Навчальна програма, предмет біологія, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
ВСТУП. Корегуюче навчання. Діагностика знань. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Методи біологічних досліджень.
21 триместр
вересень(B) №2
ТЕМА 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули. Вода та її основні фізико - хімічні властивості. Неорганічні сполуки, їх значення для живої природи.
31 триместр
вересень(A) №3
Загальна характеристика органічних речовин. Біологічні макромолекули - біополімери. Вуглеводи, їх будова, властивості та біологічна роль. Ліпіди, х будова, властивості та біологічна роль.
41 триместр
вересень(B) №4
Білки, їх структурна організація та основні функції. Ферменти, їх роль в клітині.
51 триместр
жовтень(A) №5
Нуклеїнові кислоти (ДНК, РНК), їх загальна характеристика. Роль нуклеїнових кислот, як носія спадкової інформації. АТФ. Роль АТФ у життєдіяльності організмів.
61 триместр
жовтень(B) №6
ПРАКТИЧНА РОБОТА №1. Розв`язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот.
71 триместр
жовтень(A) №7
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 ТЕМА: " Молекулярний рівень організації життя" Клітини, їх загальна характеристика.
Аудиторна контрольна робота
81 триместр
жовтень(B) №8
ТЕМА 2. Структура клітини. Методи дослідження клітин, типи мікроскопії. Типи клітин, їх порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітини; рослинна та тваринна клітини. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2.(1) "Вивчення структурно - функціональної різноманітності клітин".
91 триместр
листопад(A) №9
Структура еукаріотичної клітини. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 (2). "Вивчення будови клітин" Поверхневий апарат клітини, його будова та функції. Види транспорту речовин в клітині.
101 триместр
листопад(B) №10
Цитоплазма, її хімічний склад та функції. Одномембранні органели, їх будова та функції.
111 триместр
листопад(A) №11
Двомембранні органели, їх будова та функції. Ядро, його структурна організація та функції.
122 триместр
листопад(B) №12
Віруси - неклітинні форми життя, особливості їх будови та життєдіяльності. Вірусні захворювання та їх профілактика.
132 триместр
грудень(A) №13
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 ТЕМА: " Клітина як цілісна система. Віруси" ТЕМА 3. Принцип функціонування клітини. Обмін речовин та енергії - основна властивість живих організмів.
Аудиторна контрольна робота
142 триместр
грудень(B) №14
Основні шляхи розщеплення органічних речовин у живих організмах. Етапи енергетичного обміну. Біохімічні механізми дихання.
152 триместр
грудень(A) №15
Фотосинтез: світлова та темнова фаза. Значення фотосинтезу, його планетарна роль.
162 триместр
грудень(B) №16
ТЕМА 4. Збереження та реалізація спадкової інформації. Гени та геноми. Будова генів. Генетичний код, його властивості. Основні типи РНК, їх функції.
172 триместр
січень(A) №17
Біосинтез білка, його етапи. Транскрипція та основи її регуляції. Реплікація.
182 триместр
січень(B) №18
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2. Розв`язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.
192 триместр
січень(A) №19
Ділення клітини: клітинний цикл. Фази мітозу та мейозу. Рекомбінація ДНК.
202 триместр
лютий(B) №20
Розмноження, його типи. Статеві клітини, їх будова. Гаметогенез Запліднення.
212 триместр
лютий(A) №21
Етапи онтогенезу у рослин і тварин. Закономірності індивідуального розвитку.
222 триместр
лютий(B) №22
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 ТЕМА: " Обмін речовин. ЖЦК. Розмноження". ТЕМА 5. Закономірності спадкування ознак. Методи генетичних досліджень.
Аудиторна контрольна робота
23 триместр
() №23
Генотип та фенотип. Алелі. I,II Закони Менделя. Складання схем схрещування.
242 триместр
березень(B) №24
III Закон Менделя. Зчеплення генів. Кросинговер. ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Складання схем схрещування.
252 триместр
березень(A) №25
Генетика статі й успадкування зчеплене зі статтю. Розв`язання задач.
262 триместр
березень(B) №26
Розв`язування задач з генетики.
272 триместр
квітень(A) №27
Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій. Спадкові хвороби людини. Генетичне консультування.
282 триместр
квітень(B) №28
Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Фактори еволюції. Види природного добору. Механізми видоутворення.
292 триместр
квітень(A) №29
Фактори еволюції. Види природного добору. Механізми видоутворення.Контрольна робота ТЕМА: " Закономірності успадкування ознак. Мінливість" ТЕМА 6. Еволюція органічного світу. Популяції живих організмів та їх основні характеристики.
302 триместр
квітень(B) №30
Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч.Дарвіна. Докази еволюції живої природи. Еволюція людини. Етапи антропогенезу.
312 триместр
травень(A) №31
ТЕМА 7. Біорізноманіття. Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти. ПРАКТИЧНА РОБОТА №4.Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя.
Аудиторна контрольна робота
322 триместр
травень(B) №32
ТЕМА 8. Надорганізмові біологічні системи. Поняття про екосистему. Харчові зв`язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5. Розв`язування задач з екології.
332 триместр
травень(A) №33
Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори. Стабільність екосистеми та причини її порушення. Біосфере як цілісна система. Захист біосфери.
342 триместр
травень(B) №34
ТЕМА 9. Біологія як основа біотехнології та медицини. Одомашнення рослин та тварин..Поняття про селекцію Методи сучасної біотехнології.
352 триместр
травень(A) №35
Основи генетичної та клітинної інженерії. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях та медицмні. ГМО. ПРАКТИЧНА РОБОТА №6. ТЕМА:" Порівняння природного добору та генетичної модифікації".

Вхід до вашого аккаунту