхня, їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні. Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Кліматична карта. Практична робота №5. Визначення вологості повітря за заданими показниками.
1510 лютогоТема 3. Води суходолу і водні ресурси Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, заплава, тераси, меандри, твердий стік. Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.
1624 лютогоОзера, їх типи, особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали. Підземні води. Основні артезіанські басейни. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості. Практична робота №7. Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України. Дослідження. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.
1703 березня Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаєва. Карта ґрунтів. Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів. Практична робота №8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України. Дослідження. Вплив людини на родючість ґрунтів.
1817 березняТема 5. Рослинність Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості. Тема 6. Тваринний світ України Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості. Дослідження. Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії. Підсумковий урок.
1924 березняТема 7. Ландшафти України Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження К. Геренчука. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти. Рівнинні ландшафти, їх різноманітність.
2007 квітняПриродні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів. Лісостепова природна зона України.
2114 квітня Тематичне оцінювання №2 Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
2221 квітня Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона
2305 травня Тематичне оцінювання №2 Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
2412 травняТема 8. Природокористування Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення. Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості. Практична робота №10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України. Дослідження. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.
2519 травняМоніторинг навколишнього середовища. Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку. Підсумковий урок з тем «Ландшафти», «Природокористування».