Навчальна програма, предмет українська мова, 11 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Вступ. Українська мова у світі, роль діаспори у формуванні мови. Стилістика як розділ науки про мову. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа. Власні і загальні назви Урок мовленнєвого розвитку. Усний переказ тексту публіцистичного стилю.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Аудиторна контрольна робота №1 Контрольний диктант. Стягнені і нестягнені форми прикметників.
Аудиторна контрольна робота
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4 Ступені порівняння прикметників і прислівників. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних, вказівних; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників.
51 триместр
вересень(A) №5
Лек.5Написання -н- та -нн- у прикметниках, дієприкметниках, дієприслівниках, займенниках, прислівниках. НЕ і НІ з різними частинами мови
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметниковий зворот і підрядна означальна частина складнопідрядного речення
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Уроки мовленнєвого розвитку. Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням(висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків тощо)
Аудиторна контрольна робота
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.
91 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Урок мовленнєвого розвитку. Читання текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів, жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, тези, конспект, плани.
101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір на морально-етичне тему публіцистичного стилю мовлення.
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Стилістика простих речень. Види простих речень і відтінки значень. Пунктограми в простому реченні.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Синоніміка двоскладних і односкладних речень.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Урок мовленнєвого розвитку. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
Аудиторна контрольна робота
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Синоніміка простих односкладних речень( означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, називні)
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів речення; інверсія замість прямого порядку слів; відокремлені і невідокремлені члени речення
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів, вставних конструкцій, емоційно-експресесивний характер їх.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Урок мовленнєвого розвитку. Доповідь на тему, яка пов"язана з предметами, що вивчаються(із залученням наукової, науко-популярної літератури), прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Стилістика простих речень (тестування + творча робота)
Аудиторна контрольна робота
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19 Стилістика складних речень. Смислові відношення між частинами складних речень.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Синонініма складносурядних і складнопідрядних речень Синоніміка безсполучникових і складносурядних , складнопідрядних речень.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами. Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з"єднують складні сполучникові речення
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Урок мовленнєвого розвитку. Виступ під час дискусії(підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція.
232 триместр
лютий(B) №23
Лек.23Пунктограми у скаладному реченні
242 триместр
березень(A) №24
Лек.24Урок мовленнєвого розвитку. Реферат на тему, пов"язану з предметами, що вивчаються(із залученням наукової, науко-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення. Пряма і непряма мова, призначення й граматично-смислові особливості.
253 триместр
березень(B) №25
Лек.25 Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові. Урок мовленнєвого розвитку. Правила мовленнєвої поведінки у спілкуванні: етичні формули(під час вітання, звертання, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання, вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, запереченя тощо)
263 триместр
березень(A) №26
Лек.26Аудиторна контрольна робота. Стилістика складних речень і речень з різними способами вираження чужого мовлення (тестуваня + творча робота)
Аудиторна контрольна робота
273 триместр
березень(B) №27
Лек.27Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Протокол(складний). Витяг з протоколу. Офіційний лист.
283 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, співвідношеня й особливості їх. Урок мовленнєвого розвитку. Телефонна розмова як один із видівусного ділового мовлення. Основні вимоги до культури спілкування телефоном в інтернеті.
293 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, конфесійний, публіцистичний. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, основні жанри. Урок мовленнєвого розвитку. Аудіювання текстів діалогічнго і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів.
303 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Аудиторна контрольна робота. Диктант Лексикологія і фразеологія.
Аудиторна контрольна робота
313 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Узагальнення та систематизація найважливіших відомостей з української мови. Написання слів з найуживанішими орфограмами. Урок мовленнєвого розвитку. Бібліографія.
323 триместр
травень(A) №32
Лек.32Морфологічна будова слова. Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери. Доручення. Розписка.