Навчальна програма, предмет фізика, 10 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Тема: Математичний мінімум. Основи тригонометрії. Вектори. Дії з векторами. Похідна та її застосування у фізиці.
21 триместр
вересень(A) №1
Пр.2Тема: Розв’язання задач. Рівномірний рух. Середня швидкість. Графіки руху
31 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема: Фізика як наука. Основи класичної механіки Короткий зміст: Фізика та інші природничі науки. Фізичні величини та їх вимірювання. Обчислення похибок фізичних величин. Зв`язок фізики з математикою..Механічний рух. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей. Способи опису положення тіла в просторі. Система відліку. Радіус-вектор. Тіло і матеріальна точка. Основне завдання механіки. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Середня і миттєва швидкості. Прямолінійний рух. Прямолінійний рівномірний рух, його закони і графіки.

Фізика та інші природничі науки. Фізичні величини та їх вимірювання. Методи вимірювання відстаней. Вимірювання часу. Обчислення похибок фізичних величин, заданих простими функціональними співвідношеннями. Вимірювання лінійних розмірів тіл. Вимірювання відстаней до віддалених предметів. Початкові відомості про похідні та інтеграли. Вивчення періодичних процесів. Розв’язання задач

41 триместр
вересень(B) №2
Пр.3Тема: Розв’язання задач. Відносність руху. Рівняння руху та їх аналіз.
51 триместр
вересень(B) №2
Пр.4Тема: Лабораторна робота № 1 «Вимірювання середньої швидкості руху тіла». Лабораторна робота № 2 «Визначення прискорення тіла під час рівноприскореного руху». Рівноприскорений рух. Графічне представлення руху. Розв’язання задач.
61 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Тема: Нерівномірний рух. Рівнозмінний рух. Вільне падіння тіл. Короткий зміст: Середня і миттєва швидкості. Прискорення середнє і миттєве. Прямолінійний рівноприскорений рух. Графіки руху, шляху, переміщення, швидкості і прискорення.Рух тіла, кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту.
Механічний рух. Відносність механічного руху. Закон додавання швидкостей. Способи опису положення тіла в просторі. Система відліку. Радіус-вектор. Тіло і матеріальна точка. Основне завдання механіки. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Середня і миттєва швидкості. Прямолінійний рух. Прямолінійний рівномірний рух, його закони і графіки.
71 триместр
вересень(A) №3
Пр.5Тема: Розв’язання задач. Вільне падіння. Лабораторна робота № 3 «Дослідження руху тіла по колу» Лабораторна робота № 4 «Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально». Розв’язання комплексних задач на повторення
81 триместр
вересень(A) №3
Пр.6Тема: Розв’язання задач. Закони Ньютона. Рівнодійна сила та її знаходження.
91 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема: Основні закони і поняття динаміки. Короткий зміст: Основне завдання динаміки. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Маса тіла. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Закони Ньютона для поступального руху. Поняття імпульсу тіла, імпульсу сили, 2-го закону Ньютона в імпульсній формі.
Середня і миттєва швидкості. Прискорення середнє і миттєве. Прямолінійний рівноприскорений рух. Графіки руху, шляху, переміщення, швидкості і прискорення.
101 триместр
вересень(B) №4
Пр.7Тема: Криволінійний рух. Розв’язання задач.
111 триместр
вересень(B) №4
Пр.8Тема: Розв’язання задач. Вільне падіння.
121 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема: Кінематика та динаміка руху тіла по колу. Короткий зміст: Характеристики руху по колу: кут повороту, лінійна швидкість, кутова швидкість, кутове прискорення, нормальне і тангенціальне прискорення. Шлях і переміщення при русі по колу. Закони руху. Застосування другого закону Ньютона.
Рух тіла, кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту.
131 триместр
жовтень(A) №5
Пр.9Тема: Сили гравітаційної природи. Розв’язання задач.
141 триместр
жовтень(A) №5
Пр.10Тема: Розв’язання задач. Рух штучних супутників.
151 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Тема: Сили гравітаційної природи. Короткий зміст: Закон Всесвітнього тяжіння. Рух небесних тіл і штучних супутників Землі. Закони Кеплера. Космічні швидкості.
Характеристики руху по колу: кут повороту, лінійна швидкість, кутова швидкість, кутове прискорення, нормальне і тангенціальне прискорення. Шлях і переміщення при русі по колу. Закони руху.
161 триместр
жовтень(B) №6
Пр.11Тема: розвязання задач в неІСВ. Аналіз ДКР №1.
171 триместр
жовтень(B) №6
Пр.12Тема: Аудиторна контрольна робота №1.
Аудиторна контрольна робота
181 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Тема: Закони Ньтона в неінерційних системах відліку. Короткий зміст: НеІСВ, сили інерції, відцентрова сила, сила Коріоліса. Аналіз ДКР №1.
191 триместр
жовтень(A) №7
Пр.13Тема: Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Розв’язання задач.
201 триместр
жовтень(A) №7
Пр.14Тема: Сила пружності. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя спокою і ковзання. Розв’язання задач.
211 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема: Сили електромагнітної природи. Короткий зміст: Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя. Види тертя. Рух тіл з урахуванням сили тертя.
Основне завдання динаміки. Взаємодія тіл. Сила. Додавання сил. Рівнодійна. Маса тіла. Інерціальні та неінерціальні системи відліку. Закони Ньютона для поступального руху. Поняття імпульсу тіла, імпульсу сили, 2-го закону Ньютона в імпульсній формі.
221 триместр
жовтень(B) №8
Пр.15Тема: Лабораторна робота № 5 «Вимірювання жорсткості пружного тіла». Лабораторна робота № 6 «Вимірювання коефіцієнта тертя». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
231 триместр
жовтень(B) №8
Пр.16Тема: Статика. Динаміка обертального руху. Розв`язання задач.
241 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Тема: Динаміка обертального руху. Короткий зміст: Момент сили, його векторна природа. Поняття рівноваги тіла та умови її виконання. Момент інерції та його обчислення. Правило моментів. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.
Момент сили, його векторна природа. Поняття рівноваги тіла та умови її виконання. Момент інерції та його обчислення. Правило моментів. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу.
251 триместр
листопад(A) №9
Пр.17Тема: Гідростатика. Розв’язання задач.
261 триместр
листопад(A) №9
Пр.18Тема: Гідродинаміка. Розв’язання задач.
271 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Тема: Елементи гідростатики і гідроаеродинаміки. Короткий зміст: Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Основи гідроаеродинаміки. Рух тіла в рідині і газі. Рівняння Бернуллі. Підйомна сила крила літака.
Закон Всесвітнього тяжіння. Рух небесних тіл і штучних супутників Землі. Закони Кеплера. Космічні швидкості.
281 триместр
листопад(B) №10
Пр.19Тема: Узагальнююче повторення. Навчальний проект.
291 триместр
листопад(B) №10
Пр.20Тема: Узагальнююче повторення. Розв’язання задач. Аудиторна контрольна робота №2.
Аудиторна контрольна робота
301 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Тема: Узагальнююче повторення з розділу «Динаміка». Аналіз домашньої контрольної роботи №2.
Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість. Сили тертя. Види тертя. Рух тіл з урахуванням сили тертя.
311 триместр
листопад(A) №11
Пр.21Тема: Тема: Закон збереження механічної енергії. Розв’язання задач.
321 триместр
листопад(A) №11
Пр.22Тема: Закон збереження механічної енергії. Розв’язання задач.Лабораторна робота № 8 «Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил» Лабораторна робота № 9 «Визначення центру мас плоских фігур».
331 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема: Механічна робота. Потужність. Потенціальна та кінектична енергії. Короткий зміст: Теорема про кінетичну енергію. Закон збереження енергії в механіці. Прості механізми та їх використання в техніці. ККД простих механізмів. Консервативні та неконсервативні сили.
342 триместр
листопад(B) №12
Пр.23Тема: Пружний і непружний удари. Розв`язування задач.
352 триместр
листопад(B) №12
Пр.24Тема: Лабораторна робота № 10 «Дослідження пружного удару двох тіл». Лабораторна робота № 11 «Вивчення закону збереження механічної енергії».
362 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Тема: Імпульс тіла та імпульс сили. Закон збереження імпульсу. Пружне і непружне зіткнення тіл. Короткий зміст: Закон збереження імпульсу. Закон руху системи точок. Центр мас системи. Закон руху центра мас. Класифікація зіткнень і закони, що їх описують. Розрахунок швидкостей тіл після пружного і непружного ударів. Розрахунок теплоти, що виділилася внаслідок удару.
Теорема про кінетичну енергію. Закон збереження енергії в механіці. Прості механізми та їх використання в техніці. ККД простих механізмів. Консервативні і неконсервативні сили.
372 триместр
грудень(A) №13
Пр.25Тема: Закон збереження механічної енергії. Теорія відносності. Розв’язання задач.
382 триместр
грудень(A) №13
Пр.26Тема: Закон збереження механічної енергії. Теорія відносності. Розв’язання задач.
392 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Тема: Основи теорії відносності. Закон взаємозв`язку маси та енергії. Короткий зміст: Принцип Галілея. Принцип відносності Ейнштейна. Уповільнення часу, скорочення довжини. Релятивістське додавання швидкостей. Релятивістська динаміка. Маса. Сила. Імпульс. Енергія.
Закон збереження імпульсу. Закон руху системи точок. Центр мас системи. Закон руху центра мас. Класифікація зіткнень і закони, що їх описують. Розрахунок швидкостей тіл після пружного і непружного ударів. Розрахунок теплоти, що виділилася внаслідок удару.
402 триместр
грудень(B) №14
Пр.27Тема: Теорія відносності. Розв`язування задач.
412 триместр
грудень(B) №14
Пр.28Тема: Теорія відносності. Розв`язування задач. Аудиторна контрольна робота №3.
422 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Тема: Основні поняття, визначення, закони і формули коливальних процесів. Короткий зміст: Амплітуда, період, частота, фаза, швидкість і прискорення, повертаюча сила при гармонічних коливаннях. Пружинний маятник. Математичний маятник. Фізичний маятник (для ознайомлення).
Гідростатичний тиск. Сполучені посудини. Гідравлічний прес. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Основи гідроаеродинаміки. Рух тіла в рідині і газі. Рівняння Бернуллі. Підйомна сила крила літака.
432 триместр
грудень(A) №15
Пр.29Тема: Механічні коливання. Розв`язання задач.
442 триместр
грудень(A) №15
Пр.30Тема: Механічні коливання. Розв’язання задач.
452 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Тема: Енергія коливань.[Додавання коливань.] Короткий зміст: Закони коливань. Енергія коливальної системи. Перетворення енергії при коливаннях. Затухаючі коливання. [Додавання коливань одного напряму]
Принцип Галілея. Принцип відносності Ейнштейна. Уповільнення часу, скорочення довжини. Релятивістське додавання швидкостей.
462 триместр
грудень(B) №16
Пр.31Тема: Лабораторна робота № 12 «Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань». Лабораторна робота № 13 «Дослідження коливань тіла на пружині». Механічні коливання. Розв’язання задач.
472 триместр
грудень(B) №16
Пр.32Тема: Аудиторна контрольна робота №3.
Аудиторна контрольна робота
482 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Тема: Резонанс. Вимушені коливання. Коливання складних систем. Аналіз домашньої контрольної роботи №3. Короткий зміст: Вимушені коливання, автоколивання, резонанс. Квазіпружні коливання. Методи розрахунку складних коливальних систем.
Релятивістська динаміка. Маса. Сила. Імпульс. Енергія.
492 триместр
січень(A) №17
Пр.33Тема: Механічні (пружні) хвилі. Розв’язання задач.
502 триместр
січень(A) №17
Пр.34Тема: Механічні (пружні) хвилі. Розв’язання задач.
512 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тема: Механічні (пружні) хвилі. Короткий зміст: Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок довжини хвилі із швидкістю її поширення і періодом (частотою). Принцип Гюйгенса. Відбивання і заломлення хвиль.
Амплітуда, період, частота, фаза, швидкість і прискорення, обертаюча сила при гармонійних коливаннях. Пружинний маятник. Математичний маятник. Фізичний маятник (для ознайомлення).
522 триместр
січень(B) №18
Пр.35Тема: Стоячі хвилі. Розв’язання задач.
532 триместр
січень(B) №18
Пр.36Тема: Ефект Доплера. Розв’язання задач.
542 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема: Стояча хвиля. Звукові хвилі. Акустика. Біжуча хвиля. Ефект Доплера
Закони коливань. Енергія коливальної системи. Перетворення енергії при коливаннях. Затухаючі коливання. [Додавання коливань одного напряму]
552 триместр
січень(A) №19
Пр.37Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Розв’язання задач.
562 триместр
січень(A) №19
Пр.38Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Розв’язання задач.
572 триместр
січень(A) №19
Лек.19Тема: Основи молекулярно-кінетичної теорії. Короткий зміст: Формування уявлень про атоми і молекули. Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Атоми і молекули, обчислення їх характеристик. Молекулярна взаємодія та її зв`язок із властивостями речовини. Динамічні і статистичні закономірності. Середні значення фізичних величин і відхилення від них. Розподіл молекул за швидкостями. Дослід Штерна. Середня енергія руху молекул. Температура.
Вимушені коливання, автоколивання, резонанс. Квазіпружні коливання. Методи розрахунку складних коливальних систем.
582 триместр
лютий(B) №20
Пр.39Тема: Основне рівняння МКТ. Розв’язання задач.
592 триместр
лютий(B) №20
Пр.40Тема: Основне рівняння МКТ. Розв’язання задач.
602 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тема: Молекулярно-кінетична теорія газів. Короткий зміст: Ідеальний газ. Тиск. Основне рівняння МКТ, межі його застосування.
Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні і поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв'язок довжини хвилі із швидкістю її поширення і періодом (частотою). Принцип Гюйгенса. Відбивання і заломлення хвиль.
612 триместр
лютий(A) №21
Пр.41Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
622 триместр
лютий(A) №21
Пр.42Тема: Аудиторна контрольна робота №4.
632 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Тема: Закони ідеальних газів. Короткий зміст: Рівняння стану ідеального газу через мікро-характеристики. Термодинамічні процеси. Закони ізопроцесів в ідеальних газах. Графіки ізопроцесів. Внутрішня енергія ідеального газу.
642 триместр
лютий(B) №22
Пр.43Тема: Лабораторна робота № 14 «Оцінювання розмірів молекул» Лабораторна робота № 15 «Дослідження одного з ізопроцесів» Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач.
652 триместр
лютий(B) №22
Пр.44Тема: Рівняння стану ідеального газу. Розв’язання задач.
662 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Тема: Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Узагальнююче повторення.
Формування уявлень про атоми і молекули. Основні положення МКТ та їх дослідне обґрунтування. Атоми і молекули, обчислення їх характеристик. Молекулярна взаємодія та її зв'язок із властивостями речовини. Динамічні і статистичні закономірності. Середні значення фізичних величин і відхилення від них. Розподіл молекул за швидкостями. Дослід Штерна. Середня енергія руху молекул. Температура.
67 триместр
() №23
Пр.45Тема: Директорська контрольна робота.
68 триместр
() №23
Пр.46Тема: Директорська контрольна робота.
Аудиторна контрольна робота
69 триместр
() №23
Лек.23Тема: Директорська контрольна робота.
Ідеальний газ. Тиск. Основне рівняння МКТ, межі його застосування.
702 триместр
березень(B) №24
Пр.47Тема: Перший закон термодинаміки. Розв’язання задач.
Підсумкове оцінювання
712 триместр
березень(B) №24
Пр.48Тема: Навчальний проект.
722 триместр
березень(B) №24
Лек.24Тема: Основи термодинаміки. Короткий зміст: Термодинамічний підхід до вивчення фізичних процесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Рівняння Майєра.
Рівняння стану ідеального газу через мікро-характеристики. Термодинамічні процеси. Закони ізопроцесів в ідеальних газах. Графіки ізопроцесів. Внутрішня енергія ідеального газу.
732 триместр
березень(A) №25
Пр.49Тема: Циклічні процеси. Теплові машини. Розв’язання задач.
742 триместр
березень(A) №25
Пр.50Тема: Циклічні процеси. Теплові машини. Розв’язання задач.
752 триместр
березень(A) №25
Лек.25Тема: Теплові машини. Оборотні і необоротні процеси. Короткий зміст: Теплові процеси у машинах. Принцип дії теплових машин. Ідеальна теплова машина та її максимальний ККД. Реальні теплові машини, способи підвищення ККД. Теплові двигуни. Оборотні і необоротні процеси. Поняття про ентропію та її застосування. II закон термодинаміки та його тлумачення.
Термодинамічний підхід до вивчення фізичних процесів. Термодинамічні параметри стану системи. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни. Робота газу. Кількість теплоти. Перший закон термодинаміки. Рівняння Майєра.
762 триместр
березень(B) №26
Пр.51Тема: Лабораторна робота № 16 «Вимірювання відносної вологості повітря». Властивості пари. Вологість. Розв’язання задач.
772 триместр
березень(B) №26
Пр.52Тема: Властивості пари. Вологість. Розв’язання задач. Отримання ДКР №5.
782 триместр
березень(B) №26
Лек.26Тема: Фазові переходи. Властивості пари. Короткий зміст: Три види пароутворення. Теплота пароутворення. Унікальні властивості насиченої пари. Критична температура і критична точка. Зріджування газів. Поняття про кріогеніку. Водяна пара у повітрі, її параметри. Вологість. Кипіння. Залежність температури кипіння від атмосферного тиску.
792 триместр
квітень(A) №27
Пр.53Тема: Теплове розширення. Капілярні явища. Розв’язання задач
802 триместр
квітень(A) №27
Пр.54Тема: Теплове розширення. Капілярні явища. Розв’язання задач
812 триместр
квітень(A) №27
Лек.27Тема: Властивості рідини. Короткий зміст: Властивості рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Граничний кут. Капілярні явища. Формула Лапласа. Прояв залежності тиску пари від викривлення поверхні рідини в природі. Осмос та його використання.
Теплові процеси у машинах. Принцип дії теплових машин. Ідеальна теплова машина та її максимальний ККД. Реальні теплові машини, способи підвищення ККД. Теплові двигуни. Оборотні і необоротні процеси. Поняття про ентропію та її застосування. II закон термодинаміки та його тлумачення.
822 триместр
квітень(B) №28
Пр.55Тема: Лабораторна робота №18 «Калориметричний метод вимірювання». Лабораторна робота № 19« Визначення теплоємності тіла»
832 триместр
квітень(B) №28
Пр.56Тема: Лабораторна робота №20 «Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла». Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Розв’язання задач.
842 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Тема: Фазові переходи. Властивості твердих тел. Короткий зміст: Різні види твердих тіл та їх молекулярна будова. Характеристики і типи кристалів. Плавлення, точка плавлення. Кристалізація, виділення теплоти при кристалізації. Штучні кристали та їх використання. Поняття про рідкі кристали, їх властивості і використання. Фазові діаграми. Потрійна точка. Механічні властивості матеріалів. Закони пружних і непружних деформацій. Твердість, міцність, пластичність. Теплове розширення.
Три види пароутворення. Теплота пароутворення. Унікальні властивості насиченої пари. Критична температура і критична точка. Зріджування газів. Поняття про кріогеніку. Водяна пара у повітрі, її параметри. Вологість. Кипіння. Залежність температури кипіння від атмосферного тиску.
852 триместр
квітень(A) №29
Пр.57Тема: Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Розв’язання задач.
862 триместр
квітень(A) №29
Пр.58Тема: Аудиторна контрольна робота №5.
Аудиторна контрольна робота
872 триместр
квітень(A) №29
Лек.29Тема: Теплообмін. Короткий зміст: Кількість теплоти. Теплова рівновага. Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню. Аналіз домашньої контрольної роботи №5.
Властивості рідини. Поверхневий натяг. Змочування. Граничний кут. Капілярні явища. Формула Лапласа. Прояв залежності тиску пари від викривлення поверхні рідини в природі. Осмос та його використання. (Аналіз домашньої контрольної роботи №4.)
882 триместр
квітень(B) №30
Пр.59Тема: Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
892 триместр
квітень(B) №30
Пр.60Тема: Лабораторна робота №21: «Дослідження взаємодії електризованих тіл». Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язання задач.
902 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Тема: Електростатичне поле. Закон Кулона. Основні характеристики електростатичного поля. Короткий зміст: Явища, що підтверджують складність будови атома. Поняття про будову атома різних хімічних елементів. Носії зарядів та їх характеристики. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона взаємодії зарядів у вакуумі та у речовині. Поняття напруженості і потенціалу електростатичного поля.
Різні види твердих тіл та їх молекулярна будова. Характеристики і типи кристалів. Плавлення, точка плавлення. Кристалізація, виділення теплоти при кристалізації. Штучні кристали та їх використання. Поняття про рідкі кристали, їх властивості і використання. Фазові діаграми. Потрійна точка. Механічні властивості матеріалів. Закони пружних і непружних деформацій. Твердість, міцність, пластичність. Теплове розширення.
912 триместр
травень(A) №31
Пр.61Тема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Розв’язання задач.
922 триместр
травень(A) №31
Пр.62Тема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Розв’язання задач.
932 триместр
травень(A) №31
Лек.31Тема: Напруженість поля. Теорема Остроградського-Гауса. Потенціал. Різниця потенціалів. Короткий зміст: Напруженість поля. Потік напруженості, теорема Гауса та її використання для розрахунків полів симетричних систем зарядів.
Кількість теплоти. Теплова рівновага. Рівняння теплового балансу. Перехід механічної енергії у внутрішню.
942 триместр
травень(B) №32
Пр.63Тема: Потенціал. Різниця потенціалів. Розв’язання задач.
952 триместр
травень(B) №32
Пр.64Тема: Різниця потенціалів. Робота електричного поля. Розв’язання задач.
962 триместр
травень(B) №32
Лек.32Тема: Робота поля над зарядом. Потенціал поля точкового і сферичного зарядів. Зв`язок напруженості і потенціалу. Принцип суперпозиції. Закон збереження для руху заряду в електростатичному полі. Вимірювання потенціалу і різниці потенціалів.
972 триместр
травень(A) №33
Пр.65Тема: Провідники в електростатичному полі. Діелектрична проникність. Ємність сфери і плоского конденсатора. Розв’язання задач.
982 триместр
травень(A) №33
Пр.66Тема: Аудиторна контрольна робота №6.
Аудиторна контрольна робота
992 триместр
травень(A) №33
Лек.33Тема: Провідники і діелектрики в електростатичному полі. Електроємність. Короткий зміст: Провідники в електростатичному полі. Електростатична індукція. Дія поля на діелектрики. Механізм поляризації діелектриків. Діелектрична проникність. П’єзо і сегнетоелектрики, піроелектрики і електрети. Поняття електроємності провідника і системи провідників. Ємність сфери і плоского конденсатора. З`єднання конденсаторів та їх використання. Енергія конденсатора. Густина енергії електростатичного поля. Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
Науково-технічний прогрес. Екологічні проблеми енергетики. Сучасні досягнення теплоенергетики. Фізичний практикум №1.
1002 триместр
травень(B) №34
Пр.67Тема: Фізичний практикум.
1012 триместр
травень(B) №34
Пр.68Тема: Навчальний проект.
1022 триместр
травень(B) №34
Лек.34Тема: Фізика і науково-технічний прогрес. Короткий зміст: Науково-технічний прогрес. Екологічні проблеми енергетики. Сучасні досягнення теплоенергетики і електроенергетики.
1032 триместр
травень(A) №35
Пр.69Резерв
1042 триместр
травень(A) №35
Лек.35Резерв

Вхід до вашого аккаунту