Навчальна програма, предмет біологія, 10 клас

2017-2018 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1 Вступ Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології. Методи біологічних досліджень. Основні властивості живого. Рівні організації життя. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.
21 триместр
вересень(A) №3
Лек.2Розділ1.Молекулярнийрівень організації живої природи. Тема1.Неорганічні речовини. Елементний склад організмів. Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи,мікроелементи. Роль неорганічних речовин (вода, кисень, оксиди, кислоти, луги і мінеральні солі) у життєдіяльності організмів. Біологічна роль йонів. Практична робота №1 "Визначення вмісту води у власному організмі".
31 триместр
жовтень(A) №5
Лек.3Тема 2.Органічні речовини Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення. Будова,властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних сполук: ліпідів, моноcахаридів, амінокислот, нуклеотидиів .Будова, властивості роль у життєдіяльності організмів макромолекул (біополімерів: полісахаридів, білків). Лабораторна робота№1 "Визначення деяких речовин та їх властивостей".
41 триместр
жовтень(A) №7
Лек.41/1 Аудиторна контрольна робота. Тема "Молекулярнийрівень організації живої природи". Тема: Органічні і неорганічні речовини. Ферменти.Принципи дії ферментів, їх роль у життєдіяльності організмів. Лабораторна робота №2 "Вивчення властивостей ферментів".
Аудиторна контрольна робота 1тр. №1
51 триместр
жовтень(A) №9
Лек.5Роль вітамінів , гормонів, факторів росту у життєдіяльності організмів. Практична робота №3 (2) "Ознайомлення з інструкціями з використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки". Практична робота №4(3) "Оцінка продуктів харчування за їх хімічним складом".
61 триместр
листопад(A) №11
Лек.6.Нуклеотиди, їх будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів. Нуклеїнові кислоти, їх будова, властивості, роль в життєдіяльності організмів. Практична робота №2(4) "Розв`язання елементарних вправ з молекулярної біології". Накопичувальний бал Тема: "Нуклеїнові кислоти. Ферменти"
Накопичувальний бал 1тр.
72 триместр
грудень(A) №13
Лек.7Розділ 2.Клітинний рівень організації живої природи Тема 1.Загальний план будови. Поверхневий апарат.Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень. Сучасна клітинна теорія, як уточнення клітинної теорії Т. Шванна. Сучасні цитотехнології, їх використання для діагностики і лікування захворювання людини.
82 триместр
грудень(A) №15
Лек.8Особливості будови клітин прокаріотів та еукаріотів. Лабораторна робота№3 "Будова клітин прокаріотів і еукаріотів." Хімічний слад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани. Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи. Лабораторна робота №4 "Спостереження явища плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин".
92 триместр
січень(A) №17
Лек.9Тема2.Цитоплазма клітини. Складники цитоплазми: цитозоль (гіалоплазма), цитоскелет, немембранні органели, включення. Будова і функція цитоскелету. Роль його складників у просторовій організації рухів у клітині та руху клітин. Будова клітинного центру, його роль в організації цитоскелету. Лабораторна робота №8 (5) "Рух цитоплазми у клітинах рослин".
102 триместр
січень(A) №19
Лек.10Будова і фнукції одномембранних органел клітини ( гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі), їх функції та будова. Будова і функції Двомембранних органел клітини: мітохондрії, їх функції та будова. Пластиди, їх функції та будова. Лабораторна робота №6 "Вивчення будови одномембранних органел". Лабораторна робота №7 "Вивчення будови двомембранних органел".
Аудиторна контрольна робота 2тр. №1
112 триместр
лютий(A) №21
Лек.112/1 Аудиторна контрольна робота Тема: Клітина, як цілісна система"
122 триместр
лютий(A) №23
Лек.12Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Хімічний склад і будова хромосом на різних стадіях клітинного циклу. Лабораторна робота №5 (8) "Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра". Лабораторна робота №9 "Будова хромосом".
Накопичувальний бал 2тр.
133 триместр
березень(B) №25
Лек.13Клітинний цикл еукаріотичних клітин. Механізми відтворення і загибелі клітин. Мітоз. Мейоз. Практична робота №6(5) "Порівняння мітозу і мейозу". Лабораторна робота №10 "Мітотичний поділ клітин".
143 триместр
квітень(B) №27
Лек.14Клітинне дихання. Обмін речовин і енергії в клітині, енергетичний обмін. Реакції проміжного обміну речовин на прикладі гліколізу. Фотосинтез. Значення фотосинтезу.
153 триместр
квітень(B) №29
Лек.15 Синтез білків на вільних рибосомах та на ендоплазматичній сітці. Пластичний обмін. Практична робота №5(6) "Розв’язання елементарних вправ з трансляції".
163 триместр
квітень(B) №31
Лек.163/1 Аудиторна контрольна роботаю Тема: "Обмін речовин. Будова ядра." Розділ3. Тема1. Неклітинні форми життя. Віруси, їх хімічний склад, будова, життєві цикли. Роль в природі і життедіяльності людини. Профілактика ВІЛ-інфекції СНІДу та інших вірусних захворювань людини. Пріони.
Аудиторна контрольна робота 3тр. №1
173 триместр
травень(B) №33
Лек.17Тема2. Одноклітинні організми Особливості організації і життедіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні одноклітинні організми. Тема3. Багатоклітинні організми. Багатоклітинні организми без справжніх тканин. Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами. Стовбурові клітини. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин. Будова і функції тканин тварин, їх здатність до регенерації. Гістотехнології. Застосування штучних тканин для лікування захворювань людини. Утворення, будова і функції тканин рослин, ії здатніть до регенерації. Органи багатоклітинних організмів. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів. Колонії багатоклітинних організмів. Лабораторна робота №11 "Будова тканин тваринного організму". Лабораторна робота №12 "Будова тканин рослинного організму". Узагальнення. Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного і тканинного рівнів життя.
Накопичувальний бал 3тр.