Навчальна програма, предмет фізика, 11 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Пр.1Тема: Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Напруженість та потенціал. Принцип суперпозиції. Теорема Остроградського Гауса. Розв’язання задач.
21 триместр
вересень(A) №1
Пр.2Тема: Ємність. Конденсатори. Розрахунок батареї конденсаторів. Розв’язання задач.
31 триместр
вересень(A) №1
Лек.1Тема: Повторення теми «Електростатичне поле». Провідники і діелектрики в електростатичному полі. Електроємність. Конденсатори та їх використання.

Провідники в електростатичному полі. Електростатична індукція. Дія поля на діелектрики. Механізм поляризації діелектриків. Діелектрична проникність. П’єзо і сегнетоелектрики, піроелектрики і електрети. Поняття електроємності провідника і системи провідників. Ємність сфери і плоского конденсатора. З`єднання конденсаторів та їх використання. Енергія конденсатора. Густина енергії електростатичного поля.

41 триместр
вересень(B) №2
Пр.3Тема: Енергія конденсаторів. Робота зі зміни енергії конденсатора. Густина енергії електростатичного поля. Розв`язання задач.
51 триместр
вересень(B) №2
Пр.4Тема: Лабораторна робота №1 «Вивчення конденсаторів» Рух частинок у конденсаторі. Закон Ома для однорідної ділянки кола. Розв`язання задач.
61 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Тема: Постійний електричний струм. Дії електричного струму. Основні характеристики електричного струму.

Електричний струм та умови його виникнення. Характеристики: сила струму, густина струму, напруга, ЕРС, електричний опір. Електрорушійна сила джерела, сторонні сили. Види джерел постійного струму.  Електричні кола та умовні позначення. Поняття електричного опору і провідності. Залежність опору від температури, матеріалу і форми провідника. Закон Ома для ділянки кола. Послідовне і паралельне з`єднання провідників.

71 триместр
вересень(A) №3
Пр.5Тема: Провідники в електростатичному полі. Діелектрична проникність. Ємність сфери і плоского конденсатора. Розв’язання задач.
81 триместр
вересень(A) №3
Пр.6Тема: Лабораторна робота №2 «Вивчення конденсаторів» З'єднання конденсаторів та їх використання. Густина енергії електростатичного поля. Розв’язання задач.
91 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема: Закони постійного струму. Робота і потужність струму. ККД джерела струму.

Робота і потужність струму. ККД джерела струму. Перетворення енергії електричного струму в інші види. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади. Електродвигуни. Запобіжники. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і його окремі випадки. Закон Ома для однорідної ділянки кола і замкнутого кола. Струм короткого замикання.

101 триместр
вересень(B) №4
Пр.7Тема: Закон Ома для однорідної ділянки кола і замкненого кола. Правила Кірхгофа. Розв’язання задач.
111 триместр
вересень(B) №4
Пр.8Тема: Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади та електродвигуни. Робота і потужність струму. Розв’язання задач.
121 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Тема: Методи розрахунку розгалужених електричних кіл. Вимірювання напруги і сили струму. Розширення вимірювальних можливостей амперметра і вольтметра.

Правила Кірхгофа. Будова амперметра і вольтметра. Шунти і додаткові опори.

131 триместр
жовтень(A) №5
Пр.9Тема: Лабораторна робота № 4 «Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору провідників» Розширення вимірювальних можливостей амперметра та вольтметра.
141 триместр
жовтень(A) №5
Пр.10Тема: Струм у металах і напівпровідниках. Розв’язання задач.
151 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Тема: Струм у металах і напівпровідниках.

Основні положення електричної теорії провідності металів. Швидкість впорядкованого руху електронів в провіднику. Залежність опору від температури. Надпровідність та її використання. Електрична провідність напівпровідників та її залежність від температури і освітлення. Власна і домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідникові прилади.

161 триместр
жовтень(B) №6
Пр.11Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №1. Струм у вакуумі, в газах, в розчинах і розплавах електролітів. Розв’язання задач.
171 триместр
жовтень(B) №6
Пр.12Тема: Аудиторна контрольна робота №1.
Аудиторна контрольна робота
181 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Тема: Струм у вакуумі, отримання і використання. Вакуумна електроніка (електронні лампи, електронно-променева трубка). Струм в газах. Види розрядів і їх використання. Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів.

Отримання струму у вакуумі. Його властивості і застосування. Властивості і застосування вакуумної електроніки. Іонізація газу. Електронна і іонна провідність. Самостійний і несамостійний газовий розряд. Типи самостійного розряду. Використання розрядів. Властивості електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закони М. Фарадея для електролізу. Застосування електролізу.

191 триместр
жовтень(A) №7
Пр.13Тема: Струм у вакуумі, в газах, в розчинах і розплавах електролітів Розв’язання задач. Лабораторна робота № 5 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом». Лабораторна робота №6 «Дослідження термісторів». Лабораторна робота №7 «Вивчення транзисторів та інтегрованих напівпровідникових приладів(схем)»
201 триместр
жовтень(A) №7
Пр.14Тема: Магнітне поле. Закон Біо-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиції. Розв’язання задач.
211 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Тема: Магнітне поле. Основні явища, характеристики та закони.

Поняття магнітного поля. Джерела магнітного поля. Магнітне поле електричного струму. Закон Ампера. Магнітна індукція. Магнітне поле прямолінійного струму, кругового струму і соленоїда, закон Біо-Савара-Лапласа. Дослід Ерстеда. Сила взаємодії паралельних струмів. Сила Ампера. Магнітний потік. Робота переміщення провідника із струмом у постійному магнітному полі. Речовини в магнітному полі, магнітні властивості матеріалів. Діамагнетики і парамагнетики в магнітному полі. Феромагнетики. Магнітний гістерезис. Використання магнітних властивостей.

221 триместр
жовтень(B) №8
Пр.15Тема: Сила Ампера, сила Лоренца. Розв’язання задач.
231 триместр
жовтень(B) №8
Пр.16Тема: Сила Ампера, сила Лоренца. Рух заряджених частинок в електричному і магнітному полях. Розв’язання задач.
241 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Тема: Рух заряджених частинок в електричному і магнітному полях

Дія магнітного поля на заряд, що рухається. Сила Лоренца. Види траєкторій заряджених частинок. Рух зарядів в електричному і магнітному полях. Узагальнююча сила Лоренца. Прискорювачі заряджених частинок.

251 триместр
листопад(A) №9
Пр.17Тема: Сила Ампера, сила Лоренца. Робота переміщення провідника із струмом в постійному магнітному полі. Розв’язання задач.
261 триместр
листопад(A) №9
Пр.18Тема: Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Розв’язання задач. Лабораторна робота № 8 «Вивчення будови електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи». Лабораторна робота №9 «Вивчення будови електродвигуна постійного струму».
271 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Тема: Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Енергія магнітного поля.

Дослід Фарадея. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Вихрове електричне поле і його особливості. Правило Ленца. Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Визначення ЕРС індукції в окремих випадках. Явище самоіндукції. Індуктивність. Вплив середовища на індуктивність. Енергія магнітного поля. Густина енергії.

281 триместр
листопад(B) №10
Пр.19Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №2. Електромагнітна індукція. Самоіндукція. Виробництво, передача електроенергії. Розв’язання задач.
291 триместр
листопад(B) №10
Пр.20Тема: Аудиторна контрольна робота №2.
Аудиторна контрольна робота
301 триместр
листопад(B) №10
Лек.10Тема: Виробництво, передача і використання електроенергії. Трансформатор.

Будова і принцип роботи трансформатора. Лінія електропередачі. Трифазний струм. Взаємозв`язок електричного і магнітного полів.

311 триместр
листопад(A) №11
Пр.21Тема: Лабораторна робота №10 « Дослідження магнітних властивостей речовини» Закон Фарадея для електромагнітної індукції. Трансформатор. Розв’язання задач.
321 триместр
листопад(A) №11
Пр.22Тема: Лабораторна робота №11 « Дослідження явища електромагнітної індукції». Розв’язання комплексних задач.
331 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Тема: Узагальнююче повторення з теми «Електромагнетизм».
342 триместр
листопад(B) №12
Пр.23Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
352 триместр
листопад(B) №12
Пр.24Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
362 триместр
листопад(B) №12
Лек.12Основні поняття, визначення, закони і формули гармонійних коливальних процесів. (Повторення). Виникнення і протікання електромагнітних коливань. Їх характеристики.

Коливальний контур. Амплітуда, період, частота, фаза, заряд, сила струму, напруга і ЕРС при гармонійних електромагнітних коливаннях. Закони коливань. Перетворення енергії при електромагнітних коливаннях.

372 триместр
грудень(A) №13
Пр.25Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
382 триместр
грудень(A) №13
Пр.26Тема: Електромагнітні коливання. Розв’язання задач.
392 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Тема: Електромагнітні коливання. Графіки коливань. Перетворення енергії при електромагнітних коливаннях.

Власна частота і період коливань у коливальному контурі (формула Томсона). Аналогія електричних і механічних коливань. Затухаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.

402 триместр
грудень(B) №14
Пр.27Тема: Отримання змінного струму. Розрахунок ланцюгів змінного струму. Метод векторних діаграм. Розв’язання задач.
412 триместр
грудень(B) №14
Пр.28Тема: Потужність змінного струму. Резонанс. Розв’язання задач.
422 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Тема: Змінний струм.

Отримання змінного струму. Будова і принцип роботи генераторів струму. Активний, ємнісний і індуктивний опори. Закон Ома для електричного ланцюга змінного струму. Зсув фаз. Потужність в колі змінного струму (графіки процесів). Діючі значення напруги і сили струму. Резонанс напруги і струму.

432 триместр
грудень(A) №15
Пр.29Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
442 триместр
грудень(A) №15
Пр.30Тема: Електромагнітні хвилі. Розв’язання задач.
452 триместр
грудень(A) №15
Лек.15Тема: Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі.

Зв`язок між змінним електричним і магнітним полями. Струм зміщення. Електромагнітні хвилі і швидкість їх поширення (теорія Максвелла). Рівняння хвилі. Енергія електромагнітної хвилі. Ефект Допплера. Густина потоку випромінювання (інтенсивність).

462 триместр
грудень(B) №16
Пр.31Тема: Електромагнітні хвилі. Радіолокація. Розв’язання задач. Аналіз домашньої контрольної роботи №3.
472 триместр
грудень(B) №16
Пр.32Тема: Аудиторна контрольна робота №3.
Аудиторна контрольна робота
482 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Тема: Фізичні основи радіотехніки. Радіолокація, телебачення. Спектр електромагнітного випромінювання.
Власна частота і період коливань у коливальному контурі (формула Томсона). Аналогія електричних і механічних коливань. Затухаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.
492 триместр
січень(A) №17
Пр.33Тема: Електромагнітні коливання і хвилі. Розв’язання задач.
502 триместр
січень(A) №17
Пр.34Тема: Електромагнітні коливання і хвилі. Розв’язання задач.
512 триместр
січень(A) №17
Лек.17Тема: Узагальнююче повторення за темою «Електромагнітні коливання та хвилі»
522 триместр
січень(B) №18
Пр.35Тема: Швидкість світла. Закони відбивання та заломлення світла. Розв’язання задач.
532 триместр
січень(B) №18
Пр.36Тема: Швидкість світла. Закони відбивання та заломлення світла. Розв’язання задач.
542 триместр
січень(B) №18
Лек.18Тема: Світло як електромагнітна хвиля. Швидкість світла. Хвильові явища. Дисперсія і поляризація світла.

Розвиток поглядів на природу світла. Світло як електромагнітне випромінювання. Розділи оптики (хвильова, корпускулярна, геометрична). Швидкість світла.  Лабораторні методи вимірювання швидкості світла (досліди Фізо і Майкельсона). Принцип Гюйгенса. Виведення законів відбування і заломлення світлових хвиль. Показник заломлення. Явища дисперсії і поляризації. Закон Малюса.

552 триместр
січень(A) №19
Пр.37Тема: Когерентність. Інтерференція. Дослід Юнга. Розв’язання задач.
562 триместр
січень(A) №19
Пр.38Тема: Інтерференція в тонких плівках. Клин, кільця Ньютона. Розв’язання задач.
572 триместр
січень(A) №19
Лек.19Тема: Основи хвильової оптики. Когерентність. Інтерференція світла.

Різні способи спостереження інтерференції. Дослід Юнга та його розрахунок. Когерентність. Спектральне розкладання при інтерференції. Інтерференція в тонких плівках. Кільця Ньютона (смуги однакової товщини, смуги однакового кута нахилу)

582 триместр
лютий(B) №20
Пр.39Тема: Інтерференція та дифракція світла. Тема: Лабораторна робота №12 «Спостереження інтерференції світла». Лабораторна робота №13 «Спостереження дифракції світла». Лабораторна робота №14 «Визначення довжини світлової хвилі». Розв’язання задач.
592 триместр
лютий(B) №20
Пр.40Тема: Дифракційні гратки. Розв’язання задач.
602 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Тема: Дифракція світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні гратки. Дифракційний спектр.

Метод зон Френеля. Дифракція на щілині, перешкоді і отворі. Дифракційні гратки. Дифракційний спектр. Визначення довжини світлової хвилі. Поняття про голографію.

612 триместр
лютий(A) №21
Пр.41Тема: Закони геометричної оптики. Тінь, напівтінь. Побудова зображень у дзеркалах. Аналіз домашньої контрольної роботи №4.
622 триместр
лютий(A) №21
Пр.42Тема: Аудиторна контрольна робота №4.
632 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Тема: Закони геометричної оптики. Плоске і сферичне дзеркало.

Заломлення світла, закони прямолінійного розповсюдження, відбивання і заломлення світла. Принцип Ферма. Принцип повного внутрішнього відбивання. Правила побудови зображень в плоских і сферичних дзеркалах

642 триместр
лютий(B) №22
Пр.43Тема: Побудова зображень у лінзах. Збиральні лінзи. Розв’язання задач.
652 триместр
лютий(B) №22
Пр.44Тема: Побудова зображень у лінзах. Розсіювальні лінзи. Розв’язання задач.
662 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Тема: Лінзи.

Оптична сила. Основні точки і лінії. Побудова зображень. Виведення формули тонкої лінзи. Збільшення лінз. Система лінз (правила побудови, оптична сила і збільшення системи). Лупа.

67 триместр
() №23
Пр.45Тема: Директорська атестація
68 триместр
() №23
Пр.46Тема: Аналіз директорської атестації.
Аудиторна контрольна робота
69 триместр
() №23
Лек.23Тема: Підготовка до директорської атестації.
Оптична сила. Основні точки і лінії. Побудова зображень. Виведення формули тонкої лінзи. Збільшення лінз. Система лінз (правила побудови, оптична сила і збільшення системи). Лупа.
702 триместр
березень(B) №24
Пр.47Тема: Будова ока. Окуляри. Розв’язання задач.
Підсумкове оцінювання
712 триместр
березень(B) №24
Пр.48Тема: Системи лінз. Збільшення системи. Оптична сила системи. Розв’язання задач.
722 триместр
березень(B) №24
Лек.24Тема: Системи лінз. Око. Оптичні прилади.

Правили побудови зображень системами лінз та дзеркал. Будова ока. Побудова зображення. Дефекти зору. Окуляри. Фотоапарати, проектор, телескоп, мікроскоп. Роздільна здатність оптичних приладів.

732 триместр
березень(A) №25
Пр.49Тема: Основи фотометрії. Оптичні прилади. Розв’язання задач. Лабораторна робота №15. «Знаходження фокусної відстані збиральної лінзи»Лабораторна робота №16. «Знаходження фокусної відстані розсіювальної лінзи» Лабораторна робота №17. «Знаходження збільшення мікроскопу»
742 триместр
березень(A) №25
Пр.50Тема: Основи фотометрії. Оптичні прилади. Розв’язання задач.
752 триместр
березень(A) №25
Лек.25Тема: Основи фотометрії.

Фотометричні величини. Світловий потік, освітленість, сила світла, яскравість. Закон освітленості. Принцип суперпозиції.

762 триместр
березень(B) №26
Пр.51Тема: Світлові кванти. Розв’язання задач.
772 триместр
березень(B) №26
Пр.52Тема: Тиск світла. Розв’язання задач.
782 триместр
березень(B) №26
Лек.26Тема: Основи квантової фізики. Світлові кванти. Дії світла. Дослідне підтвердження квантової теорії.

Фотон. Імпульс і енергія фотона. Ефект Комптона. Дослід Боте. Максимальна частота рентгенівського випромінювання. Тиск світла. Дослід Лебедєва. Хімічні властивості світла. Фотолюмінесценція.

792 триместр
квітень(A) №27
Пр.53Тема: Фотоелектричний ефект. Розв’язання задач.
802 триместр
квітень(A) №27
Пр.54Тема: Фотоелектричний ефект. Гіпотеза де Бройля. Розв’язання задач.
812 триместр
квітень(A) №27
Лек.27Тема: Основи квантової фізики. Фотоелектричний ефект і його закони. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

Закони фотоефекту, досліди Столетова. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Робота виходу з металу і червона межа фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці. Гіпотеза де Бройля. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

822 триместр
квітень(B) №28
Пр.55Тема: Атомна фізика. Розв’язання задач.
832 триместр
квітень(B) №28
Пр.56Тема: Атомна фізика. Розв’язання задач. Лабораторна робота №18. «Спостереження неперервного і лінійчатого спектрів речовини»
842 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Тема: Фізика атома. Хвильові властивості речовини

Модель атома Томсона. Досвід Резерфорда. Постулати Бора. Випромінювання і поглинання світла. [Поняття про квантову механіку і зонну теорію твердих тіл.] Вимушене випромінювання. Лазери.

852 триместр
квітень(A) №29
Пр.57Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №5. Будова ядра. Радіоактивність. Розв’язання задач.
862 триместр
квітень(A) №29
Пр.58Тема: Аудиторна контрольна робота №5.
Аудиторна контрольна робота
872 триместр
квітень(A) №29
Лек.29Тема: Основи ядерної фізики. Будова ядра. Радіоактивність.
Лічильник Гейгера. Камера Вільсона. Бульбашкова камера. Метод товстошарових фотоемульсій. Моделі ядра. Ядерні сили.Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду. Ядерні реакції. Будова ядра. Дефект мас. Енергія зв'язку атомних ядер. Питома енергія зв'язку. Активність радіоактивного розпаду.
882 триместр
квітень(B) №30
Пр.59Тема: Закон радіоактивного розпаду. Енергія зв’язку, дефект мас ядра. Розв’язання задач.
892 триместр
квітень(B) №30
Пр.60Тема: Дози випромінювання. Енергетичний вихід реакції. Розв’язання задач.
902 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Тема: Основи ядерної фізики. Ядерні реакції.

Ділення важких ядер. Ланцюгові ядерні реакції ділення. Ядерний реактор. Застосування ядерної енергії. Термоядерні реакції синтезу. Створення і утримання високотемпературної плазми. Токамак. Енергетичний вихід реакції. Класифікація реакцій.

912 триместр
травень(A) №31
Пр.61Тема: ККД ядерного реактора. Розв’язання задач.
922 триместр
травень(A) №31
Пр.62Тема: Ядерна фізика. Фізика часток. Розв’язання задач.
932 триместр
травень(A) №31
Лек.31Тема: Тема: Основи ядерної фізики. Основи фізики елементарних частинок.

Проблеми і перспективи розвитку ядерної енергетики. Застосування радіоактивних ізотопів. Отримання радіоактивних ізотопів. Біологічна дія. Дозиметрія. Поглинена доза. Еквівалентна доза. Захист від випромінювання. Елементарні частинки і античастинки. Їх взаємодія. Гіпотеза про кварки.

942 триместр
травень(B) №32
Пр.63Тема: Лабораторна робота №18 «Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями». Реєстрація радіоактивного випромінювання. Розв’язання задач.
952 триместр
травень(B) №32
Пр.64Тема: Ядерна фізика . Розв’язання задач.
962 триместр
травень(B) №32
Лек.32 Тема. Узагальнююче повторення та висновки вивчення курсу фізики. Сучасна наукова картина світу.
972 триместр
травень(A) №33
Пр.65Тема: Аналіз домашньої контрольної роботи №6.
982 триместр
травень(A) №33
Пр.66Тема: Аудиторна контрольна робота №6.
Аудиторна контрольна робота
992 триместр
травень(A) №33
Лек.33Резерв
1002 триместр
травень(B) №34
Пр.67Тема: Фізичний практикум. №3
1012 триместр
травень(B) №34
Пр.68Тема: Фізичний практикум. №4
1022 триместр
травень(B) №34
Лек.34Тема: Фізика і науково-технічна революція. Сучасна наукова картина світу. Короткий зміст: Наукова картина світу, сучасна фізична картина світу.
1032 триместр
травень(A) №35
Пр.69Тема: Резерв. Фізичний практикум №6.
1042 триместр
травень(A) №35
Лек.35Тема: Резерв. Фізичний практикум №5.

Вхід до вашого аккаунту