Навчальна програма, предмет біологія, 11 клас

нова 2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Коригуюче навчання. Діагностика знань. Адаптація як загальна властивість біологічних систем. Принцип єдності організмів та середовища мешкання. Загальні закономірності формування адаптацій.
21 триместр
вересень(B) №2
Поняття про преадаптацію та постадаптацію. Властивості адаптацій. Формування адаптацій на молекулярному та клітинному рівнях організації. Стратегії адаптацій організмів.
31 триместр
вересень(A) №3
Поняття про екологічно пластичні та екологічно непластичні види. Поняття про адаптивну радіацію. Життєві форми тварин та рослин як адаптації до середовища мешкання.
41 триместр
вересень(B) №4
Екологічна ніша як наслідок адаптацій організмів певного виду до існування в екосистемі. Поняття про спряжену еволюцію (коеволюцію) та коадаптацію. Основні середовища існування та адаптації до них організмів. Способи терморегуляції організмів. Практичні роботи №1 1. Визначення ознак адаптованості різних організмів до середовища існування
51 триместр
жовтень(A) №5
Симбіоз та його форми. Організм як середовище мешкання. Поширення паразитизму серед різних груп організмів. Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів.
61 триместр
жовтень(B) №6
Адаптивні біологічні ритми біологічних систем різного рівня організації. Типи адаптивних біологічних ритмів організмів. Фотоперіодизм та його адаптивне значення.
71 триместр
жовтень(A) №7
Аудиторна контрольна робота №1 Тема:" Адаптація "
Аудиторна контрольна робота
81 триместр
жовтень(B) №8
Науки, що вивчають здоров’я людини. Принципи здорового способу життя. Складові здорового способу життя: раціональне харчування, рухова активність, особиста і побутова гігієна, відпочинок. Безпека і статева культура.
91 триместр
листопад(A) №9
Негативний вплив на здоров’я людини алкоголю, куріння та наркотиків. Вплив стресових факторів на організм людини. Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини.
101 триместр
листопад(B) №10
Імунна система людини, особливості її функціонування. Імунокорекція. Імунотерапія.
111 триместр
листопад(A) №11
Профілактика неінфекційних, інфекційних, інвазійних захворювань людини, захворювань, що передаються статевим шляхом. Практична робота №2 2. Розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань
122 триместр
листопад(B) №12
Предмет вивчення екології, її завдання та методи. Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони.
132 триместр
грудень(A) №13
Екологічні чинники та їхня класифікація. Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види.
142 триместр
грудень(B) №14
Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій.
152 триместр
грудень(A) №15
Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.
162 триместр
грудень(B) №16
Властивості та характеристики екосистем. Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.
172 триместр
січень(A) №17
Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем. Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.
182 триместр
січень(B) №18
Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.
192 триместр
січень(A) №19
Аудиторна контрольна робота № 2" Екологія."
Аудиторна контрольна робота
202 триместр
лютий(B) №20
Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі. Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.
212 триместр
лютий(A) №21
Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.
222 триместр
лютий(B) №22
Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Поняття про якість довкілля. Критерії забруднення довкілля.
23 триместр
() №23
Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.
242 триместр
березень(B) №24
Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.
252 триместр
березень(A) №25
Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів.
262 триместр
березень(B) №26
Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.
272 триместр
квітень(A) №27
Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.
282 триместр
квітень(B) №28
Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля. Практична робота №3 Оцінка екологічного стану свого регіону.
292 триместр
квітень(A) №29
Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів. Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.
302 триместр
квітень(B) №30
Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.
312 триместр
травень(A) №31

Аудиторна контрольна робота
322 триместр
травень(B) №32
Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції. Генна інженерія людини: досягнення та ризики.
332 триместр
травень(A) №33
Біоетичні проблеми сучасної медицини. Сучасна біотехнологія та її основні напрямки.
342 триместр
травень(B) №34
Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.
352 триместр
травень(A) №35
Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

Вхід до вашого аккаунту