фізика

1практика03 вересняТема: Кінематика руху. Швидкість та середня швидкість. Сили. Знаходження рівнодійної в різних випадках під дією різних сил. Розв’язання задач.
2лекція04 вересня Тема: Математичний мінімум. Рівномірний рух. Основи динаміки.

Короткий зміст: Арифметичні дії. Дії з дробами, розв’язання лінійних рівнянь. Швидкість, шлях, переміщення, середня швидкість. Графіки залежності шляху та швидкості від часу. Сила та її характеристики. Види сил: тяжіння, тертя, тиску, реакції опору, Архімеда, пружності. Рівнодійна та її знаходження. Рівновага. Сила та протидія.

3практика10 вересняТема. Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії. Розв’язання задач.
4лекція11 вересняТема: Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії.

Короткий зміст: Енергія, механічна енергія та її види: потенційна, кінетична, пружної деформації. Механічна робота, знаходження роботи сталої та змінної сили. Позитивна та негативна робота. Механічна потужність, миттєва потужність. Застосування закону зміни та збереження механічної енергії.

5практика17 вересняТема: Розв’язання задач на застосування закону збереження та зміни енергії, та на знаходження роботи сил у різних випадках. Теплове розширення тіл. Розв’язання задач.
6лекція18 вересняТема: Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Тепловий стан тіл. Температура. Теплова рівновага. Теплове розширення тіл.

Короткий зміст: Будова речовини. Положення МКТ та явища, що її підтверджують. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкали Цельсія та Кельвіна. Теплова рівновага. Залежність розмірів фізичних тіл та їх густини від температури. Особливості теплового розширення води. Лінійне розширення твердих тіл. Врахування теплового розширення в техніці

7практика24 вересняТема: Розрахунок внутрішньої енергії та її зміни. Знаходження теплової потужності. Знаходження корисної , втраченої та повної енергії.
8лекція25 вересняТема: Основи термодинаміки. Внутрішня енергія та її зміна. Кількість теплоти. Тепловий баланс.

Короткий зміст: Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла (Перший закон термодинаміки). Види теплообміну: теплопровідність, конвекція, випромінювання. Кількість теплоти. Теплоємність тіл. Питома теплоємність речовини. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла. Теплова потужність нагрівача. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

9практика01 жовтняТема. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу. Розв’язання задач
10лекція02 жовтняТема: Агрегатні стани речовини. Особливості плавлення та кристалізації, випаровування та конденсації.

Короткий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні чи кристалізації твердих тіл. Питома теплота плавлення. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери

11практика08 жовтняАудиторна контрольна робота
12лекція09 жовтняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №1. (Перетворення енергії в механічних і теплових процесах).
13лекція16 жовтняТема: Агрегатні стани речовини. Особливості випаровування та конденсації.

Короткий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери

14практика22 жовтняТема: Фазові перетворення. Розв’язання задач
15лекція23 жовтняТема: Види машин і механізмів. Прості механізми. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Закон збереження повної енергії. Коефіцієнт корисної дії. Згоряння палива.

Короткий зміст: ККД та різні його види. Питома теплота згоряння палива. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах: зіткнення, тертя, рух внаслідок згоряння палива та ін.

16практика29 жовтняТема: ККД нагрівача та будь-якого теплового та механічного процесу. Розрахунок теплоти, що виділяється при згорянні палива. РТБ. Розв’язання задач.
17лекція30 жовтняТема: Узагальнююче повторення.

Короткий зміст: Розв’язання узагальнюючих задач з теми «Рівняння теплового балансу».

18практика05 листопадаТема: Лабораторні роботи № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури.№ 2. Визначення питомої теплоємності речовини.
19лекція06 листопадаТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
20практика12 листопадаАудиторна контрольна робота
21лекція13 листопадаТема: Теплові двигуни.

Короткий зміст: Принцип дії теплових машин. Парова турбіна. Двигуни внутрішнього згоряння. ККД теплового двигуна та шляхи його підвищення.

22практика26 листопадаТема: Теплові двигуни. ККД. Розв’язання задач.
23лекція27 листопадаТема: Холодильні машини.

Короткий зміст: Принцип дії холодильних машин. Холодильний коефіціент. Кондиціонер. Теплові насоси.

24практика03 грудняТема: Холодильні машини. Розв’язання задач.
25лекція04 грудняТема: Узагальнююче повторення. Навчальний проект.
26практика10 грудняТема: Лабораторні роботи № 3. Визначення питомої теплоти плавлення льоду. № 4. Визначення ККД нагрівника. Навчальний проект.
27лекція11 грудняТема: Електричні явища. Електричний заряд. Електричний заряд.

Короткий зміст: Електричні явища. Електризація тіл. Види електризації. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Дискретність електричного заряду. Дослід Йоффе-Міллікена. Електрон. Йони.

28практика17 грудняТема: Закон збереження заряду. Склад атому та іонів. Закон Кулона. Розв’язання задач.
29лекція18 грудняТема: Електричне поле та його властивості.

Короткий зміст: Електричне поле, його зображення та властивості. Силова характеристика електричного поля. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист.

30практика24 грудняТема: Напруженість поля. Закон Кулона. Рівновага заряджених тіл. Розв’язання задач.
31практика14 січняАудиторна контрольна робота
32лекція15 січняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
33практика21 січняТема: Напруженість, потенціал та робота електричного поля. Перетворення енергії. Розв’язання задач.
34лекція22 січняТема: Робота електричного поля. Потенціал та напруга. Узагальнююче повторення з теми «електричне поле».

Короткий зміст: Потенціал електричного поля. Напруга. Робота поля з перенесення заряду. Прискорювачи заряджених часток. Розв’язання комплексних задач.

35практика28 січняТема: Лабораторна робота № 5. Дослідження взаємодії заряджених тіл. Залежність опору провідника від його розмірів та температури. Розв’язання задач.
36лекція29 січняТема: Електричний струм та електричне коло. Дії електричного струму.
Короткий зміст: Електричний струм. Умови виникнення та існування електричного струму. Дії електричного струму. Провідники і діелектрики. Струм у металах. Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи. Прості та розгалужені кола. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Питомий опір провідників. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Залежність опору провідника від температури.
37практика04 лютогоТема: Закон Ома. Розрахунок кіл. Розв’язання задач.
38лекція05 лютогоТема: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

Короткий зміст: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл. Методи розрахунку розгалужених кіл.

39практика11 лютогоТема: Закон Ома. Вимірювання сили струму та напруги. Розв’язання задач.
40лекція12 лютогоТема: Вимірювання сили струму та напруги. Амперметр та вольтметр.

Короткий зміст: Вимірювання сили струму та напруги. Амперметр та вольтметр. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір.

41практика18 лютогоАудиторна контрольна робота
42лекція19 лютогоТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
43практика25 лютогоТема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Розв’язання задач.
44лекція26 лютогоТема: Тема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.

Короткий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. Лічильник електричної енергії.

45практика04 березняТема: Директорська атестація з фізики.
46лекція05 березняТема: Узагальнююче повторення матеріалу до Директорської атестації з фізики.
47практика18 березняТема: Розв’язання комплексних задач з теми «електричний струм». Лабораторні роботи № 6. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. № 7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням
48лекція19 березняТема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.

Короткий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Закон збереження енергії для електродвигуна.

49практика25 березняТема: Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів.
50лекція26 березняТема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.

Короткий зміст: Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями. Вплив електричного струму на людський організм.

51практика01 квітняТема: Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів. Лабораторні роботи № 8. Вимірювання сили струму та електричної напруги. № 9. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
52лекція02 квітняТема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.
53практика08 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
54лекція09 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів.

Короткий зміст: Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Застосування електролізу в промисловості та техніці.

55практика15 квітняТема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Електричний струм в газах. Розв’язання задач.
56лекція16 квітняТема: Електричний струм в газах. Електричний струм в напівпровідниках.

Короткий зміст: Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди в газах. Використання струму в газах у практичній діяльності людини. Електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці. Термістори.

57практика22 квітняАудиторна контрольна робота
58лекція23 квітняТема: Узагальнююче повторення з теми «Електричний струм в різних середовищах» . Аналіз ДКР №5.
59лекція30 квітняТема: Лабораторний практикум.
60практика06 травняТема: Лабораторний практикум.
61лекція07 травняТема: Лабораторний практикум.
62практика13 травняТема: Лабораторний практикум.
63лекція14 травняТема: Екскурсія.
64практика20 травняТема: Лабораторний практикум.
65лекція21 травняТема: Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
66практика27 травняАудиторна контрольна робота
67лекція28 травняТема: Навчальний проект.