Навчальна програма, предмет фізика, 10 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Тема: Математичний мінімум. Основи тригонометрії. Вектори. Дії з векторами.
21 триместр
вересень(A) №1
Пр.2Тема: Математичний мінімум. Похідні та інтеграли у фізиці. Обчислення похибок фізичних величин, що задані простими функціональними співвідношеннями.
31 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема: Фізика як наука. Короткий зміст: Фізика та інші природничі науки. Фізичні величини та їх вимірювання. Методи вимірювання відстаней. Вимірювання часу. Обчислення похибок фізичних величин, заданих простими функціональними співвідношеннями. Вимірювання лінійних розмірів тіл. Вимірювання відстаней до віддалених предметів. Початкові відомості про похідні та інтеграли. Вивчення періодичних процесів. Розв’язання задач.
41 триместр
вересень(B) №2
Пр.3Тема: Розв’язання задач. Рівномірний рух. Середня швидкість.
51 триместр
вересень(B) №2
Пр.4Тема: Розв’язання задач. Відносність руху.
61 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Тема: Основи класичної механіки. Короткий зміст: Механічний рух. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей. Способи опису положення тіла в просторі. Система відліку. Радіус-вектор. Тіло і матеріальна точка. Основне завдання механіки. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Середня і миттєва швидкості. Прямолінійний рух. Прямолінійний рівномірний рух, його закони і графіки.
71 триместр
вересень(A) №3
Пр.5Тема: Лабораторна робота № 1 «Вимірювання середньої швидкості руху тіла». Лабораторна робота № 2 «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху».
81 триместр
вересень(A) №3
Пр.6Тема: Рівноприскорений рух. Графічне представлення руху. Розв’язання задач.
91 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема: Нерівномірний рух. Рівнозмінний рух. Короткий зміст: Середня і миттєва швидкості. Прискорення середнє і миттєве. Прямолінійний рівноприскорений рух. Графіки руху, шляху, переміщення, швидкості і прискорення.
101 триместр
вересень(B) №4
Пр.7Тема: Розв’язання задач. Вільне падіння.
111 триместр
вересень(B) №4
Пр.8Тема: Розв’язання задач. Вільне падіння.
121 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема: Вільне падіння тіл. Короткий зміст: Рух тіла, кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту.
131 триместр
жовтень(A) №5
Пр.9Тема: Лабораторна робота № 3 «Дослідження руху тіла по колу» Лабораторна робота № 4 «Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально». Розв’язання комплексних задач на повторення.
141 триместр
жовтень(A) №5
Пр.10Практичне заняття 10 Тема: Розв’язання комплексних задач на повторення. Отримання ДКР №1.
151 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Тема: Узагальнююче повторення з розділу «Кінематика».
161 триместр
жовтень(B) №6
Пр.11Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №1. Криволінійний рух. Розв’язання задач.
171 триместр
жовтень(B) №6
Пр.12Тема: Аудиторна контрольна робота №1.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
181 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Тема: Рівномірний і нерівномірний рухи по колу. Короткий зміст: Характеристики руху по колу: кут повороту, лінійна швидкість, кутова швидкість, кутове прискорення, нормальне і тангенціальне прискорення. Шлях і переміщення при русі по колу. Закони руху.
191 триместр
жовтень(A) №7
Пр.13Тема: Розв’язання задач. Закони Ньютона.
201 триместр
жовтень(A) №7
Пр.14Тема: Розв’язання задач. Закони Ньютона.
211 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема: Основні закони і поняття динаміки. Короткий зміст: Основне завдання динаміки. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Маса тіла. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Закони Ньютона для поступального руху. Поняття імпульсу тіла, імпульсу сили, 2-го закону Ньютона в імпульсній формі.
221 триместр
жовтень(B) №8
Пр.15Тема: Сили гравітаційної природи. Розв’язання задач.
231 триместр
жовтень(B) №8
Пр.16Тема: Розв’язання задач. Рух штучних супутників.
241 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Тема: Сили гравітаційної природи. Короткий зміст: Закон Всесвітнього тяжіння. Рух небесних тіл і штучних супутників Землі. Закони Кеплера. Космічні швидкості.
251 триместр
жовтень(A) №9
Пр.17Тема: Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Розв’язання задач.
261 триместр
жовтень(A) №9
Пр.18Тема: Сила пружності. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя спокою і ковзання. Розв’язання задач. Отримання ДКР №2.
271 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Тема: Сили електромагнітної природи. Короткий зміст: Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя. Види тертя. Рух тіл з урахуванням сили тертя.
281 триместр
листопад(B) №10
Пр.19Тема: Лабораторна робота № 5 «Вимірювання жорсткості пружного тіла». Лабораторна робота № 6 «Вимірювання коефіцієнта тертя». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
291 триместр
листопад(B) №10
Пр.20Тема: Аудиторна контрольна робота №2.
Аудиторна контрольна робота 1тр. №2
301 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Тема: Узагальнююче повторення з розділу «Динаміка». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
311 триместр
листопад(A) №11
Пр.21Тема: Лабораторна робота № 7 «Вимірювання сил». Статика. Розв’язання задач.
321 триместр
листопад(A) №11
Пр.22Тема: Статика. Динаміка обертального руху. Розв’язання задач.
331 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема: Динаміка обертального руху. Короткий зміст: Момент сили, його векторна природа. Поняття рівноваги тіла та умови її виконання. Момент інерції та його обчислення. Правило моментів. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.
342 триместр
листопад(B) №12
Пр.23Тема: Закон збереження механічної енергії. Розв’язання задач.
352 триместр
листопад(B) №12
Пр.24Тема: Лабораторна робота № 8 «Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил» Лабораторна робота № 9 «Визначення центру мас плоских фігур».
362 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Тема: Механічна робота. Потужність. Потенціальна і кінетична енергії. Короткий зміст: Теорема про кінетичну енергію. Закон збереження енергії в механіці. Прості механізми та їх використання в техніці. ККД простих механізмів. Консервативні і неконсервативні сили.
372 триместр
грудень(A) №13
Пр.25Тема: Пружний і непружний удари. Розв’язання задач.
382 триместр
грудень(A) №13
Пр.26Тема: Лабораторна робота № 10 «Дослідження пружного удару двох тіл». Лабораторна робота № 11 «Вивчення закону збереження механічної енергії».
392 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Тема: Імпульс тіла та імпульс сили. Закон збереження імпульсу. Пружне і непружне зіткнення тіл. Короткий зміст: Закон збереження імпульсу. Закон руху системи точок. Центр мас системи. Закон руху центра мас. Класифікація зіткнень і закони, що їх описують. Розрахунок швидкостей тіл після пружного і непружного ударів. Розрахунок теплоти, що виділилася внаслідок удару.
402 триместр
грудень(B) №14
Пр.27Тема: Гідростатика. Розв’язання задач.
412 триместр
грудень(B) №14
Пр.28Тема: Гідродинаміка. Розв’язання задач.
422 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Тема: Елементи гідростатики і гідроаеродинаміки. Короткий зміст: Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Основи гідроаеродинаміки. Рух тіла в рідині і газі. Рівняння Бернуллі. Підйомна сила крила літака.
432 триместр
грудень(A) №15
Пр.29Тема: Закон збереження механічної енергії. Теорія відносності. Розв’язання задач.
442 триместр
грудень(A) №15
Пр.30Тема: Закон збереження механічної енергії. Теорія відносності. Розв’язання задач. Отримання ДКР №3.
452 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Тема: Основи теорії відносності. Короткий зміст: Принцип Галілея. Принцип відносності Ейнштейна. Уповільнення часу, скорочення довжини. Релятивістське додавання швидкостей.
462 триместр
грудень(B) №16
Пр.31Тема: Теорія відносності. Розв’язання задач.
472 триместр
грудень(B) №16
Пр.32Тема: Аудиторна контрольна робота №3.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
482 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Тема: Закон взаємозв`язку маси та енергії. Короткий зміст: Релятивістська динаміка. Маса. Сила. Імпульс. Енергія. Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
492 триместр
січень(A) №17
Пр.33Тема: Механічні коливання. Розв’язання задач.
502 триместр
січень(A) №17
Пр.34Тема: Механічні коливання. Розв’язання задач.
512 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тема: Основні поняття, визначення, закони і формули коливальних процесів. Короткий зміст: Амплітуда, період, частота, фаза, швидкість і прискорення, обертаюча сила при гармонійних коливаннях. Пружинний маятник. Математичний маятник. Фізичний маятник (для ознайомлення).
522 триместр
січень(B) №18
Пр.35Тема: Механічні коливання. Розв’язання задач.
532 триместр
січень(B) №18
Пр.36Тема: Механічні коливання. Розв’язання задач.
542 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема: Енергія коливань.[Додавання коливань.] Короткий зміст: Закони коливань. Енергія коливальної системи. Перетворення енергії при коливаннях. Затухаючі коливання. [Додавання коливань одного напряму]
552 триместр
січень(A) №19
Пр.37Тема: Лабораторна робота № 12 «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань». Лабораторна робота № 13 «Дослідження коливань тіла на пружині». Механічні коливання. Розв’язання задач.
562 триместр
січень(A) №19
Пр.38Тема: Механічні коливання. Розв’язання задач.
572 триместр
січень(A) №19
Лек.19Тема: Резонанс. Вимушені коливання. Коливання складних систем. Короткий зміст: Вимушені коливання, автоколивання, резонанс. Квазіпружні коливання. Методи розрахунку складних коливальних систем.
582 триместр
лютий(B) №20
Пр.39Тема: Механічні (пружні) хвилі. Розв’язання задач.
592 триместр
лютий(B) №20
Пр.40Тема: Механічні (пружні) хвилі. Розв’язання задач. Отримання ДКР №4.
602 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тема: Механічні (пружні) хвилі. Короткий зміст: Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок довжини хвилі із швидкістю її поширення і періодом (частотою). Принцип Гюйгенса. Відбивання і заломлення хвиль.
612 триместр
лютий(A) №21
Пр.41Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
622 триместр
лютий(A) №21
Пр.42Тема: Аудиторна контрольна робота №4.
Аудиторна контрольна робота 2тр. №2
632 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Тема: Стояча хвиля. Звукові хвилі. Акустика. Узагальнююче повторення. Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
642 триместр
лютий(B) №22
Пр.43Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Розв’язання задач.
652 триместр
лютий(B) №22
Пр.44Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Розв’язання задач.
662 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Короткий зміст: Формування уявлень про атоми і молекули. Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Атоми і молекули, обчислення їх характеристик. Молекулярна взаємодія та її зв`язок із властивостями речовини. Динамічні і статистичні закономірності. Середні значення фізичних величин і відхилення від них. Розподіл молекул за швидкостями. Дослід Штерна. Середня енергія руху молекул. Температура.
672 триместр
лютий(A) №23
Пр.45Тема: Директорська атестація.
682 триместр
лютий(A) №23
Пр.46Тема: Аналіз директорської атестації.
692 триместр
лютий(A) №23
Лек.23Тема: Підготовка до директорської атестації.
702 триместр
березень(A) №24
Пр.47Тема: Основне рівняння МКТ. Розв’язання задач.
712 триместр
березень(A) №24
Пр.48Тема: Основне рівняння МКТ. Розв’язання задач.
722 триместр
березень(A) №24
Лек.24Тема: Молекулярно-кінетична теорія газів. Короткий зміст: Ідеальний газ. Тиск. Основне рівняння МКТ, межі його застосування.
733 триместр
березень(B) №25
Пр.49Тема: Лабораторна робота № 14 «Оцінювання розмірів молекул» Лабораторна робота № 15 «Дослідження одного з ізопроцесів» Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач.
743 триместр
березень(B) №25
Пр.50Тема: Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач.
753 триместр
березень(B) №25
Лек.25Тема: Закони ідеальних газів. Короткий зміст: Рівняння стану ідеального газу через мікро-характеристики. Термодинамічні процеси. Закони ізопроцесів в ідеальних газах. Графіки ізопроцесів. Внутрішня енергія ідеального газу.
763 триместр
березень(A) №26
Пр.51Тема: Перший закон термодинаміки. Розв’язання задач.
773 триместр
березень(A) №26
Пр.52Тема: Перший закон термодинаміки. Розв’язання задач.
783 триместр
березень(A) №26
Лек.26Тема: Основи термодинаміки. Короткий зміст: Термодинамічний підхід до вивчення фізичних процесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Рівняння Майєра.
793 триместр
квітень(B) №27
Пр.53Тема: Циклічні процеси. Теплові машини. Розв’язання задач.
803 триместр
квітень(B) №27
Пр.54Тема: Циклічні процеси. Теплові машини. Розв’язання задач.
813 триместр
квітень(B) №27
Лек.27Тема: Теплові машини. Оборотні і необоротні процеси. Короткий зміст: Теплові процеси у машинах. Принцип дії теплових машин. Ідеальна теплова машина та її максимальний ККД. Реальні теплові машини, способи підвищення ККД. Теплові двигуни. Оборотні і необоротні процеси. Поняття про ентропію та її застосування. II закон термодинаміки та його тлумачення.
823 триместр
квітень(A) №28
Пр.55Тема: Лабораторна робота № 16 «Вимірювання відносної вологості повітря». Властивості пари. Вологість. Розв’язання задач.
833 триместр
квітень(A) №28
Пр.56Тема: Властивості пари. Вологість. Розв’язання задач. Отримання ДКР №5.
843 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Тема: Фазові переходи. Властивості пари. Короткий зміст: Три види пароутворення. Теплота пароутворення. Унікальні властивості насиченої пари. Критична температура і критична точка. Зріджування газів. Поняття про кріогеніку. Водяна пара у повітрі, її параметри. Вологість. Кипіння. Залежність температури кипіння від атмосферного тиску.
853 триместр
квітень(B) №29
Пр.57Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №5. Лабораторна робота № 17 «Вимірювання поверхневого натягу рідин»
863 триместр
квітень(B) №29
Пр.58Тема: Аудиторна контрольна робота №5.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
873 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Тема: Властивості рідини. Короткий зміст: Властивості рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Граничний кут. Капілярні явища. Формула Лапласа. Прояв залежності тиску пари від викривлення поверхні рідини в природі. Осмос та його використання. (Аналіз домашньої контрольної роботи №5)
883 триместр
квітень(A) №30
Пр.59Тема: Теплове розширення. Капілярні явища. Розв’язання задач
893 триместр
квітень(A) №30
Пр.60Тема: Теплове розширення. Капілярні явища. Розв’язання задач
903 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Тема: Фазові переходи. Властивості твердих тел. Короткий зміст: Різні види твердих тіл та їх молекулярна будова. Характеристики і типи кристалів. Плавлення, точка плавлення. Кристалізація, виділення теплоти при кристалізації. Штучні кристали та їх використання. Поняття про рідкі кристали, їх властивості і використання. Фазові діаграми. Потрійна точка. Механічні властивості матеріалів. Закони пружних і непружних деформацій. Твердість, міцність, пластичність. Теплове розширення.
913 триместр
квітень(B) №31
Пр.61Тема: Лабораторна робота №18 «Калориметричний метод вимірювання». Лабораторна робота № 19« Визначення теплоємності тіла»
923 триместр
квітень(B) №31
Пр.62Тема: Лабораторна робота №20 «Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла». Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Розв’язання задач.
933 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Тема: Теплообмін. Короткий зміст: Кількість теплоти. Теплова рівновага. Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню.
943 триместр
травень(A) №32
Пр.63Тема: Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Розв’язання задач.
953 триместр
травень(A) №32
Пр.64Тема: Фізичний практикум №1. Отримання ДКР №6.
963 триместр
травень(A) №32
Лек.32Тема: Узагальнююче повторення з теми: Термодинаміка. Фазові переходи. Властивості пари, рідин, твердих тел. Розв’язання задач.
973 триместр
травень(B) №33
Пр.65Тема: Фізичний практикум №2.
983 триместр
травень(B) №33
Пр.66Тема: Аудиторна контрольна робота №6.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №2
993 триместр
травень(B) №33
Лек.33Тема: Фізика і науково-технічний прогрес. Короткий зміст: Науково-технічний прогрес. Екологічні проблеми енергетики. Сучасні досягнення теплоенергетики. Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
1003 триместр
травень(A) №34
Пр.67Тема: Фізичний практикум №4.
1013 триместр
травень(A) №34
Пр.68Тема: Фізичний практикум №5.
1023 триместр
травень(A) №34
Лек.34Тема: Узагальнююче повторення за курс 10-го класу. Фізичний практикум №3.
1033 триместр
травень(B) №35
Пр.69Резерв
1043 триместр
травень(B) №35
Лек.35Резерв