фізика

1лекція06 вересня Тема: Математичний мінімум. Рівномірний рух. Основи динаміки.

Короткий зміст: Арифметичні дії. Дії з дробами, розв’язання лінійних рівнянь. Швидкість, шлях, переміщення, середня швидкість. Графіки залежності шляху та швидкості від часу. Сила та її характеристики. Види сил: тяжіння, тертя, тиску, реакції опору, Архімеда, пружності. Рівнодійна та її знаходження. Рівновага. Сила та протидія.

2практика07 вересняТема: Кінематика руху. Швидкість та середня швидкість. Сили. Знаходження рівнодійної в різних випадках під дією різних сил. Розв’язання задач.
3лекція13 вересняТема: Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії.

Короткий зміст: Енергія, механічна енергія та її види: потенційна, кінетична, пружної деформації. Механічна робота, знаходження роботи сталої та змінної сили. Позитивна та негативна робота. Механічна потужність, миттєва потужність. Застосування закону зміни та збереження механічної енергії.

4практика14 вересняТема. Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії. Розв’язання задач.
5лекція20 вересняТема: Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Тепловий стан тіл. Температура. Теплова рівновага. Теплове розширення тіл.

Короткий зміст: Будова речовини. Положення МКТ та явища, що її підтверджують. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкали Цельсія та Кельвіна. Теплова рівновага. Залежність розмірів фізичних тіл та їх густини від температури. Особливості теплового розширення води. Лінійне розширення твердих тіл. Врахування теплового розширення в техніці

6практика21 вересняТема: Розв’язання задач на застосування закону збереження та зміни енергії, та на знаходження роботи сил у різних випадках. Теплове розширення тіл. Розв’язання задач.
7лекція27 вересняТема: Основи термодинаміки. Внутрішня енергія та її зміна. Кількість теплоти. Тепловий баланс.

Короткий зміст: Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла (Перший закон термодинаміки). Види теплообміну: теплопровідність, конвекція, випромінювання. Кількість теплоти. Теплоємність тіл. Питома теплоємність речовини. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла. Теплова потужність нагрівача. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

8практика28 вересняТема: Розрахунок внутрішньої енергії та її зміни. Знаходження теплової потужності. Знаходження корисної , втраченої та повної енергії.
9лекція04 жовтняТема: Агрегатні стани речовини. Особливості плавлення та кристалізації, випаровування та конденсації.

Короткий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні чи кристалізації твердих тіл. Питома теплота плавлення. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери

10практика05 жовтняТема. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу. Розв’язання задач
11лекція11 жовтняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №1. (Перетворення енергії в механічних і теплових процесах).
12практика12 жовтняАудиторна контрольна робота
13лекція18 жовтняТема: Агрегатні стани речовини. Особливості випаровування та конденсації.

Короткий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери

14практика19 жовтняТема: Фазові перетворення. Розв’язання задач
15лекція25 жовтняТема: Види машин і механізмів. Прості механізми. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Закон збереження повної енергії. Коефіцієнт корисної дії. Згоряння палива.

Короткий зміст: ККД та різні його види. Питома теплота згоряння палива. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах: зіткнення, тертя, рух внаслідок згоряння палива та ін.

16практика26 жовтняТема: ККД нагрівача та будь-якого теплового та механічного процесу. Розрахунок теплоти, що виділяється при згорянні палива. РТБ. Розв’язання задач.
17лекція01 листопадаТема: Узагальнююче повторення.

Короткий зміст: Розв’язання узагальнюючих задач з теми «Рівняння теплового балансу».

18практика02 листопадаТема: Лабораторні роботи № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури.№ 2. Визначення питомої теплоємності речовини.
19лекція08 листопадаТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
20практика09 листопадаАудиторна контрольна робота
21лекція15 листопадаТема: Теплові двигуни.

Короткий зміст: Принцип дії теплових машин. Парова турбіна. Двигуни внутрішнього згоряння. ККД теплового двигуна та шляхи його підвищення.

22практика16 листопадаТема: Теплові двигуни. ККД. Розв’язання задач.
23лекція29 листопадаТема: Холодильні машини.

Короткий зміст: Принцип дії холодильних машин. Холодильний коефіціент. Кондиціонер. Теплові насоси.

24практика30 листопадаТема: Холодильні машини. Розв’язання задач.
25лекція06 грудняТема: Узагальнююче повторення. Навчальний проект.
26практика07 грудняТема: Лабораторні роботи № 3. Визначення питомої теплоти плавлення льоду. № 4. Визначення ККД нагрівника. Навчальний проект.
27лекція13 грудняТема: Електричні явища. Електричний заряд. Електричний заряд.

Короткий зміст: Електричні явища. Електризація тіл. Види електризації. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Дискретність електричного заряду. Дослід Йоффе-Міллікена. Електрон. Йони.

28практика14 грудняТема: Закон збереження заряду. Склад атому та іонів. Закон Кулона. Розв’язання задач.
29лекція20 грудняТема: Електричне поле та його властивості.

Короткий зміст: Електричне поле, його зображення та властивості. Силова характеристика електричного поля. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист.

30практика21 грудняТема: Напруженість поля. Закон Кулона. Рівновага заряджених тіл. Розв’язання задач.
31лекція27 грудняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
32практика28 грудняАудиторна контрольна робота
33лекція17 січняТема: Робота електричного поля. Потенціал та напруга. Узагальнююче повторення з теми «електричне поле».

Короткий зміст: Потенціал електричного поля. Напруга. Робота поля з перенесення заряду. Прискорювачи заряджених часток. Розв’язання комплексних задач.

34практика18 січняТема: Напруженість, потенціал та робота електричного поля. Перетворення енергії. Розв’язання задач.
35лекція24 січняТема: Електричний струм та електричне коло. Дії електричного струму.
Короткий зміст: Електричний струм. Умови виникнення та існування електричного струму. Дії електричного струму. Провідники і діелектрики. Струм у металах. Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи. Прості та розгалужені кола. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Питомий опір провідників. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Залежність опору провідника від температури.
36практика25 січняТема: Лабораторна робота № 5. Дослідження взаємодії заряджених тіл. Залежність опору провідника від його розмірів та температури. Розв’язання задач.
37лекція31 січняТема: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

Короткий зміст: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл. Методи розрахунку розгалужених кіл.

38практика01 лютогоТема: Закон Ома. Розрахунок кіл. Розв’язання задач.
39лекція07 лютогоТема: Вимірювання сили струму та напруги. Амперметр та вольтметр.

Короткий зміст: Вимірювання сили струму та напруги. Амперметр та вольтметр. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір.

40практика08 лютогоТема: Закон Ома. Вимірювання сили струму та напруги. Розв’язання задач.
41лекція14 лютогоТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
42практика15 лютогоАудиторна контрольна робота
43лекція21 лютогоТема: Тема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.

Короткий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. Лічильник електричної енергії.

44практика22 лютогоТема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Розв’язання задач.
45лекція28 лютогоТема: Узагальнююче повторення матеріалу до Директорської атестації з фізики.
46практика01 березняТема: Директорська атестація з фізики.
47лекція07 березняТема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.

Короткий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Закон збереження енергії для електродвигуна.

48лекція21 березняТема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.

Короткий зміст: Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями. Вплив електричного струму на людський організм.

49практика22 березняТема: Розв’язання комплексних задач з теми «електричний струм». Лабораторні роботи № 6. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. № 7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням
50лекція28 березняТема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.
51практика29 березняТема: Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів.
52лекція04 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів.

Короткий зміст: Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Застосування електролізу в промисловості та техніці.

53практика05 квітняТема: Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів. Лабораторні роботи № 8. Вимірювання сили струму та електричної напруги. № 9. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
54лекція11 квітняТема: Електричний струм в газах. Електричний струм в напівпровідниках.

Короткий зміст: Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди в газах. Використання струму в газах у практичній діяльності людини. Електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці. Термістори.

55практика12 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
56лекція18 квітняТема: Узагальнююче повторення з теми «Електричний струм в різних середовищах» . Аналіз ДКР №5.
57практика19 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Електричний струм в газах. Розв’язання задач.
58лекція25 квітняТема: Лабораторний практикум.
59практика26 квітняАудиторна контрольна робота
60практика03 травняТема: Лабораторний практикум.
61практика10 травняТема: Лабораторний практикум.
62лекція16 травняТема: Лабораторний практикум.
63практика17 травняТема: Лабораторний практикум.
64лекція23 травняТема: Екскурсія.
65практика24 травняАудиторна контрольна робота
66лекція30 травняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
67практика31 травняТема: Навчальний проект.