Навчальна програма, предмет фізика, 11 клас

2019-2020 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Тема: Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
21 триместр
вересень(A) №1
Пр.2Тема: Лабораторна робота №1: «Дослідження взаємодії електризованих тіл». Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
31 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема: Електростатичне поле. Закон Кулона. Основні характеристики електростатичного поля. Короткий зміст: Явища, що підтверджують складність будови атома. Поняття про будову атома різних хімічних елементів. Носії зарядів та їх характеристики. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона взаємодії зарядів у вакуумі та у речовині. Поняття напруженості і потенціалу електростатичного поля.
41 триместр
вересень(B) №2
Пр.3Тема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Розв’язання задач.
51 триместр
вересень(B) №2
Пр.4Тема: Потенціал. Різниця потенціалів. Розв’язання задач.
61 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Тема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Потенціал. Різниця потенціалів. Короткий зміст: Напруженість поля. Потік напруженості, теорема Гауса та її використання для розрахунків полів симетричних систем зарядів. Робота поля над зарядом. Потенціал поля точкового і сферичного зарядів. Зв`язок напруженості і потенціалу. Принцип суперпозиції. Закон збереження для руху заряду в електростатичному полі. Вимірювання потенціалу і різниці потенціалів.
71 триместр
вересень(A) №3
Пр.5Тема: Провідники в електростатичному полі. Діелектрична проникність. Ємність сфери і плоского конденсатора. Розв’язання задач.
81 триместр
вересень(A) №3
Пр.6Тема: Лабораторна робота №2 «Вивчення конденсаторів» З'єднання конденсаторів та їх використання. Густина енергії електростатичного поля. Розв’язання задач.
91 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема: Провідники і діелектрики в електростатичному полі. Електроємність. Короткий зміст: Провідники в електростатичному полі. Електростатична індукція. Дія поля на діелектрики. Механізм поляризації діелектриків. Діелектрична проникність. П’єзо і сегнетоелектрики, піроелектрики і електрети. Поняття електроємності провідника і системи провідників. Ємність сфери і плоского конденсатора. З`єднання конденсаторів та їх використання. Енергія конденсатора. Густина енергії електростатичного поля.
101 триместр
вересень(B) №4
Пр.7Лабораторна робота № 3 «Дослідження послідовного з'єднання провідників»Лабораторна робота № 4 «Дослідження паралельного з'єднання провідників»Закон Ома для однорідної ділянки кола. Розв’язання задач.
111 триместр
вересень(B) №4
Пр.8Тема: Послідовне і паралельне з'єднання провідників. Розрахунок змішаних з'єднань. Розв’язання задач.
121 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема: Постійний електричний струм. Дії електричного струму. Основні характеристики електричного струму.
131 триместр
вересень(A) №5
Пр.9Тема: Закон Ома для однорідної ділянки кола і замкненого кола. Правила Кірхгофа. Розв’язання задач.
141 триместр
вересень(A) №5
Пр.10Тема: Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівні прилади. Робота і потужність струму. Розв’язання задач.
151 триместр
вересень(A) №5
Лек.5Тема: Закони постійного струму. Робота і потужність струму. ККД джерела струму. Короткий зміст: Робота і потужність струму. ККД джерела струму. Перетворення енергії електричного струму в інші види. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівні прилади. Електродвигуни. Запобіжники. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і його окремі випадки. Закон Ома для однорідної ділянки кола і замкнутого кола. Струм короткого замикання.
161 триместр
жовтень(B) №6
Пр.11Тема: Лабораторна робота № 5 «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору провідників» Аналіз домашньої контрольної роботи №1.
171 триместр
жовтень(B) №6
Пр.12Тема: Аудиторна контрольна робота №1.
Аудиторна контрольна робота
181 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Тема: Методи розрахунку розгалужених електричних кіл. Вимірювання напруги і сили струму. Розширення вимірювальних можливостей амперметра і вольтметра. Короткий зміст: Правила Кірхгофа. Будова амперметра і вольтметра. Шунти і додаткові опори.
191 триместр
жовтень(A) №7
Пр.13Тема: Розширення вимірювальних можливостей амперметра і вольтметра. Розв’язання задач.
201 триместр
жовтень(A) №7
Пр.14Тема: Струм у металах і напівпровідниках. Розв’язання задач.
211 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема: Струм у металах і напівпровідниках. Короткий зміст: Основні положення електричної теорії провідності металів. Швидкість впорядкованого руху електронів в провіднику. Залежність опору від температури. Надпровідність та її використання. Електрична провідність напівпровідників та її залежність від температури і освітлення. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідникові прилади.
221 триместр
жовтень(B) №8
Пр.15Тема: Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом». Лабораторна робота №7 «Дослідження термісторів». Лабораторна робота №8 «Вивчення транзисторів та інтегрованих напівпровідникових приладів(схем)»
231 триместр
жовтень(B) №8
Пр.16Тема: Струм у газах. Струм в електролітах. Розв’язання задач.
241 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Тема: Струм у вакуумі, отримання і використання. Вакуумна електроніка (електронні лампи, електронно-променева трубка). Струм в газах. Види розрядів і їх використання. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Короткий зміст: Отримання струму у вакуумі. Його властивості і застосування. Властивості і застосування вакуумної електроніки. Іонізація газу. Електронна і іонна провідність. Самостійний і несамостійний газовий розряд. Типи самостійного розряду. Використання розрядів. Властивості електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закони М. Фарадея для електролізу. Застосування електролізу.
251 триместр
жовтень(A) №9
Пр.17Тема: Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
261 триместр
жовтень(A) №9
Пр.18Тема: Розв’язання комплексних задач.
271 триместр
жовтень(A) №9
Лек.9Тема: Узагальнююче повторення тем «Електростатика», «Електричний струм».
281 триместр
листопад(B) №10
Пр.19Тема: Лабораторна робота № 9 «Вивчення будови електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи». Лабораторна робота №10 «Вивчення будови електродвигуна постійного струму». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
291 триместр
листопад(B) №10
Пр.20Тема: Аудиторна контрольна робота №2.
Аудиторна контрольна робота
301 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Тема: Магнітне поле. Короткий зміст: Поняття магнітного поля. Джерела магнітного поля. Магнітне поле електричного струму. Закон Ампера. Магнітна індукція. Магнітне поле прямолінійного струму, кругового струму і соленоїда, закон Біо-Савара-Лапласа. Дослід Ерстеда. Сила взаємодії паралельних струмів. Сила Ампера. Магнітний потік. Робота переміщення провідника із струмом у постійному магнітному полі. Речовини в магнітному полі, магнітні властивості матеріалів. Діамагнетики і парамагнетики в магнітному полі. Феромагнетики. Магнітний гістерезис. Використання магнітних матеріалів.
311 триместр
листопад(A) №11
Пр.21Тема: Лабораторна робота №11 « Дослідження магнітних властивостей речовини» Сила Ампера. Розв’язання задач.
321 триместр
листопад(A) №11
Пр.22Тема: Робота переміщення провідника із струмом в постійному магнітному полі. Розв’язання задач.
331 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема: Рух заряджених частинок в електричному і магнітному полях. Короткий зміст: Дія магнітного поля на заряд, що рухається. Сила Лоренца. Види траєкторій заряджених частинок. Рух зарядів в електричному і магнітному полях. Узагальнююча сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок.
342 триместр
листопад(B) №12
Пр.23Тема: Рух зарядів в електричному і магнітному полях. Розв’язання задач.
352 триместр
листопад(B) №12
Пр.24Тема: Рух зарядів в електричному і магнітному полях. Розв’язання задач.
362 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Тема: Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Енергія магнітного поля. Короткий зміст: Дослід Фарадея. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Вихрове електричне поле і його особливості. Правило Ленца. Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Визначення ЕРС індукції в окремих випадках. Явище самоіндукції. Індуктивність. Вплив середовища на індуктивність. Енергія магнітного поля. Густина енергії.
372 триместр
грудень(A) №13
Пр.25Лабораторна робота №12 « Дослідження явища електромагнітної індукції». Лабораторна робота №13 «Дослідження електричного кола змінного струму» Змінний струм. Розв’язання задач.
382 триместр
грудень(A) №13
Пр.26Тема: Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Розв’язання задач.
392 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Тема: Змінний струм. Короткий зміст: Отримання змінного струму (рамка у магнітному полі). Будова і принцип роботи генераторів змінного і постійного струму. Активний, ємнісний і індуктивний опори. Закон Ома для електричного ланцюга змінного струму. Зсув фаз. Потужність в колі змінного струму (графіки процесів). Діючі значення напруги і сили струму. Резонанс напруги і струму.
402 триместр
грудень(B) №14
Пр.27Тема: Виробництво, передача електроенергії. Розв’язання задач.
412 триместр
грудень(B) №14
Пр.28Тема: Трансформатор. Розв’язання задач.
422 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Тема: Виробництво, передача і використання електроенергії. Трансформатор. Узагальнення теми «Електромагнітне поле» Короткий зміст: Будова і принцип роботи трансформатора. Лінія електропередач. Трифазний струм. Взаємозв`язок електричного і магнітного полів.
432 триместр
грудень(A) №15
Пр.29Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
442 триместр
грудень(A) №15
Пр.30Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
452 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Тема: Основні поняття, визначення, закони і формули гармонійних коливальних процесів. (Повторення). Виникнення і протікання електромагнітних коливань. Їх характеристики. Короткий зміст: Коливальний контур. Амплітуда, період, частота, фаза, заряд, сила струму, напруга і ЕРС при гармонійних електромагнітних коливаннях. Закони коливань. Перетворення енергії при електромагнітних коливаннях.
462 триместр
грудень(B) №16
Пр.31Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач. Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
472 триместр
грудень(B) №16
Пр.32Тема: Аудиторна контрольна робота №3.
Аудиторна контрольна робота
482 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Тема: Електромагнітні коливання Короткий зміст: Власна частота і період коливань у коливальному контурі (формула Томсона). Аналогія електричних і механічних коливань. Затухаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.
492 триместр
січень(A) №17
Пр.33Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
502 триместр
січень(A) №17
Пр.34Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
512 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тема: Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі. Короткий зміст: Зв`язок між змінним електричним і магнітним полями. Струм зміщення. Електромагнітні хвилі і швидкість їх поширення (теорія Максвелла). Рівняння хвилі. Енергія електромагнітної хвилі. Ефект Допплера. Густина потоку випромінювання (інтенсивність).
522 триместр
січень(B) №18
Пр.35Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
532 триместр
січень(B) №18
Пр.36Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
542 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема: Фізичні основи радіотехніки. Радіолокація, телебачення. Спектр електромагнітних випромінювань.
552 триместр
січень(A) №19
Пр.37Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
562 триместр
січень(A) №19
Пр.38Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
572 триместр
січень(A) №19
Лек.19Тема: Узагальнююче повторення за темою «Електромагнітні коливання та хвилі»
582 триместр
лютий(B) №20
Пр.39Тема: Електромагнітні хвилі. Закони відбивання і заломлення світлових хвиль. Розв’язання задач.
592 триместр
лютий(B) №20
Пр.40Тема: Електромагнітні хвилі. Закони відбивання і заломлення світлових хвиль. Розв’язання задач.
602 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тема: Світло як електромагнітна хвиля. Швидкість світла. Хвильові явища. Дисперсія і поляризація світла. Короткий зміст: Розвиток поглядів на природу світла. Світло як електромагнітне випромінювання. Розділи оптики (хвильова, корпускулярна, геометрична). Швидкість світла. Астрономічний метод вимірювання швидкості світла. Лабораторні методи вимірювання швидкості світла (досліди Фізо і Майкельсона). Принцип Гюйгенса. Виведення законів відбування і заломлення світлових хвиль. Показник заломлення. Повне внутрішнє відбивання. Явища дисперсії і поляризації. Закон Малюса.
612 триместр
лютий(A) №21
Пр.41Тема: Інтерференція світла. Розв’язання задач. Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
622 триместр
лютий(A) №21
Пр.42Тема: Аудиторна контрольна робота №4.
Аудиторна контрольна робота
632 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Тема: Когерентність. Інтерференція світла. Короткий зміст: Різні способи спостереження інтерференції. Дослід Юнга та його розрахунок. Когерентність. Спектральне розкладання при інтерференції. Інтерференція в тонких плівках. Кільця Ньютона (смуги однакової товщини, смуги однакового кута нахилу)
642 триместр
лютий(B) №22
Пр.43Тема: Дифракційні гратки. Розв’язання задач.
652 триместр
лютий(B) №22
Пр.44Тема: Інтерференція світла.
662 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Тема: Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні гратки. Дифракційний спектр. Короткий зміст: Метод зон Френеля. Дифракція на щілині, перешкоді і отворі. Дифракційні гратки. Дифракційний спектр. Визначення довжини світлової хвилі. Поняття про голографію.
672 триместр
лютий(B) №23
Пр.45Тема: Директорська атестація
682 триместр
лютий(B) №23
Пр.46Тема: Аналіз директорської атестації.
692 триместр
лютий(B) №23
Лек.23Тема: Підготовка до директорської атестації.
702 триместр
березень(A) №24
Пр.47Тема: Лабораторна робота №14 «Спостереження інтерференції світла». Лабораторна робота №15 «Спостереження дифракції світла». Лабораторна робота №16 «Визначення довжини світлової хвилі».
712 триместр
березень(A) №24
Пр.48Тема: Заломлення світла, закони відбивання і заломлення світла. Розв’язання задач.
722 триместр
березень(A) №24
Лек.24Тема: Закони геометричної оптики. Плоске і сферичне дзеркало. Короткий зміст: Заломлення світла, закони відображення і заломлення світла. Принцип Ферма. Принцип повного внутрішнього відбивання. Правила побудови зображень в плоских і сферичних дзеркалах.
733 триместр
березень(B) №25
Пр.49Тема: Лінзи. Розв’язання задач.
743 триместр
березень(B) №25
Пр.50Тема: Лінзи. Розв’язання задач.
753 триместр
березень(B) №25
Лек.25Тема: Лінзи. Система лінз. Короткий зміст: Оптична сила. Основні точки і лінії. Побудова зображень. Виведення формули тонкої лінзи. Збільшення лінз. Система лінз (правила побудови, оптична сила і збільшення системи). Лупа.
763 триместр
березень(A) №26
Пр.51Тема: Оптичні прилади. Розв’язання задач.
773 триместр
березень(A) №26
Пр.52Тема: Основи фотометрії. Розв’язання задач.
783 триместр
березень(A) №26
Лек.26Тема: Око. Оптичні прилади. Основи фотометрії. Короткий зміст: Будова ока. Побудова зображення. Дефекти зору. Окуляри. Фотоапарати, проектор, телескоп, мікроскоп. Роздільна здатність оптичних приладів. Фотометричні величини. Світловий потік, освітленість, сила світла, яскравість. Закон освітленості.
793 триместр
березень(B) №27
Пр.53Тема: Світлові кванти. Розв’язання задач.
803 триместр
березень(B) №27
Пр.54Тема: Світлові кванти. Розв’язання задач.
813 триместр
березень(B) №27
Лек.27Тема: Світлові кванти. Дії світла. Дослідне підтвердження квантової теорії. Короткий зміст: Фотон. Імпульс і енергія фотона. Ефект Комптона. Дослід Боте. Максимальна частота рентгенівського випромінювання. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Хімічні властивості світла. Фотолюмінесценція.
823 триместр
квітень(A) №28
Пр.55Тема: Фотоелектричний ефект. Розв’язання задач.
833 триместр
квітень(A) №28
Пр.56Тема: Фотоелектричний ефект. Гіпотеза де Бройля. Розв’язання задач.
843 триместр
квітень(A) №28
Лек.28Тема: Фотоелектричний ефект і його закони. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Короткий зміст: Закони фотоефекту, досліди Столєтова. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Робота виходу з металу і червона межа фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.
853 триместр
квітень(B) №29
Пр.57Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №5. Фотоелектричний ефект. Розв’язання задач.
863 триместр
квітень(B) №29
Пр.58Тема: Аудиторна контрольна робота №5.
Аудиторна контрольна робота
873 триместр
квітень(B) №29
Лек.29Тема: Узагальнююче повторення з теми «Основи квантової фізики».
883 триместр
квітень(A) №30
Пр.59Тема: Фотоелектричний ефект. Постулати Бора. Розв’язання задач.
893 триместр
квітень(A) №30
Пр.60Тема: Лабораторна робота №17. «Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини». Постулати Бора. Розв’язання задач.
903 триместр
квітень(A) №30
Лек.30Тема: Фізика атома. Хвильові властивості речовини Короткий зміст: Модель атома Томсона. Досвід Резерфорда. Постулати Бора. Випромінювання і поглинання світла. [Поняття про квантову механіку і зонну теорію твердих тіл.] Вимушене випромінювання. Лазери.
913 триместр
квітень(B) №31
Пр.61Тема: Ядерна фізика. Розв’язання задач.
923 триместр
квітень(B) №31
Пр.62Тема: Ядерна фізика. Розв’язання задач.
933 триместр
квітень(B) №31
Лек.31Тема: Узагальнююче повторення за темою «Ядерна фізика». Основи фізики елементарних частинок.
943 триместр
травень(A) №32
Пр.63Тема: Лабораторна робота №18 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями». Закон радіоактивного розпаду. Ядерні реакції. Розв’язання задач.
953 триместр
травень(A) №32
Пр.64Тема: Ядерна фізика . Розв’язання задач. Фізичний практикум №1.
963 триместр
травень(A) №32
Лек.32Тема: Ділення ядер урану. Термоядерні реакції. Ядерні реакції. Енергетичний вихід реакції. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Рішення екологічних проблем. Отримання і використання радіоактивних ізотопів. Біологічна дія радіоактивних випромінювань. Короткий зміст: Ділення важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції ділення. Ядерний реактор. Застосування ядерної енергії. Термоядерні реакції синтезу. Створення і утримання високотемпературної плазми. Токамак. Проблеми і перспективи розвитку ядерної енергетики. Застосування радіоактивних ізотопів. Отримання радіоактивних ізотопів. Біологічна дія. Дозиметрія. Поглинена доза. Еквівалентна доза. Захист від випромінювання.
973 триместр
травень(B) №33
Пр.65Тема: Фізичний практикум. №2. Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
983 триместр
травень(B) №33
Пр.66Тема: Аудиторна контрольна робота №6.
Аудиторна контрольна робота