біологія

1лекція04 вересняТема.Закономірності спадковості. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем. Перший і другий закони Менделя; їх статистичний характер і цитологічні основи.
2лекція04 вересняТема.Закономірності спадковості. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем. Перший і другий закони Менделя; їх статистичний характер і цитологічні основи.
3лекція18 вересняТретій закон Менделя: статистичний характер і цитологічні основи. Проміжний характер успадкування. Аналізуюче схрещення. Практична робота №1. «Розв’язання типових задач з генетики (моно-і дигібридне схрещування).
4лекція02 жовтняХромосомна теорія спадковості Т.Моргана. Явище зчепленого успадкування. Взаємодія алельних та неалельних генів. Генетика статі . Позаядерна спадковість.
5лекція16 жовтняАудиторна контрольна робота№1 Тема:"Закономірності спадковості"
6лекція30 жовтняТема:Закономірності мінливості. Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени, причини мутацій. Лабораторна робота №1(2) «Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння».Практична робота №2 "Розв`язування типових задач на визначення типу мутацій"
7лекція13 листопадаМодифікаційна мінливість.Норма реакції.Варіаційний ряд.Варіаційна крива.Статистичні закономірності модифікаційної мінливості .Лабораторна робота №2(3)"Визначення мінливості у рослин.Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої."
8лекція04 грудняТема: Генотип як цілісна система .Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріот.Генетика людини. Роль генотипу та умов зовнішнього середовища у формуванні фенотипу.
9лекція18 грудняХимерні та транс генні організми. Генетичні основи селекції організмів. .Основні напрямки сучасної біотехнології.
10лекція15 січняАудиторна контрольна робота № 2"Закономірності мінливості." Тема:"Розмноження та індивідуальний розвиток організмів" Розмноження організмів. Нестатеве розмноження організмів. Види нестатевого розмноження, їхнє біологічне значення.
11лекція29 січняСтатеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин. Лабораторна робота №3(1) "Будова статевих клітин"
12лекція12 лютогоТема:Індивідуальний розвиток організмуів. Запліднення. Онтогенез. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів завнішнього середовища на розвиток організму. Діагностика вад розвитку людини та їх корекція.
13лекція05 березняЛабораторна робота №4 «Ембріогенез хордових» Життєвий цикл. Складні та прості життєві цикли. Явище чергування поколінь у життєвому циклі тварин і рослин. Прямий та непрямий розвиток тварин .Ембріотехнологія. Клонування.
14лекція26 березняТема: Популяція.Екосистема. Біосфера. Надорганізмові рівні організації життя.Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів. Угрупування та екосистеми. Склад і структура угрупувань. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяцій. Фактори, які впливають на численність популяцій.
15лекція09 квітняРізноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Взаємодії організмів в екосистемах. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Практична робота №3 "Роз`язування задач з екології".
16лекція23 квітняАудиторна контрольна робота№3" Надорганізмові рівні організації життя"
17лекція07 травняЗагальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення. Становлення еволюційних поглядів. Синтетична гіпотеза еволюції.