фізика

1лекція03 вересняТема: Електростатичне поле. Закон Кулона. Основні характеристики електростатичного поля. Короткий зміст: Явища, що підтверджують складність будови атома. Поняття про будову атома різних хімічних елементів. Носії зарядів та їх характеристики. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона взаємодії зарядів у вакуумі та у речовині. Поняття напруженості і потенціалу електростатичного поля.

Явища, що підтверджують складність будови атома. Поняття про будову атома різних хімічних елементів. Носії зарядів та їх характеристики. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона взаємодії зарядів у вакуумі та у речовині. Поняття напруженості і потенціалу електростатичного поля.

2практика05 вересняТема: Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
3практика06 вересняТема: Лабораторна робота №1: «Дослідження взаємодії електризованих тіл». Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
4лекція10 вересняТема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Потенціал. Різниця потенціалів. Короткий зміст: Напруженість поля. Потік напруженості, теорема Гауса та її використання для розрахунків полів симетричних систем зарядів. Робота поля над зарядом. Потенціал поля точкового і сферичного зарядів. Зв`язок напруженості і потенціалу. Принцип суперпозиції. Закон збереження для руху заряду в електростатичному полі. Вимірювання потенціалу і різниці потенціалів.
Напруженість поля. Потік напруженості, теорема Гауса та її використання для розрахунків полів симетричних систем зарядів. Робота поля над зарядом. Потенціал поля точкового і сферичного зарядів. Зв'язок напруженості і потенціалу. Принцип суперпозиції. Закон збереження для руху заряду в електростатичному полі. Вимірювання потенціалу і різниці потенціалів.
5практика12 вересняТема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Розв’язання задач.
6практика13 вересняТема: Потенціал. Різниця потенціалів. Розв’язання задач.
7лекція17 вересняТема: Провідники і діелектрики в електростатичному полі. Електроємність. Короткий зміст: Провідники в електростатичному полі. Електростатична індукція. Дія поля на діелектрики. Механізм поляризації діелектриків. Діелектрична проникність. П’єзо і сегнетоелектрики, піроелектрики і електрети. Поняття електроємності провідника і системи провідників. Ємність сфери і плоского конденсатора. З`єднання конденсаторів та їх використання. Енергія конденсатора. Густина енергії електростатичного поля.
Провідники в електростатичному полі. Електростатична індукція. Дія поля на діелектрики. Механізм поляризації діелектриків. Діелектрична проникність. П’єзо і сегнетоелектрики, піроелектрики і електрети. Поняття електроємності провідника і системи провідників. Ємність сфери і плоского конденсатора. З'єднання конденсаторів та їх використання. Енергія конденсатора. Густина енергії електростатичного поля.
8практика19 вересняТема: Провідники в електростатичному полі. Діелектрична проникність. Ємність сфери і плоского конденсатора. Розв’язання задач.
9практика20 вересняТема: Лабораторна робота №2 «Вивчення конденсаторів» З'єднання конденсаторів та їх використання. Густина енергії електростатичного поля. Розв’язання задач.
10лекція24 вересняТема: Постійний електричний струм. Дії електричного струму. Основні характеристики електричного струму.
Електричний струм та умови його виникнення. Характеристики електричного струму: сила струму, густина струму, напруга, ЕРС, електричний опір. Електрорушійна сила джерела, сторонні сили. Види джерел постійного струму. Споживачі електричного струму. Електричні кола та умовні позначення в них. Поняття електричного опору і провідності. Залежність опору від температури, матеріалу і форми провідника. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Послідовне і паралельне з'єднання провідників. Розрахунок змішаних з'єднань.
11практика26 вересняЛабораторна робота № 3 «Дослідження послідовного з'єднання провідників»Лабораторна робота № 4 «Дослідження паралельного з'єднання провідників»Закон Ома для однорідної ділянки кола. Розв’язання задач.
12практика27 вересняТема: Послідовне і паралельне з'єднання провідників. Розрахунок змішаних з'єднань. Розв’язання задач.
13лекція01 жовтняТема: Закони постійного струму. Робота і потужність струму. ККД джерела струму. Короткий зміст: Робота і потужність струму. ККД джерела струму. Перетворення енергії електричного струму в інші види. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівні прилади. Електродвигуни. Запобіжники. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і його окремі випадки. Закон Ома для однорідної ділянки кола і замкнутого кола. Струм короткого замикання.
Робота і потужність струму. ККД джерела струму. Перетворення енергії електричного струму в інші види. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівні прилади. Електродвигуни. Запобіжники. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і його окремі випадки. Закон Ома для однорідної ділянки кола і замкнутого кола. Струм короткого замикання.
14практика03 жовтняТема: Закон Ома для однорідної ділянки кола і замкненого кола. Правила Кірхгофа. Розв’язання задач.
15практика04 жовтняТема: Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівні прилади. Робота і потужність струму. Розв’язання задач.
16лекція08 жовтняТема: Методи розрахунку розгалужених електричних кіл. Вимірювання напруги і сили струму. Розширення вимірювальних можливостей амперметра і вольтметра. Короткий зміст: Правила Кірхгофа. Будова амперметра і вольтметра. Шунти і додаткові опори.
Правила Кірхгофа. Будова амперметра і вольтметра. Шунти і додаткові опори.
17практика10 жовтняТема: Лабораторна робота № 5 «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору провідників» Аналіз домашньої контрольної роботи №1.
18практика11 жовтняТема: Аудиторна контрольна робота №1.
19практика17 жовтняТема: Розширення вимірювальних можливостей амперметра і вольтметра. Розв’язання задач.
20практика18 жовтняТема: Струм у металах і напівпровідниках. Розв’язання задач.
21лекція22 жовтняТема: Струм у металах і напівпровідниках. Короткий зміст: Основні положення електричної теорії провідності металів. Швидкість впорядкованого руху електронів в провіднику. Залежність опору від температури. Надпровідність та її використання. Електрична провідність напівпровідників та її залежність від температури і освітлення. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідникові прилади.
Основні положення електричної теорії провідності металів. Швидкість впорядкованого руху електронів в провіднику. Залежність опору від температури. Надпровідність та її використання. Електрична провідність напівпровідників та її залежність від температури і освітлення. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідникові прилади.
22практика24 жовтняТема: Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом». Лабораторна робота №7 «Дослідження термісторів». Лабораторна робота №8 «Вивчення транзисторів та інтегрованих напівпровідникових приладів(схем)»
23практика25 жовтняТема: Струм у газах. Струм в електролітах. Розв’язання задач.
24лекція29 жовтняТема: Струм у вакуумі, отримання і використання. Вакуумна електроніка (електронні лампи, електронно-променева трубка). Струм в газах. Види розрядів і їх використання. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Короткий зміст: Отримання струму у вакуумі. Його властивості і застосування. Властивості і застосування вакуумної електроніки. Іонізація газу. Електронна і іонна провідність. Самостійний і несамостійний газовий розряд. Типи самостійного розряду. Використання розрядів. Властивості електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закони М. Фарадея для електролізу. Застосування електролізу.
Отримання струму у вакуумі. Його властивості і застосування. Властивості і застосування вакуумної електроніки. Іонізація газу. Електронна і іонна провідність. Самостійний і несамостійний газовий розряд. Типи самостійного розряду. Використання розрядів. Властивості електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закони М. Фарадея для електролізу. Застосування електролізу.
25практика31 жовтняТема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
26практика01 листопадаТема: Розв’язання комплексних задач.
27лекція05 листопадаТема: Узагальнююче повторення тем «Електростатика», «Електричний струм».
28практика07 листопадаТема: Лабораторна робота № 9 «Вивчення будови електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи». Лабораторна робота №10 «Вивчення будови електродвигуна постійного струму». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
29практика08 листопадаТема: Аудиторна контрольна робота №2.
30лекція12 листопадаТема: Магнітне поле. Короткий зміст: Поняття магнітного поля. Джерела магнітного поля. Магнітне поле електричного струму. Закон Ампера. Магнітна індукція. Магнітне поле прямолінійного струму, кругового струму і соленоїда, закон Біо-Савара-Лапласа. Дослід Ерстеда. Сила взаємодії паралельних струмів. Сила Ампера. Магнітний потік. Робота переміщення провідника із струмом у постійному магнітному полі. Речовини в магнітному полі, магнітні властивості матеріалів. Діамагнетики і парамагнетики в магнітному полі. Феромагнетики. Магнітний гістерезис. Використання магнітних матеріалів.
Поняття магнітного поля. Джерела магнітного поля. Магнітне поле електричного струму. Закон Ампера. Магнітна індукція. Магнітне поле прямолінійного струму, кругового струму і соленоїда, закон Біо-Савара-Лапласа. Дослід Ерстеда. Сила взаємодії паралельних струмів. Сила Ампера. Магнітний потік. Робота переміщення провідника із струмом у постійному магнітному полі. Речовини в магнітному полі, магнітні властивості матеріалів. Діамагнетики і парамагнетики в магнітному полі. Феромагнетики. Магнітний гістерезис. Використання магнітних
31практика14 листопадаТема: Лабораторна робота №11 « Дослідження магнітних властивостей речовини» Сила Ампера. Розв’язання задач.
32практика15 листопадаТема: Робота переміщення провідника із струмом в постійному магнітному полі. Розв’язання задач.
33лекція26 листопадаТема: Рух заряджених частинок в електричному і магнітному полях. Короткий зміст: Дія магнітного поля на заряд, що рухається. Сила Лоренца. Види траєкторій заряджених частинок. Рух зарядів в електричному і магнітному полях. Узагальнююча сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок.
Дія магнітного поля на заряд, що рухається. Сила Лоренца. Види траєкторій заряджених частинок. Рух зарядів в електричному і магнітному полях. Узагальнююча сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок.
34практика28 листопадаТема: Рух зарядів в електричному і магнітному полях. Розв’язання задач.
35практика29 листопадаТема: Рух зарядів в електричному і магнітному полях. Розв’язання задач.
36лекція03 грудняТема: Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Енергія магнітного поля. Короткий зміст: Дослід Фарадея. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Вихрове електричне поле і його особливості. Правило Ленца. Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Визначення ЕРС індукції в окремих випадках. Явище самоіндукції. Індуктивність. Вплив середовища на індуктивність. Енергія магнітного поля. Густина енергії.
Дослід Фарадея. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Вихрове електричне поле і його особливості. Правило Ленца. Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Визначення ЕРС індукції в окремих випадках. Явище самоіндукції. Індуктивність. Вплив середовища на індуктивність. Енергія магнітного поля. Густина енергії.
37практика05 грудняЛабораторна робота №12 « Дослідження явища електромагнітної індукції». Лабораторна робота №13 «Дослідження електричного кола змінного струму» Змінний струм. Розв’язання задач.
38практика06 грудняТема: Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Розв’язання задач.
39практика06 грудняТема: Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Розв’язання задач.
40лекція10 грудняТема: Змінний струм. Короткий зміст: Отримання змінного струму (рамка у магнітному полі). Будова і принцип роботи генераторів змінного і постійного струму. Активний, ємнісний і індуктивний опори. Закон Ома для електричного ланцюга змінного струму. Зсув фаз. Потужність в колі змінного струму (графіки процесів). Діючі значення напруги і сили струму. Резонанс напруги і струму.
Отримання змінного струму (рамка у магнітному полі). Будова і принцип роботи генераторів змінного і постійного струму. Активний, ємнісний і індуктивний опори. Закон Ома для електричного ланцюга змінного струму. Зсув фаз. Потужність в колі змінного струму (графіки процесів). Діючі значення напруги і сили струму. Резонанс напруги і струму.
41практика12 грудняТема: Виробництво, передача електроенергії. Розв’язання задач.
42практика13 грудняТема: Трансформатор. Розв’язання задач.
43практика13 грудняТема: Трансформатор. Розв’язання задач.
44лекція17 грудняТема: Виробництво, передача і використання електроенергії. Трансформатор. Узагальнення теми «Електромагнітне поле» Короткий зміст: Будова і принцип роботи трансформатора. Лінія електропередач. Трифазний струм. Взаємозв`язок електричного і магнітного полів.
Будова і принцип роботи трансформатора. Лінія електропередач. Трифазний струм. Взаємозв'язок електричного і магнітного полів.c
45практика19 грудняТема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
46практика20 грудняТема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
47лекція24 грудняТема: Основні поняття, визначення, закони і формули гармонійних коливальних процесів. (Повторення). Виникнення і протікання електромагнітних коливань. Їх характеристики. Короткий зміст: Коливальний контур. Амплітуда, період, частота, фаза, заряд, сила струму, напруга і ЕРС при гармонійних електромагнітних коливаннях. Закони коливань. Перетворення енергії при електромагнітних коливаннях.
Коливальний контур. Амплітуда, період, частота, фаза, заряд, сила струму, напруга і ЕРС при гармонійних електромагнітних коливаннях. Закони коливань. Перетворення енергії при електромагнітних коливаннях.
48практика26 грудняТема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач. Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
49практика27 грудняТема: Аудиторна контрольна робота №3.
50лекція14 січняТема: Електромагнітні коливання Короткий зміст: Власна частота і період коливань у коливальному контурі (формула Томсона). Аналогія електричних і механічних коливань. Затухаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.
Власна частота і період коливань у коливальному контурі (формула Томсона). Аналогія електричних і механічних коливань. Затухаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.
51практика16 січняТема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
52практика17 січняТема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
53лекція21 січняТема: Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. Короткий зміст: Зв`язок між змінним електричним і магнітним полями. Струм зміщення. Електромагнітні хвилі і швидкість їх поширення (теорія Максвелла). Рівняння хвилі. Енергія електромагнітної хвилі. Ефект Допплера. Густина потоку випромінювання (інтенсивність).
Зв'язок між змінним електричним і магнітним полями. Струм зміщення. Електромагнітні хвилі і швидкість їх поширення (теорія Максвелла). Рівняння хвилі. Енергія електромагнітної хвилі. Ефект Доплера. Густина потоку випромінювання (інтенсивність).
54практика23 січняТема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
55практика24 січняТема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
56лекція28 січняТема: Фізичні основи радіотехніки. Радіолокація, телебачення. Спектр електромагнітних випромінювань.
Винахід радіо Поповим О.С. Принцип радіотелефонного і супутникового зв'язку. Модуляція і детектування. Найпростіший радіоприймач. Основи радіолокації. Будова і принцип дії пристроїв радіолокації. Основи телебачення. Розвиток засобів зв'язку. Спектр електромагнітних випромінювань(шкала).
57практика30 січняТема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
58практика31 січняТема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
59лекція04 лютогоТема: Узагальнююче повторення за темою «Електромагнітні коливання та хвилі»
Розвиток поглядів на природу світла. Світло як електромагнітне випромінювання. Розділи оптики (хвильова, корпускулярна, геометрична). Швидкість світла. Астрономічний метод вимірювання швидкості світла. Лабораторні методи вимірювання швидкості світла (досліди Фізо і Майкельсона). Принцип Гюйгенса. Виведення законів відбування і заломлення світлових хвиль. Показник заломлення. Повне внутрішнє відбивання. Явища дисперсії і поляризації. Закон Малюса.
60практика06 лютогоТема: Електромагнітні хвилі. Закони відбивання і заломлення світлових хвиль. Розв’язання задач.
61практика07 лютогоТема: Електромагнітні хвилі. Закони відбивання і заломлення світлових хвиль. Розв’язання задач.
62лекція11 лютогоТема: Світло як електромагнітна хвиля. Швидкість світла. Хвильові явища. Дисперсія і поляризація світла. Короткий зміст: Розвиток поглядів на природу світла. Світло як електромагнітне випромінювання. Розділи оптики (хвильова, корпускулярна, геометрична). Швидкість світла. Астрономічний метод вимірювання швидкості світла. Лабораторні методи вимірювання швидкості світла (досліди Фізо і Майкельсона). Принцип Гюйгенса. Виведення законів відбування і заломлення світлових хвиль. Показник заломлення. Повне внутрішнє відбивання. Явища дисперсії і поляризації. Закон Малюса.
Різні способи спостереження інтерференції. Дослід Юнга та його розрахунок. Когерентність. Спектральне розкладання при інтерференції. Інтерференція в тонких плівках. Кільця Ньютона (смуги однакової товщини, смуги однакового кута нахилу)
63практика13 лютогоТема: Інтерференція світла. Розв’язання задач. Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
64практика14 лютогоТема: Аудиторна контрольна робота №4.
65лекція18 лютогоТема: Когерентність. Інтерференція світла. Короткий зміст: Різні способи спостереження інтерференції. Дослід Юнга та його розрахунок. Когерентність. Спектральне розкладання при інтерференції. Інтерференція в тонких плівках. Кільця Ньютона (смуги однакової товщини, смуги однакового кута нахилу)
Метод зон Френеля. Дифракція на щілині, перешкоді і отворі. Дифракційні гратки. Дифракційний спектр. Визначення довжини світлової хвилі. Поняття про голографію.
66практика20 лютогоТема: Дифракційні гратки. Розв’язання задач.
67практика21 лютогоТема: Інтерференція світла.
68лекція25 лютогоТема: Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні гратки. Дифракційний спектр. Короткий зміст: Метод зон Френеля. Дифракція на щілині, перешкоді і отворі. Дифракційні гратки. Дифракційний спектр. Визначення довжини світлової хвилі. Поняття про голографію.
Заломлення світла, закони відображення і заломлення світла. Принцип Ферма. Принцип повного внутрішнього відбивання. Правила побудови зображень в плоских і сферичних дзеркалах.
69практика27 лютогоТема: Директорська атестація
70практика28 лютогоТема: Аналіз директорської атестації.
71лекція04 березняТема: Підготовка до директорської атестації.
Оптична сила. Основні точки і лінії. Побудова зображень. Виведення формули тонкої лінзи. Збільшення лінз. Система лінз (правила побудови, оптична сила і збільшення системи). Лупа.
72практика06 березняТема: Лабораторна робота №14 «Спостереження інтерференції світла». Лабораторна робота №15 «Спостереження дифракції світла». Лабораторна робота №16 «Визначення довжини світлової хвилі».
73практика07 березняТема: Заломлення світла, закони відбивання і заломлення світла. Розв’язання задач.
74лекція18 березняТема: Закони геометричної оптики. Плоске і сферичне дзеркало. Короткий зміст: Заломлення світла, закони відображення і заломлення світла. Принцип Ферма. Принцип повного внутрішнього відбивання. Правила побудови зображень в плоских і сферичних дзеркалах.
Будова ока. Побудова зображення. Дефекти зору. Окуляри. Фотоапарати, проектор, телескоп, мікроскоп. Роздільна здатність оптичних приладів. Фотометричні величини. Світловий потік, освітленість, сила світла, яскравість. Закон освітленості.
75практика20 березняТема: Лінзи. Розв’язання задач.
76практика21 березняТема: Лінзи. Розв’язання задач.
77лекція25 березняТема: Лінзи. Система лінз. Короткий зміст: Оптична сила. Основні точки і лінії. Побудова зображень. Виведення формули тонкої лінзи. Збільшення лінз. Система лінз (правила побудови, оптична сила і збільшення системи). Лупа.
Фотон. Імпульс і енергія фотона. Ефект Комптона. Дослід Боте. Максимальна частота рентгенівського випромінювання. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Хімічні властивості світла. Фотолюмінесценція.
78практика27 березняТема: Оптичні прилади. Розв’язання задач.
79практика28 березняТема: Основи фотометрії. Розв’язання задач.
80лекція01 квітняТема: Око. Оптичні прилади. Основи фотометрії. Короткий зміст: Будова ока. Побудова зображення. Дефекти зору. Окуляри. Фотоапарати, проектор, телескоп, мікроскоп. Роздільна здатність оптичних приладів. Фотометричні величини. Світловий потік, освітленість, сила світла, яскравість. Закон освітленості.
Закони фотоефекту, досліди Столєтова. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Робота виходу з металу і червона межа фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.
81практика03 квітняТема: Світлові кванти. Розв’язання задач.
82практика04 квітняТема: Світлові кванти. Розв’язання задач.
83лекція08 квітняТема: Світлові кванти. Дії світла. Дослідне підтвердження квантової теорії. Короткий зміст: Фотон. Імпульс і енергія фотона. Ефект Комптона. Дослід Боте. Максимальна частота рентгенівського випромінювання. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Хімічні властивості світла. Фотолюмінесценція.
84практика10 квітняТема: Фотоелектричний ефект. Розв’язання задач.
85практика11 квітняТема: Фотоелектричний ефект. Гіпотеза де Бройля. Розв’язання задач.
86лекція15 квітняТема: Фотоелектричний ефект і його закони. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Короткий зміст: Закони фотоефекту, досліди Столєтова. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Робота виходу з металу і червона межа фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.
Модель атома Томсона. Досвід Резерфорда. Постулати Бора. Випромінювання і поглинання світла. [Поняття про квантову механіку і зонну теорію твердих тіл.] Вимушене випромінювання. Лазери.
87лекція15 квітняТема: Фотоелектричний ефект і його закони. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Короткий зміст: Закони фотоефекту, досліди Столєтова. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Робота виходу з металу і червона межа фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.
Модель атома Томсона. Досвід Резерфорда. Постулати Бора. Випромінювання і поглинання світла. [Поняття про квантову механіку і зонну теорію твердих тіл.] Вимушене випромінювання. Лазери.
88практика17 квітняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №5. Фотоелектричний ефект. Розв’язання задач.
89практика18 квітняТема: Аудиторна контрольна робота №5.
90лекція22 квітняТема: Узагальнююче повторення з теми «Основи квантової фізики».
Лічильник Гейгера. Камера Вільсона. Бульбашкова камера. Метод товстошарових фотоемульсій. Моделі ядра. Ядерні сили.Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Ядерні реакції. Будова ядра. Дефект мас. Енергія зв'язку атомних ядер. Питома енергія зв'язку. Активність радіоактивного розпаду.
91практика24 квітняТема: Фотоелектричний ефект. Постулати Бора. Розв’язання задач.
92практика25 квітняТема: Лабораторна робота №17. «Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини». Постулати Бора. Розв’язання задач.
93лекція06 травняТема: Фізика атома. Хвильові властивості речовини Короткий зміст: Модель атома Томсона. Досвід Резерфорда. Постулати Бора. Випромінювання і поглинання світла. [Поняття про квантову механіку і зонну теорію твердих тіл.] Вимушене випромінювання. Лазери.
Ділення важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції ділення. Ядерний реактор. Застосування ядерної енергії. Термоядерні реакції синтезу. Створення і утримання високотемпературної плазми. Токамак. Проблеми і перспективи розвитку ядерної енергетики.Застосування радіоактивних ізотопів. Отримання радіоактивних ізотопів. Біологічна дія. Дозиметрія. Поглинена доза. Еквівалентна доза. Захист від випромінювання.
94практика08 травняТема: Ядерна фізика. Розв’язання задач.
95лекція13 травняТема: Узагальнююче повторення за темою «Ядерна фізика». Основи фізики елементарних частинок.
Елементарні частинки і античастинки. Їх взаємодія. Гіпотеза про кварки.
96практика15 травняТема: Ядерна фізика. Розв’язання задач.
97практика16 травняТема: Лабораторна робота №18 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями». Закон радіоактивного розпаду. Ядерні реакції. Розв’язання задач.
98лекція20 травняТема: Ділення ядер урану. Термоядерні реакції. Ядерні реакції. Енергетичний вихід реакції. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Рішення екологічних проблем. Отримання і використання радіоактивних ізотопів. Біологічна дія радіоактивних випромінювань. Короткий зміст: Ділення важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції ділення. Ядерний реактор. Застосування ядерної енергії. Термоядерні реакції синтезу. Створення і утримання високотемпературної плазми. Токамак. Проблеми і перспективи розвитку ядерної енергетики. Застосування радіоактивних ізотопів. Отримання радіоактивних ізотопів. Біологічна дія. Дозиметрія. Поглинена доза. Еквівалентна доза. Захист від випромінювання.
Наукова картина світу, сучасна фізична картина світу.
99практика22 травняТема: Ядерна фізика . Розв’язання задач. Фізичний практикум №1.
100практика23 травняТема: Фізичний практикум. №2. Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
101практика29 травняТема: Аудиторна контрольна робота №6.