Навчальна програма, предмет біологія, 11 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема.Закономірності спадковості. Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень. Закономірності спадковості, встановлені Г.Менделем. Перший і другий закони Менделя; їх статистичний характер і цитологічні основи.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Третій закон Менделя: статистичний характер і цитологічні основи. Проміжний характер успадкування. Аналізуюче схрещення. Практична робота №1. «Розв’язання типових задач з генетики (моно-і дигібридне схрещування).
31 триместр
вересень(A) №5
Лек.3Хромосомна теорія спадковості Т.Моргана. Явище зчепленого успадкування. Взаємодія алельних та неалельних генів. Генетика статі . Позаядерна спадковість.
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.4Аудиторна контрольна робота№1 Тема:"Закономірності спадковості"
Аудиторна контрольна робота
51 триместр
жовтень(A) №9
Лек.5Тема:Закономірності мінливості. Комбінативна мінливість. Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени, причини мутацій. Лабораторна робота №1(2) «Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх порівняння».Практична робота №2 "Розв`язування типових задач на визначення типу мутацій"
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6Модифікаційна мінливість.Норма реакції.Варіаційний ряд.Варіаційна крива.Статистичні закономірності модифікаційної мінливості .Лабораторна робота №2(3)"Визначення мінливості у рослин.Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої."
Поточне оцінювання
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Тема: Генотип як цілісна система .Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріот.Генетика людини. Роль генотипу та умов зовнішнього середовища у формуванні фенотипу.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Химерні та транс генні організми. Генетичні основи селекції організмів. .Основні напрямки сучасної біотехнології.
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9Аудиторна контрольна робота № 2"Закономірності мінливості." Тема:"Розмноження та індивідуальний розвиток організмів" Розмноження організмів. Нестатеве розмноження організмів. Види нестатевого розмноження, їхнє біологічне значення.
Аудиторна контрольна робота
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин. Лабораторна робота №3(1) "Будова статевих клітин"
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.11Тема:Індивідуальний розвиток організмуів. Запліднення. Онтогенез. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток. Вплив генотипу та факторів завнішнього середовища на розвиток організму. Діагностика вад розвитку людини та їх корекція.
122 триместр
лютий(B) №23
Лек.12Лабораторна робота №4 «Ембріогенез хордових» Життєвий цикл. Складні та прості життєві цикли. Явище чергування поколінь у життєвому циклі тварин і рослин. Прямий та непрямий розвиток тварин .Ембріотехнологія. Клонування.
Поточне оцінювання
133 триместр
березень(B) №25
Лек.13Тема: Популяція.Екосистема. Біосфера. Надорганізмові рівні організації життя.Екологічні чинники. Середовище існування, пристосування організмів до середовища існування. Біологічні адаптивні ритми організмів. Угрупування та екосистеми. Склад і структура угрупувань. Характеристика популяцій. Статева і вікова структура популяцій. Фактори, які впливають на численність популяцій.
143 триместр
березень(B) №27
Лек.14Різноманітність екосистем. Розвиток і зміни екосистем. Взаємодії організмів в екосистемах. Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Практична робота №3 "Роз`язування задач з екології".
153 триместр
квітень(B) №29
Лек.15Аудиторна контрольна робота№3" Надорганізмові рівні організації життя"
Аудиторна контрольна робота
163 триместр
квітень(B) №31
Лек.16Загальна характеристика біосфери. Вчення В.І.Вернадського про біосферу. Роль живих організмів у біосфері. Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.Історичний розвиток органічного світу. Основи еволюційного вчення. Становлення еволюційних поглядів. Синтетична гіпотеза еволюції.