Навчальна програма, предмет фізика, 10 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Тема: Математичний мінімум. Основи тригонометрії. Вектори. Дії з векторами. Похідна та її застосування у фізиці.
21 триместр
вересень(A) №1
Пр.2Тема: Розв’язання задач. Рівномірний рух. Середня швидкість. Графіки руху
31 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема: Фізика як наука. Основи класичної механіки Короткий зміст: Фізика та інші природничі науки. Фізичні величини та їх вимірювання. Обчислення похибок фізичних величин. Зв`язок фізики з математикою..Механічний рух. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей. Способи опису положення тіла в просторі. Система відліку. Радіус-вектор. Тіло і матеріальна точка. Основне завдання механіки. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Середня і миттєва швидкості. Прямолінійний рух. Прямолінійний рівномірний рух, його закони і графіки.
41 триместр
вересень(B) №2
Пр.3Тема: Розв’язання задач. Відносність руху. Рівняння руху та їх аналіз.
51 триместр
вересень(B) №2
Пр.4Тема: Лабораторна робота № 1 «Вимірювання середньої швидкості руху тіла». Лабораторна робота № 2 «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху». Рівноприскорений рух. Графічне представлення руху. Розв’язання задач.
61 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Тема: Нерівномірний рух. Рівнозмінний рух. Вільне падіння тіл. Короткий зміст: Середня і миттєва швидкості. Прискорення середнє і миттєве. Прямолінійний рівноприскорений рух. Графіки руху, шляху, переміщення, швидкості і прискорення.Рух тіла, кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту.
71 триместр
вересень(A) №3
Пр.5Тема: Розв’язання задач. Вільне падіння. Лабораторна робота № 3 «Дослідження руху тіла по колу» Лабораторна робота № 4 «Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально». Розв’язання комплексних задач на повторення
81 триместр
вересень(A) №3
Пр.6Тема: Розв’язання задач. Закони Ньютона. Рівнодійна сила та її знаходження.
91 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема: Основні закони і поняття динаміки. Короткий зміст: Основне завдання динаміки. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Маса тіла. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Закони Ньютона для поступального руху. Поняття імпульсу тіла, імпульсу сили, 2-го закону Ньютона в імпульсній формі.
101 триместр
вересень(B) №4
Пр.7Тема: Криволінійний рух. Розв’язання задач.
111 триместр
вересень(B) №4
Пр.8Тема: Розв’язання задач. Вільне падіння.
121 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема: Кінематика та динаміка руху тіла по колу. Короткий зміст: Характеристики руху по колу: кут повороту, лінійна швидкість, кутова швидкість, кутове прискорення, нормальне і тангенціальне прискорення. Шлях і переміщення при русі по колу. Закони руху. Застосування другого закону Ньютона.
131 триместр
вересень(A) №5
Пр.9Тема: Сили гравітаційної природи. Розв’язання задач.
141 триместр
вересень(A) №5
Пр.10Тема: Розв’язання задач. Рух штучних супутників.
151 триместр
вересень(A) №5
Лек.5Тема: Сили гравітаційної природи. Короткий зміст: Закон Всесвітнього тяжіння. Рух небесних тіл і штучних супутників Землі. Закони Кеплера. Космічні швидкості.
161 триместр
жовтень(B) №6
Пр.11Тема: розвязання задач в неІСВ. Аналіз ДКР №1.
171 триместр
жовтень(B) №6
Пр.12Тема: Аудиторна контрольна робота №1.
Аудиторна контрольна робота
181 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Тема: Закони Ньтона в неінерційних системах відліку. Короткий зміст: НеІСВ, сили інерції, відцентрова сила, сила Коріоліса. Аналіз ДКР №1.
191 триместр
жовтень(A) №7
Пр.13Тема: Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Розв’язання задач.
201 триместр
жовтень(A) №7
Пр.14Тема: Сила пружності. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя спокою і ковзання. Розв’язання задач.
211 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема: Сили електромагнітної природи. Короткий зміст: Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя. Види тертя. Рух тіл з урахуванням сили тертя.
221 триместр
жовтень(B) №8
Пр.15Тема: Лабораторна робота № 5 «Вимірювання жорсткості пружного тіла». Лабораторна робота № 6 «Вимірювання коефіцієнта тертя». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
231 триместр
жовтень(B) №8
Пр.16Тема: Статика. Динаміка обертального руху. Розв`язання задач.
241 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Тема: Динаміка обертального руху. Короткий зміст: Момент сили, його векторна природа. Поняття рівноваги тіла та умови її виконання. Момент інерції та його обчислення. Правило моментів. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.
251 триместр
жовтень(A) №9
Пр.17Тема: Гідростатика. Розв’язання задач.
261 триместр
жовтень(A) №9
Пр.18Тема: Гідродинаміка. Розв’язання задач.
271 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Тема: Елементи гідростатики і гідроаеродинаміки. Короткий зміст: Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Основи гідроаеродинаміки. Рух тіла в рідині і газі. Рівняння Бернуллі. Підйомна сила крила літака.
281 триместр
листопад(B) №10
Пр.19Тема: Узагальнююче повторення. Навчальний проект.
291 триместр
листопад(B) №10
Пр.20Тема: Узагальнююче повторення. Розв’язання задач. Аудиторна контрольна робота №2.
Аудиторна контрольна робота
301 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Тема: Узагальнююче повторення з розділу «Динаміка». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
311 триместр
листопад(A) №11
Пр.21Тема: Тема: Закон збереження механічної енергії. Розв’язання задач.
321 триместр
листопад(A) №11
Пр.22Тема: Закон збереження механічної енергії. Розв’язання задач.Лабораторна робота № 8 «Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил» Лабораторна робота № 9 «Визначення центру мас плоских фігур».
331 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема: Механічна робота. Потужність. Потенціальна та кінектична енергії. Короткий зміст: Теорема про кінетичну енергію. Закон збереження енергії в механіці. Прості механізми та їх використання в техніці. ККД простих механізмів. Консервативні та неконсервативні сили.
342 триместр
листопад(B) №12
Пр.23Тема: Пружний і непружний удари. Розв`язування задач.
352 триместр
листопад(B) №12
Пр.24Тема: Лабораторна робота № 10 «Дослідження пружного удару двох тіл». Лабораторна робота № 11 «Вивчення закону збереження механічної енергії».
362 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Тема: Імпульс тіла та імпульс сили. Закон збереження імпульсу. Пружне і непружне зіткнення тіл. Короткий зміст: Закон збереження імпульсу. Закон руху системи точок. Центр мас системи. Закон руху центра мас. Класифікація зіткнень і закони, що їх описують. Розрахунок швидкостей тіл після пружного і непружного ударів. Розрахунок теплоти, що виділилася внаслідок удару.
372 триместр
грудень(A) №13
Пр.25Тема: Закон збереження механічної енергії. Теорія відносності. Розв’язання задач.
382 триместр
грудень(A) №13
Пр.26Тема: Закон збереження механічної енергії. Теорія відносності. Розв’язання задач.
392 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Тема: Основи теорії відносності. Закон взаємозв`язку маси та енергії. Короткий зміст: Принцип Галілея. Принцип відносності Ейнштейна. Уповільнення часу, скорочення довжини. Релятивістське додавання швидкостей. Релятивістська динаміка. Маса. Сила. Імпульс. Енергія.
402 триместр
грудень(B) №14
Пр.27Тема: Теорія відносності. Розв`язування задач.
412 триместр
грудень(B) №14
Пр.28Тема: Теорія відносності. Розв`язування задач. Аудиторна контрольна робота №3.
422 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Тема: Основні поняття, визначення, закони і формули коливальних процесів. Короткий зміст: Амплітуда, період, частота, фаза, швидкість і прискорення, повертаюча сила при гармонічних коливаннях. Пружинний маятник. Математичний маятник. Фізичний маятник (для ознайомлення).
432 триместр
грудень(A) №15
Пр.29Тема: Механічні коливання. Розв`язання задач.
442 триместр
грудень(A) №15
Пр.30Тема: Механічні коливання. Розв’язання задач.
452 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Тема: Енергія коливань.[Додавання коливань.] Короткий зміст: Закони коливань. Енергія коливальної системи. Перетворення енергії при коливаннях. Затухаючі коливання. [Додавання коливань одного напряму]
462 триместр
грудень(B) №16
Пр.31Тема: Лабораторна робота № 12 «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань». Лабораторна робота № 13 «Дослідження коливань тіла на пружині». Механічні коливання. Розв’язання задач.
472 триместр
грудень(B) №16
Пр.32Тема: Аудиторна контрольна робота №3.
Аудиторна контрольна робота
482 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Тема: Резонанс. Вимушені коливання. Коливання складних систем. Аналіз домашньої контрольної роботи №3. Короткий зміст: Вимушені коливання, автоколивання, резонанс. Квазіпружні коливання. Методи розрахунку складних коливальних систем.
492 триместр
січень(A) №17
Пр.33Тема: Механічні (пружні) хвилі. Розв’язання задач.
502 триместр
січень(A) №17
Пр.34Тема: Механічні (пружні) хвилі. Розв’язання задач.
512 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тема: Механічні (пружні) хвилі. Короткий зміст: Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок довжини хвилі із швидкістю її поширення і періодом (частотою). Принцип Гюйгенса. Відбивання і заломлення хвиль.
522 триместр
січень(B) №18
Пр.35Тема: Стоячі хвилі. Розв’язання задач.
532 триместр
січень(B) №18
Пр.36Тема: Ефект Доплера. Розв’язання задач.
542 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема: Стояча хвиля. Звукові хвилі. Акустика. Біжуча хвиля. Ефект Доплера
552 триместр
січень(A) №19
Пр.37Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Розв’язання задач.
562 триместр
січень(A) №19
Пр.38Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Розв’язання задач.
572 триместр
січень(A) №19
Лек.19Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Короткий зміст: Формування уявлень про атоми і молекули. Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Атоми і молекули, обчислення їх характеристик. Молекулярна взаємодія та її зв`язок із властивостями речовини. Динамічні і статистичні закономірності. Середні значення фізичних величин і відхилення від них. Розподіл молекул за швидкостями. Дослід Штерна. Середня енергія руху молекул. Температура.
582 триместр
лютий(B) №20
Пр.39Тема: Основне рівняння МКТ. Розв’язання задач.
592 триместр
лютий(B) №20
Пр.40Тема: Основне рівняння МКТ. Розв’язання задач.
602 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тема: Молекулярно-кінетична теорія газів. Короткий зміст: Ідеальний газ. Тиск. Основне рівняння МКТ, межі його застосування.
612 триместр
лютий(A) №21
Пр.41Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
622 триместр
лютий(A) №21
Пр.42Тема: Аудиторна контрольна робота №4.
632 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Тема: Закони ідеальних газів. Короткий зміст: Рівняння стану ідеального газу через мікро-характеристики. Термодинамічні процеси. Закони ізопроцесів в ідеальних газах. Графіки ізопроцесів. Внутрішня енергія ідеального газу.
642 триместр
лютий(B) №22
Пр.43Тема: Лабораторна робота № 14 «Оцінювання розмірів молекул» Лабораторна робота № 15 «Дослідження одного з ізопроцесів» Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач.
652 триместр
лютий(B) №22
Пр.44Тема: Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач.
662 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Тема: Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Узагальнююче повторення.
672 триместр
лютий(A) №23
Пр.45Тема: Директорська контрольна робота.
682 триместр
лютий(A) №23
Пр.46Тема: Директорська контрольна робота.
Аудиторна контрольна робота
692 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Тема: Директорська контрольна робота.
702 триместр
березень(B) №24
Пр.47Тема: Перший закон термодинаміки. Розв’язання задач.
Підсумкове оцінювання
712 триместр
березень(B) №24
Пр.48Тема: Навчальний проект.
722 триместр
березень(B) №24
Лек.24Тема: Основи термодинаміки. Короткий зміст: Термодинамічний підхід до вивчення фізичних процесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Рівняння Майєра.
733 триместр
березень(B) №25
Пр.49Тема: Циклічні процеси. Теплові машини. Розв’язання задач.
743 триместр
березень(B) №25
Пр.50Тема: Циклічні процеси. Теплові машини. Розв’язання задач.
753 триместр
березень(B) №25
Лек.25Тема: Теплові машини. Оборотні і необоротні процеси. Короткий зміст: Теплові процеси у машинах. Принцип дії теплових машин. Ідеальна теплова машина та її максимальний ККД. Реальні теплові машини, способи підвищення ККД. Теплові двигуни. Оборотні і необоротні процеси. Поняття про ентропію та її застосування. II закон термодинаміки та його тлумачення.
763 триместр
березень(A) №26
Пр.51Тема: Лабораторна робота № 16 «Вимірювання відносної вологості повітря». Властивості пари. Вологість. Розв’язання задач.
773 триместр
березень(A) №26
Пр.52Тема: Властивості пари. Вологість. Розв’язання задач. Отримання ДКР №5.
783 триместр
березень(A) №26
Лек.26Тема: Фазові переходи. Властивості пари. Короткий зміст: Три види пароутворення. Теплота пароутворення. Унікальні властивості насиченої пари. Критична температура і критична точка. Зріджування газів. Поняття про кріогеніку. Водяна пара у повітрі, її параметри. Вологість. Кипіння. Залежність температури кипіння від атмосферного тиску.
793 триместр
березень(B) №27
Пр.53Тема: Теплове розширення. Капілярні явища. Розв’язання задач
803 триместр
березень(B) №27
Пр.54Тема: Теплове розширення. Капілярні явища. Розв’язання задач
813 триместр
березень(B) №27
Лек.27Тема: Властивості рідини. Короткий зміст: Властивості рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Граничний кут. Капілярні явища. Формула Лапласа. Прояв залежності тиску пари від викривлення поверхні рідини в природі. Осмос та його використання.
823 триместр
квітень(A) №28
Пр.55Тема: Лабораторна робота №18 «Калориметричний метод вимірювання». Лабораторна робота № 19« Визначення теплоємності тіла»
833 триместр
квітень(A) №28
Пр.56Тема: Лабораторна робота №20 «Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла». Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Розв’язання задач.
843 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Тема: Фазові переходи. Властивості твердих тел. Короткий зміст: Різні види твердих тіл та їх молекулярна будова. Характеристики і типи кристалів. Плавлення, точка плавлення. Кристалізація, виділення теплоти при кристалізації. Штучні кристали та їх використання. Поняття про рідкі кристали, їх властивості і використання. Фазові діаграми. Потрійна точка. Механічні властивості матеріалів. Закони пружних і непружних деформацій. Твердість, міцність, пластичність. Теплове розширення.
853 триместр
квітень(B) №29
Пр.57Тема: Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Розв’язання задач.
863 триместр
квітень(B) №29
Пр.58Тема: Аудиторна контрольна робота №5.
Аудиторна контрольна робота
873 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Тема: Теплообмін. Короткий зміст: Кількість теплоти. Теплова рівновага. Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Аналіз домашньої контрольної роботи №5.
883 триместр
квітень(A) №30
Пр.59Тема: Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
893 триместр
квітень(A) №30
Пр.60Тема: Лабораторна робота №21: «Дослідження взаємодії електризованих тіл». Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
903 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Тема: Електростатичне поле. Закон Кулона. Основні характеристики електростатичного поля. Короткий зміст: Явища, що підтверджують складність будови атома. Поняття про будову атома різних хімічних елементів. Носії зарядів та їх характеристики. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона взаємодії зарядів у вакуумі та у речовині. Поняття напруженості і потенціалу електростатичного поля.
913 триместр
квітень(B) №31
Пр.61Тема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Розв’язання задач.
923 триместр
квітень(B) №31
Пр.62Тема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Розв’язання задач.
933 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Тема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Потенціал. Різниця потенціалів. Короткий зміст: Напруженість поля. Потік напруженості, теорема Гауса та її використання для розрахунків полів симетричних систем зарядів.
943 триместр
травень(A) №32
Пр.63Тема: Потенціал. Різниця потенціалів. Розв’язання задач.
953 триместр
травень(A) №32
Пр.64Тема: Різниця потенціалів. Робота електричного поля. Розв’язання задач.
963 триместр
травень(A) №32
Лек.32Тема: Робота поля над зарядом. Потенціал поля точкового і сферичного зарядів. Зв`язок напруженості і потенціалу. Принцип суперпозиції. Закон збереження для руху заряду в електростатичному полі. Вимірювання потенціалу і різниці потенціалів.
973 триместр
травень(B) №33
Пр.65Тема: Провідники в електростатичному полі. Діелектрична проникність. Ємність сфери і плоского конденсатора. Розв’язання задач.
983 триместр
травень(B) №33
Пр.66Тема: Аудиторна контрольна робота №6.
Аудиторна контрольна робота
993 триместр
травень(B) №33
Лек.33Тема: Провідники і діелектрики в електростатичному полі. Електроємність. Короткий зміст: Провідники в електростатичному полі. Електростатична індукція. Дія поля на діелектрики. Механізм поляризації діелектриків. Діелектрична проникність. П’єзо і сегнетоелектрики, піроелектрики і електрети. Поняття електроємності провідника і системи провідників. Ємність сфери і плоского конденсатора. З`єднання конденсаторів та їх використання. Енергія конденсатора. Густина енергії електростатичного поля. Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
1003 триместр
травень(A) №34
Пр.67Тема: Фізичний практикум.
1013 триместр
травень(A) №34
Пр.68Тема: Навчальний проект.
1023 триместр
травень(A) №34
Лек.34Тема: Фізика і науково-технічний прогрес. Короткий зміст: Науково-технічний прогрес. Екологічні проблеми енергетики. Сучасні досягнення теплоенергетики і електроенергетики.
1033 триместр
травень(B) №35
Пр.69Резерв
1043 триместр
травень(B) №35
Лек.35Резерв