Навчальна програма, предмет фізика, 08 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Тема: Кінематика руху. Швидкість та середня швидкість. Сили. Знаходження рівнодійної в різних випадках під дією різних сил. Розв’язання задач.
21 триместр
вересень(A) №1
Лек.1математичний мінімум. Повторення курсу 7го класу. Кінематика, динаміка.

Короткий зміст: Арифметичні дії. Дії з дробами, розв’язання лінійних рівнянь. Швидкість, шлях, переміщення, середня швидкість. Графіки залежності шляху та швидкості від часу. Сила та її характеристики. Види сил: тяжіння, тертя, тиску, реакції опору, Архімеда, пружності. Рівнодійна та її знаходження. Рівновага. Сила та протидія.

31 триместр
вересень(B) №2
Пр.2Тема. Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії. Розв’язання задач.
41 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Тема: Енергія, механічна робота та потужність. Закон збереження та зміни механічної енергії.

Короткий зміст: Енергія, механічна енергія та її види: потенційна, кінетична, пружної деформації. Механічна робота, знаходження роботи сталої та змінної сили. Позитивна та негативна робота. Механічна потужність, миттєва потужність. Застосування закону зміни та збереження механічної енергії.

51 триместр
вересень(A) №3
Пр.3Тема: Розв’язання задач на застосування закону збереження та зміни енергії, та на знаходження роботи сил у різних випадках. Теплове розширення тіл. Розв’язання задач.
61 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема: Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Тепловий стан тіл. Температура. Теплова рівновага. Теплове розширення тіл.

Короткий зміст: Будова речовини. Положення МКТ та явища, що її підтверджують. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура. Термометри. Шкали Цельсія та Кельвіна. Теплова рівновага. Залежність розмірів фізичних тіл та їх густини від температури. Особливості теплового розширення води. Лінійне розширення твердих тіл. Врахування теплового розширення в техніці

71 триместр
вересень(B) №4
Пр.4Тема: Розрахунок внутрішньої енергії та її зміни. Знаходження теплової потужності. Знаходження корисної , втраченої та повної енергії.
81 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема: Основи термодинаміки. Внутрішня енергія та її зміна. Кількість теплоти. Тепловий баланс.

Короткий зміст: Внутрішня енергія. Два способи змінення внутрішньої енергії тіла (Перший закон термодинаміки). Види теплообміну: теплопровідність, конвекція, випромінювання. Кількість теплоти. Теплоємність тіл. Питома теплоємність речовини. Розрахунок кількості теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла. Теплова потужність нагрівача. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу.

91 триместр
жовтень(A) №5
Пр.5Тема. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу. Розв’язання задач
101 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Тема: Агрегатні стани речовини. Особливості плавлення та кристалізації, випаровування та конденсації.

Короткий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти при плавленні чи кристалізації твердих тіл. Питома теплота плавлення. Рідкі кристали та їх використання. Полімери. Наноматеріали. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери

111 триместр
жовтень(B) №6
Пр.6Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
121 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №1. (Перетворення енергії в механічних і теплових процесах).
131 триместр
жовтень(A) №7
Пр.7Тема: Фазові перетворення. Розв’язання задач
141 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема: Агрегатні стани речовини. Особливості випаровування та конденсації.

Короткий зміст: Агрегатні стани речовини. Фізичні властивостей твердих тіл, рідин і газів. Пояснення агрегатних станів речовини на основі молекулярно-кінетичних уявлень. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Випаровування і конденсація. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації. Питома теплота пароутворення. Кипіння. Температура кипіння. Фізика атмосфери

151 триместр
жовтень(B) №8
Пр.8Тема: ККД нагрівача та будь-якого теплового та механічного процесу. Розрахунок теплоти, що виділяється при згорянні палива. РТБ. Розв’язання задач.
161 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Тема: Види машин і механізмів. Прості механізми. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Закон збереження повної енергії. Коефіцієнт корисної дії. Згоряння палива.

Короткий зміст: ККД та різні його види. Питома теплота згоряння палива. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах: зіткнення, тертя, рух внаслідок згоряння палива та ін.

171 триместр
листопад(A) №9
Пр.9Тема: Лабораторні роботи № 1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури.№ 2. Визначення питомої теплоємності речовини.
181 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Тема: Узагальнююче повторення.

Короткий зміст: Розв’язання узагальнюючих задач з теми «Рівняння теплового балансу».

191 триместр
листопад(B) №10
Пр.10Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
201 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
211 триместр
листопад(A) №11
Пр.11Тема: Теплові двигуни. ККД. Розв’язання задач.
221 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема: Теплові двигуни.

Короткий зміст: Принцип дії теплових машин. Парова турбіна. Двигуни внутрішнього згоряння. ККД теплового двигуна та шляхи його підвищення.

232 триместр
листопад(B) №12
Пр.12Тема: Холодильні машини. Розв’язання задач.
242 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Тема: Холодильні машини.

Короткий зміст: Принцип дії холодильних машин. Холодильний коефіціент. Кондиціонер. Теплові насоси.

252 триместр
грудень(A) №13
Пр.13Тема: Лабораторні роботи № 3. Визначення питомої теплоти плавлення льоду. № 4. Визначення ККД нагрівника. Навчальний проект.
262 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Тема: Узагальнююче повторення. Навчальний проект.
272 триместр
грудень(B) №14
Пр.14Тема: Закон збереження заряду. Склад атому та іонів. Закон Кулона. Розв’язання задач.
282 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Тема: Електричні явища. Електричний заряд. Електричний заряд.

Короткий зміст: Електричні явища. Електризація тіл. Види електризації. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Дискретність електричного заряду. Дослід Йоффе-Міллікена. Електрон. Йони.

292 триместр
грудень(A) №15
Пр.15Тема: Напруженість поля. Закон Кулона. Рівновага заряджених тіл. Розв’язання задач.
302 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Тема: Електричне поле та його властивості.

Короткий зміст: Електричне поле, його зображення та властивості. Силова характеристика електричного поля. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист.

312 триместр
грудень(B) №16
Пр.16Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
322 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
332 триместр
січень(A) №17
Пр.17Тема: Напруженість, потенціал та робота електричного поля. Перетворення енергії. Розв’язання задач.
342 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тема: Робота електричного поля. Потенціал та напруга. Узагальнююче повторення з теми «електричне поле».

Короткий зміст: Потенціал електричного поля. Напруга. Робота поля з перенесення заряду. Прискорювачи заряджених часток. Розв’язання комплексних задач.

352 триместр
січень(B) №18
Пр.18Тема: Лабораторна робота № 5. Дослідження взаємодії заряджених тіл. Залежність опору провідника від його розмірів та температури. Розв’язання задач.
362 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема: Електричний струм та електричне коло. Дії електричного струму.
Короткий зміст: Електричний струм. Умови виникнення та існування електричного струму. Дії електричного струму. Провідники і діелектрики. Струм у металах. Джерела електричного струму. Електричне коло та його основні елементи. Прості та розгалужені кола. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Питомий опір провідників. Залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу. Залежність опору провідника від температури.
372 триместр
січень(A) №19
Пр.19Тема: Закон Ома. Розрахунок кіл. Розв’язання задач.
382 триместр
січень(A) №19
Лек.19Тема: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

Короткий зміст: Закон Ома для ділянки електричного кола. Послідовне й паралельне з’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл. Методи розрахунку розгалужених кіл.

392 триместр
лютий(B) №20
Пр.20Тема: Закон Ома. Вимірювання сили струму та напруги. Розв’язання задач.
402 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тема: Вимірювання сили струму та напруги. Амперметр та вольтметр.

Короткий зміст: Вимірювання сили струму та напруги. Амперметр та вольтметр. Розширення меж вимірювання електровимірювальних приладів: шунт і додатковий опір.

412 триместр
лютий(A) №21
Пр.21Аудиторна контрольна робота
422 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
432 триместр
лютий(B) №22
Пр.22Тема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Розв’язання задач.
442 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Тема: Тема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.

Короткий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Електронагрівальні прилади. Лічильник електричної енергії.

45 триместр
() №23
Пр.23Тема: Директорська атестація з фізики.
Аудиторна контрольна робота
46 триместр
() №23
Лек.23Тема: Узагальнююче повторення матеріалу до Директорської атестації з фізики.
472 триместр
березень(B) №24
Пр.24Тема: Розв’язання комплексних задач з теми «електричний струм». Лабораторні роботи № 6. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників. № 7. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням
Підсумкове оцінювання
482 триместр
березень(B) №24
Лек.24Тема: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца.

Короткий зміст: Робота й потужність електричного струму. Закон Джоуля — Ленца. Закон збереження енергії для електродвигуна.

492 триместр
березень(A) №25
Пр.25Тема: Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів.
502 триместр
березень(A) №25
Лек.25Тема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.

Короткий зміст: Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями. Вплив електричного струму на людський організм.

512 триместр
березень(B) №26
Пр.26Тема: Закон Ома. Розрахунок електричних ланцюгів. Лабораторні роботи № 8. Вимірювання сили струму та електричної напруги. № 9. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра.
522 триместр
березень(B) №26
Лек.26Тема: Узагальнююче повторення з теми електричний струм.
532 триместр
квітень(A) №27
Пр.27Тема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
542 триместр
квітень(A) №27
Лек.27Тема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів.

Короткий зміст: Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу. Застосування електролізу в промисловості та техніці.

552 триместр
квітень(B) №28
Пр.28Тема: Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Електричний струм в газах. Розв’язання задач.
562 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Тема: Електричний струм в газах. Електричний струм в напівпровідниках.

Короткий зміст: Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди в газах. Використання струму в газах у практичній діяльності людини. Електричний струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Напівпровідникові прилади та їх застосування в техніці. Термістори.

572 триместр
квітень(A) №29
Пр.29Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
582 триместр
квітень(A) №29
Лек.29Тема: Узагальнююче повторення з теми «Електричний струм в різних середовищах» . Аналіз ДКР №5.
592 триместр
квітень(B) №30
Пр.30Тема: Лабораторний практикум.
602 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Тема: Лабораторний практикум.
612 триместр
травень(A) №31
Пр.31Тема: Лабораторний практикум.
622 триместр
травень(A) №31
Лек.31Тема: Лабораторний практикум.
632 триместр
травень(B) №32
Пр.32Тема: Лабораторний практикум.
642 триместр
травень(B) №32
Лек.32Тема: Екскурсія.
652 триместр
травень(A) №33
Пр.33Аудиторна контрольна робота
Аудиторна контрольна робота
662 триместр
травень(A) №33
Лек.33Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
672 триместр
травень(B) №34
Пр.34Тема: Навчальний проект.
682 триместр
травень(B) №34
Лек.34Тема: Навчальний проект.
692 триместр
травень(A) №35
Пр.35Резерв
702 триместр
травень(A) №35
Лек.35Резерв

Вхід до вашого аккаунту