біологія

108 вересняВСТУП. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Методи біологічних досліджень.
215 вересняТЕМА 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули. Вода та її основні фізико - хімічні властивості. Неорганічні сполуки, їх значення для живої природи.
322 вересняЗагальна характеристика органічних речовин. Біологічні макромолекули - біополімери. Вуглеводи, їх будова, властивості та біологічна роль. Ліпіди, х будова, властивості та біологічна роль.
429 вересняБілки, їх структурна організація та основні функції. Ферменти, їх роль в клітині.
"Хімічний склад клітини"
506 жовтняНуклеїнові кислоти (ДНК, РНК), їх загальна характеристика. Роль нуклеїнових кислот, як носія спадкової інформації. АТФ. Роль АТФ у життєдіяльності організмів.
613 жовтняПРАКТИЧНА РОБОТА №1. Розв`язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.
Практична робота№1"Розвязування задач з молекулярної біології"
720 жовтняТЕМА: " Молекулярний рівень організації життя" Клітини, їх загальна характеристика.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
827 жовтняТЕМА 2. Структура клітини. Методи дослідження клітин, типи мікроскопії. Типи клітин, їх порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітини; рослинна та тваринна клітини. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2.(1) "Вивчення структурно - функціональної різноманітності клітин".
903 листопадаСтруктура еукаріотичної клітини. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 (2). "Вивчення будови клітин" Поверхневий апарат клітини, його будова та функції. Види транспорту речовин в клітині.
1010 листопадаЦитоплазма, її хімічний склад та функції. Одномембранні органели, їх будова та функції.
1117 листопадаДвомембранні органели, їх будова та функції. Ядро, його структурна організація та функції.
1201 грудняВіруси - неклітинні форми життя, особливості їх будови та життєдіяльності. Вірусні захворювання та їх профілактика.
Будова клітини.
1308 грудняТЕМА: " Клітина як цілісна система. Віруси" ТЕМА 3. Принцип функціонування клітини. Обмін речовин та енергії - основна властивість живих організмів.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
1415 грудня Основні шляхи розщеплення органічних речовин у живих організмах. Етапи енергетичного обміну. Біохімічні механізми дихання.
1522 грудняФотосинтез: світлова та темнова фаза. Значення фотосинтезу, його планетарна роль.
1629 грудняТЕМА 4. Збереження та реалізація спадкової інформації. Гени та геноми. Будова генів. Генетичний код, його властивості. Основні типи РНК, їх функції.
1719 січняБіосинтез білка, його етапи. Транскрипція та основи її регуляції. Реплікація.
1826 січняПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. Розв`язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.
Практична робота 2
1902 лютогоДілення клітини: клітинний цикл. Фази мітозу та мейозу. Рекомбінація ДНК.
2009 лютогоРозмноження, його типи. Статеві клітини, їх будова. Гаметогенез Запліднення.
2116 лютогоЕтапи онтогенезу у рослин і тварин. Закономірності індивідуального розвитку.
2223 лютогоТЕМА: " Обмін речовин. ЖЦК. Розмноження". ТЕМА 5. Закономірності спадкування ознак. Методи генетичних досліджень.
Директорська контрольна робота
2302 березняГенотип та фенотип. Алелі. I,II Закони Менделя. Складання схем схрещування.
2409 березняIII Закон Менделя. Зчеплення генів. Кросинговер. ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Складання схем схрещування.
2523 березняГенетика статі й успадкування зчеплене зі статтю. Розв`язання задач.
2630 березняРозв`язування задач з генетики.
Основні поняття генетики
2706 квітняМутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій. Спадкові хвороби людини. Генетичне консультування.
Практична робота №3
2813 квітняТЕМА: " Закономірності спадкування ознак. Мінливість" ТЕМА 6. Еволюція органічного світу. Популяції живих організмів та їх основні характеристики.
2920 квітняФактори еволюції. Види природного добору. Механізми видоутворення.
3027 квітняРозвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч.Дарвіна. Докази еволюції живої природи. Еволюція людини. Етапи антропогенезу.
3104 травняТЕМА 7. Біорізноманіття. Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти. ПРАКТИЧНА РОБОТА №4.Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя.
3211 травняТЕМА 8. Надорганізмові біологічні системи. Поняття про екосистему. Харчові зв`язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. Розв`язування задач з екології.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
3318 травняБіотичні, абіотичні та антропогенні фактори. Стабільність екосистеми та причини її порушення. Біосфере як цілісна система. Захист біосфери.
3425 травняТЕМА 9. Біологія як основа біотехнології та медицини. Одомашнення рослин та тварин..Поняття про селекцію Методи сучасної біотехнології.
Яндекс.Метрика