фізика

1лекція03 вересня Тема: Математичний мінімум. Рівномірний рух. Основи динаміки.

Короткий зміст: Арифметичні дії. Дії з дробами, розв’язання лінійних рівнянь. Швидкість, шлях, переміщення, середня швидкість. Графіки залежності шляху та швидкості від часу. Сила та її характеристики. Види сил: тяжіння, тертя, тиску, реакції опору, Архімеда, пружності. Рівнодійна та її знаходження. Рівновага. Сила та протидія.

2практика04 вересняТема: Кінематика руху. Швидкість та середня швидкість. Сили. Знаходження рівнодійної в різних випадках під дією різних сил. Розв’язання задач.
3лекція10 вересняТема: Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії.

Короткий зміст: Енергія, механічна енергія та її види: потенційна, кінетична, пружної деформації. Механічна робота, знаходження роботи сталої та змінної сили. Позитивна та негативна робота. Механічна потужність, миттєва потужність. Застосування закону зміни та збереження механічної енергії.

4практика11 вересняТема. Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії. Розв’язання задач.
5лекція17 вересняТема: Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Тепловий стан тіл. Температура. Теплова рівновага. Теплове розширення тіл.

Короткий зміст: Будова речовини. Положення МКТ та явища, що її підтверджують. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкали Цельсія та Кельвіна. Теплова рівновага. Залежність розмірів фізичних тіл та їх густини від температури. Особливості теплового розширення води. Лінійне розширення твердих тіл. Врахування теплового розширення в техніці

6практика18 вересняТема: Розв’язання задач на застосування закону збереження та зміни енергії, та на знаходження роботи сил у різних випадках. Теплове розширення тіл. Розв’язання задач.
7лекція24 вересняТема: Основи термодинаміки. Внутрішня енергія та її зміна. Кількість теплоти. Тепловий баланс.

Короткий зміст: Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла (Перший закон термодинаміки). Види теплообміну: теплопровідність, конвекція, випромінювання. Кількість теплоти. Теплоємність тіл. Питома теплоємність речовини. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла. Теплова потужність нагрівача. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

8практика25 вересняТема: Розрахунок внутрішньої енергії та її зміни. Знаходження теплової потужності. Знаходження корисної , втраченої та повної енергії.
9лекція01 жовтняТема: Агрегатні стани речовини. Особливості плавлення та кристалізації, випаровування та конденсації.

Короткий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні чи кристалізації твердих тіл. Питома теплота плавлення. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери

10практика02 жовтняТема. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу. Розв’язання задач
11лекція08 жовтняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №1. (Перетворення енергії в механічних і теплових процесах).
12практика09 жовтняАудиторна контрольна робота
13практика16 жовтняТема: Фазові перетворення. Розв’язання задач
14лекція22 жовтняТема: Агрегатні стани речовини. Особливості випаровування та конденсації.

Короткий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери

15практика23 жовтняТема: ККД нагрівача та будь-якого теплового та механічного процесу. Розрахунок теплоти, що виділяється при згорянні палива. РТБ. Розв’язання задач.
16лекція29 жовтняТема: Види машин і механізмів. Прості механізми. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Закон збереження повної енергії. Коефіцієнт корисної дії. Згоряння палива.

Короткий зміст: ККД та різні його види. Питома теплота згоряння палива. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах: зіткнення, тертя, рух внаслідок згоряння палива та ін.

17практика30 жовтняТема: Лабораторні роботи № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури.№ 2. Визначення питомої теплоємності речовини.
18лекція05 листопадаТема: Узагальнююче повторення.

Короткий зміст: Розв’язання узагальнюючих задач з теми «Рівняння теплового балансу».

19практика06 листопадаАудиторна контрольна робота
20лекція12 листопадаТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
21практика13 листопадаТема: Теплові двигуни. ККД. Розв’язання задач.
22лекція26 листопадаТема: Теплові двигуни.

Короткий зміст: Принцип дії теплових машин. Парова турбіна. Двигуни внутрішнього згоряння. ККД теплового двигуна та шляхи його підвищення.

23практика27 листопадаТема: Холодильні машини. Розв’язання задач.
24лекція03 грудняТема: Холодильні машини.

Короткий зміст: Принцип дії холодильних машин. Холодильний коефіціент. Кондиціонер. Теплові насоси.

25практика04 грудняТема: Лабораторні роботи № 3. Визначення питомої теплоти плавлення льоду. № 4. Визначення ККД нагрівника. Навчальний проект.
26лекція10 грудняТема: Узагальнююче повторення. Навчальний проект.
27практика11 грудняТема: Закон збереження заряду. Склад атому та іонів. Закон Кулона. Розв’язання задач.
28лекція17 грудняТема: Електричні явища. Електричний заряд. Електричний заряд.

Короткий зміст: Електричні явища. Електризація тіл. Види електризації. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Дискретність електричного заряду. Дослід Йоффе-Міллікена. Електрон. Йони.

29практика18 грудняТема: Напруженість поля. Закон Кулона. Рівновага заряджених тіл. Розв’язання задач.
30лекція24 грудняТема: Електричне поле та його властивості.

Короткий зміст: Електричне поле, його зображення та властивості. Силова характеристика електричного поля. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист.

31лекція14 січняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
32практика15 січняАудиторна контрольна робота
33лекція21 січняТема: Робота електричного поля. Потенціал та напруга. Узагальнююче повторення з теми «електричне поле».

Короткий зміст: Потенціал електричного поля. Напруга. Робота поля з перенесення заряду. Прискорювачи заряджених часток. Розв’язання комплексних задач.

34практика22 січняТема: Напруженість, потенціал та робота електричного поля. Перетворення енергії. Розв’язання задач.
35лекція28 січняТема: Електричний струм та електричне коло. Дії електричного струму.
Короткий зміст: Електричний струм. Умови виникнення та існування електричного струму. Дії електричного струму. Провідники і діелектрики. Струм у металах. Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи. Прості та розгалужені кола. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Питомий опір провідників. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Залежність опору провідника від температури.
36практика29 січняТема: Лабораторна робота № 5. Дослідження взаємодії заряджених тіл. Залежність опору провідника від його розмірів та температури. Розв’язання задач.
37лекція04 лютогоТема: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

Короткий зміст: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл. Методи розрахунку розгалужених кіл.

38практика05 лютогоТема: Закон Ома. Розрахунок кіл. Розв’язання задач.
39лекція11 лютогоТема: Вимірювання сили струму та напруги. Амперметр та вольтметр.

Короткий зміст: Вимірювання сили струму та напруги. Амперметр та вольтметр. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір.

40практика12 лютогоТема: Закон Ома. Вимірювання сили струму та напруги. Розв’язання задач.
41лекція18 лютогоТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
42практика19 лютогоАудиторна контрольна робота
43лекція25 лютогоТема: Тема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.

Короткий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. Лічильник електричної енергії.

44практика26 лютогоТема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Розв’язання задач.
45лекція04 березняТема: Узагальнююче повторення матеріалу до Директорської атестації з фізики.
46практика05 березняТема: Директорська атестація з фізики.
47лекція18 березняТема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.

Короткий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Закон збереження енергії для електродвигуна.

48практика19 березняТема: Розв’язання комплексних задач з теми «електричний струм». Лабораторні роботи № 6. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. № 7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням
49лекція25 березняТема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.

Короткий зміст: Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями. Вплив електричного струму на людський організм.

50практика26 березняТема: Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів.
51лекція01 квітняТема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.
52практика02 квітняТема: Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів. Лабораторні роботи № 8. Вимірювання сили струму та електричної напруги. № 9. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
53лекція08 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів.

Короткий зміст: Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Застосування електролізу в промисловості та техніці.

54практика09 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
55лекція15 квітняТема: Електричний струм в газах. Електричний струм в напівпровідниках.

Короткий зміст: Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди в газах. Використання струму в газах у практичній діяльності людини. Електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці. Термістори.

56практика16 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Електричний струм в газах. Розв’язання задач.
57лекція22 квітняТема: Узагальнююче повторення з теми «Електричний струм в різних середовищах» . Аналіз ДКР №5.
58практика23 квітняАудиторна контрольна робота
59практика30 квітняТема: Лабораторний практикум.
60лекція06 травняТема: Лабораторний практикум.
61практика07 травняТема: Лабораторний практикум.
62лекція13 травняТема: Лабораторний практикум.
63практика14 травняТема: Лабораторний практикум.
64лекція20 травняТема: Екскурсія.
65практика21 травняАудиторна контрольна робота
66лекція27 травняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
67практика28 травняТема: Навчальний проект.