інформатика

101 вересняІнформація, інформаційні процеси, системи, технології

Інформаційні системи та процеси. Інформація. Опрацювання даних як інформаційний процес.Інформаційні системи та процеси. Інформація. Опрацювання даних як інформаційний процес.Інформаційні повідомлення. Передавання повідомлень. Джерело та приймач інформації. Канал звязку.

201 вересняСпособи кодування інформації. Двійкове кодування.

Способи кодування інформації. Двійкове кодування. Одиницівимірювання довжини двійкового коду. 

308 вересняПринципи кодування символів.

Принципи кодування символів. Загальна структура таблицькодів, наприклад, ASCII, Windows - 1251, Unicode. Вимірювання обсягів інформації. Алфавітний підхід. Залежність довжини коду від алфавіту. Найменьша довжина коду.  Практична робота. Обчислення обсягу текстових повідомлень.

408 вересняКодування чисел. Представлення даних в пам’яті комп’ютера.

Кодування чисел.  Оперативний запамятовуючий пристрій. Представлення даних в пам’яті комп’ютера. Поняття комірки. Залежність значення комірки від її розміру. 

Тестування. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання.

515 вересняСистеми числення. Алгоритми переведення чисел.

 Кодування чисел. Поняття про системи числення. Кодування чисел. Системи числення: позиційні та непозиційні системи. Властивостіпозиційних систем числення на приклалі "2", "8", "16" та інших. Алгоритми переведення чисел.

622 вересняДвійкова арифметика. Арифметичні дії.

Арифметичні дії в дійковій та інших систкмаї числення.

722 вересня

Аудиторна контрольна робота_1. Способи кодування інформації. Двійкове кодування.

829 вересняСистеми числення з основами "2" і "2n". Швидке переведення чисел.

Системи числення з основами "2" і "2n".  Швидке переведення з "2" в "8" і "16" та навпаки.

Практична робота. Переведення між системами числення.

906 жовтняКодування графічної інформації. Колірна схема.

Кодування графічної інформації.Cтандартний пристрій виведення інформації. Розділова здатність екрану. Принципи кодуванняграфічних даних. Колірна схема. Принципи кодування кольору в колірних схемах RGB, CMYK, HSB.

1006 жовтняОбчислення обсягу графічної інформації.

Практична робота. Обчислення обсягу графічної інформації.

1113 жовтняКодування звукових даних; відео даних.

Принципи кодування звукових даних; відео даних. Cтандартний пристрої введення-виведення аудіо-відеоінформації. 

1220 жовтняОбчислення обсягу аудіо-відео інформації.

Практична робота. Обчислення обсягу аудіо-відео інформації.

Тестування. Кодування графічної та аудіо-відео інформації.

1320 жовтня

Аудиторна контрольна робота_2. Інформаційний обсяг повідомлень даних різних типів.

1427 жовтняОсновні поняття алгоритмізації. Властивості та структури алгоритмів.

Основні поняття алгоритмізації. Властивості та структури алгоритмів. Поняття алгоритма. Властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів.

1503 листопадаАлгоритми та Виконавці. Система команд виконавця.

Виконавець та характеристики Виконавця: імя, середовище, система команд, дії.  Розвязування задач ізрізними типами Виконавців.

1603 листопадаПроцесор, як виконавець. Алгоритм роботи процесора.

Процесор та його кладові: УУ, АЛУ, регистри. Вхаємозвязок пристроїв оперативної памяті та процесора в обчислювальномц процесі. Алгоритм роботи процесора.

1710 листопадаБазові алгоритмічні структури. Блок-схеми алгоритмів.

Влвстивості базових структур алгоритмів. Складання алгоритмів у вигляді блок-схем. Вимоги до блок-схем: призначення блоків, їх зображення, розміри, напрямок потоків, перенесення.

 

1817 листопадаАлгоритми з величинами. Формальне виконання алгоритмів.

Величини, як дані, що обробляються алгоритмами. Види даних: аргументи(вхідні дані),
результати(вихідні дані), проміжні величини. Формальне виконання алгоритму. Протокол виконання.

1917 листопадаМоделі та моделювання. Інформаційні моделі.

Поняття моделі, моделювання, інформаційної моделі. Матеріальні і нематеріальні моделі.
Моделювання. Інформаційна модель. Класифікація моделей. Інформація – основа вивчення об`єктів і
процесів. Форми подання інформаційної моделі. Ознаки класифіквції моделей. Належність конкретних моделей до  відповідних класів. Необхідність створення інформаційної моделі задачі.

2001 грудняЕтапи розвязування задач.

Послідовність етапів розв’язування задач на комп’ютері. визначення етапів розв’язування задач на
комп’ютері. Характеристика кожного етапу. Практична робота: «Побудова інформаційної
моделі». 

2108 грудняПоетапне розв’язування компетентнісних задач.

Тестування з теми Моделі та моделювання. Складання інформаційних моделей, алгоритмів у вигляді блок-схем, тестування алгоритмів.

2208 грудня

Аудиторна контрольна робота_3. Введення в алгоритмізацію. 

2315 грудняМови програмування. Класифікація мов програмування.

Поняття про мови програмування. Класифікація мов програмування. Мови та системи
програмування. Мови низького і високого рівня. Машинні мови. Транслятори. Поняття про
інтерпретацію та компіляцію. Поняття про структурне програмування. Система програмування С++ та її переваги. Мова
програмування як один із способів представлення алгоритму. 

2422 грудняОсновні елементи середовища програмування.

Знайомство з середовищем
програмування, сновні складові. Алгоритм роботи у сережовищі програмування.

Практична робота в середовищі програмування. Структура найпростійшої програми. Створення та збереження програм.

2522 грудняВведення в мову програмування С++. Складові мови.

Складові мови: алфавит, операції, вирази, стандартні функції,Складові мови: алфавит, операції, вирази, стандартні функції,оператори. Оператор присвоювання. Складання і визначення значень аріфметичних виразів.Пріоритет операцій. Переведення виразів у зворотному порядку (математична форма).

2629 грудняСтандартні потоки введення-виведення.

Стандартні пристрої введення-виведення інформації. Використання потоків введення-виведення. Підключення бібліотек. Пространство имен. Керування виведенням даних.

Практична робота: «Керуючі символи виведення даних».

2719 січняВведення даних. Розробка лінійних програм.
2819 січняРозв’язування компетентнісних задач лінійної структури.

Розв’язування компетентнісних задач з рвзних галузузей знань.

Ткстування. Введення в програмування.

2926 січняПоняття величини. Типи величин.

Програма, як код алгоритма. Величина - головний обєкт обробки інформаціїї. Характеристикивеличини: імя(ідентифікатор), тип вид, значення. Структура памяті. Зв`язок міжідентифікатором і коміркою памяті. Величини змінні та сталі. Типи величин. Перелік стандартних типів. Опис(декларування) величин у програмі. Особливості операцій / і % для цілих чисел.

3002 лютого

Аудиторна контрольна робота_4. Введення в програмування.

3102 лютогоФормати введення-виведення даних. Бібліотеки #.

Функції виведення даних різних типів: чисел цілих, дійсних з фіксованою та з плаваючою точкою, текстових даних. Поняття поля виведення.

3209 лютогоІнтерфейс програми. Розв`язування компетентнісних задач.

Введення-виведення даних.Створення інтерфейсу. Інструкція для введення та пояснювальний текст при виведенні. Коментарі в програмі, їх призначення. Практична робота. Простійші обчислення. Розробка лінійних алгоритмів та
їх реалізація у вигляді програм.

3316 лютогоЕлементи алгебри логіки. Висловлювання.

Поняття алгебри логіки, її значення в информатиці й програмуванні. Обєкти алгебри логіки. Істинні та хибні висловлювання. Логічні змінні. Логічні вирази; логічні операції диз’юнкції, кон’юнкціїІстинні та хибні висловлювання. Логічні змінні. Логічні вирази; логічні операції диз’юнкції, кон’юнкціїта заперечення; таблиці істинності; прості та складені логічні виразі; обчислення значеньлогічних виразів

3416 лютогоБудова логічних виразів та їх обчислення.

Практична робота. Побудова логічних виразів та їх обчислення.

Тестування. Елементи алгебри логіки.

3523 лютогоАлгоритми з розгалуженнями. Умовний оператор.

Операції відношення.  Скорочена і повна формаоператорів розгалуження. Відмінність між скороченою і повною формою операції розгалуження. Приклади простих розгалужень. Опис у програмі.

3602 березняПослідовні та вкладені конструкції розгалуження.

Приклади простих та вкладених розгалужень. Розвязування задач.

Тестування: Логічні вирази. Умовний оператор.

3702 березняМножинний вибір. Оператор Switch.

Призначення, формат, прикдади оператора Switch.

3809 березняЦиклічні структури алгоритмів. Типи циклів.

Цикли while() і do_while(); Особливості циклів. Цикл while(). Послідовності натуральних чисел. Рзвязування задач: сума, добуток, середнє.

3923 березняПоєднання циклічних структур алгоритмів з розгалуженням.
4023 березняРозробка програм складених базових структур алгоритмів.

Розробка програм складених базових структур алгоритмів.

Ткстування. Цикли.

4130 березняЦиклічні структури алгоритмів. Табулювання функцій.

Циклічні структури алгоритмів. Рзвязування задач: табулювання функцій без перевірки додаткових умов. Форматне виведення даних.  

4206 квітня

Аудиторна контрольна робота_5. Цикли, Цикли з розгалуженням.

4306 квітняЦиклічні структури алгоритмів. Табулювання систем функцій.

Циклічні структури алгоритмів. Рзвязування задач: табулювання функцій з перевіркою додаткових умов.  Умови існування функций.

4413 квітняДослідження функцій на заданому інтервалі.

Знаходження мах, мін, коренів рівнянь функций на заданому інтервалі в цілих числах.

4520 квітняЦиклічні структури алгоритмів. Формування послідовностей даних.

Формування послідовностей даних за правилами. 

4620 квітняВипадкові послідовності даних. Алгоритми пошуку.

Алгоритми пошуку, пошуку за умовою, мах, мін.

4727 квітняТекстові файли. Використання текстових файлів для введення та виведення інформації.

Текстові файли для введення-виведення даних. Файлові потоки. Звязок із зовнішнім файлом. Відкриття та закриття файлу. Читання з файлу. Запис у файл. 

4804 травня

Аудиторна контрольна робота_6. Циклічні структури алгоритмів. Послідовності даних.

4904 травняОбробка текстових файлів даних.

Файли з невідомої кількістю записів. Метка кінця файлу. Функці eof(). 

5011 травняСтворення бази даних за допомогою текстових файлів.
5118 травняРозв`язування компетентнісних задач. Індивідуальний проект.
5218 травняЗахист проектів. Узагальнення курса.

Вхід до вашого аккаунту