Навчальна програма, предмет хімія, 09 клас

2021-2022 навчальний рік

11 триместр
вересень(A) №1
Лек.1ТБ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.
21 триместр
вересень(B) №2
Лек.2Повторення: Хімічний зв`язок і будова речовини.
31 триместр
вересень(A) №3
Лек.3Тема 1. Розчини. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електроліти й неелектроліти
41 триместр
вересень(B) №4
Лек.4Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
51 триместр
жовтень(A) №5
Лек.5Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти
61 триместр
жовтень(B) №6
Лек.6Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.
71 триместр
жовтень(A) №7
Лек.7Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.
81 триместр
жовтень(B) №8
Лек.8Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.
91 триместр
листопад(A) №9
Лек.9Практична робота №1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач.

Розрахункові задачі. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

101 триместр
листопад(B) №10
Лек.10КР №1
Аудиторна контрольна робота
111 триместр
листопад(A) №11
Лек.11Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі.
122 триместр
листопад(B) №12
Лек.12 Розчинність речовин, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.
132 триместр
грудень(A) №13
Лек.13Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес.
142 триместр
грудень(B) №14
Лек.14Поняття про кристалогідрати. Розрахункові задачі 1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.
152 триместр
грудень(A) №15
Лек.15 Розв’язок розрахункових задач
162 триместр
грудень(B) №16
Лек.16Тема 2. Хімічні реакції. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
172 триместр
січень(A) №17
Лек.17Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.
182 триместр
січень(B) №18
Лек.18Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.
192 триместр
січень(A) №19
Лек.19Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.
202 триместр
лютий(B) №20
Лек.20Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.
212 триместр
лютий(A) №21
Лек.21Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.
222 триместр
лютий(B) №22
Лек.22Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Оборотні й необоротні реакції.
23 триместр
() №23
Лек.23Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників Практична робота № 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.
Поточне оцінювання
242 триместр
березень(B) №24
Лек.24КР №2 (ДКР)
Підсумкове оцінювання
252 триместр
березень(A) №25
Лек.25Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени. Вуглеводні. Метан як представник насичених вуглеводнів. Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.
262 триместр
березень(B) №26
Лек.26Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).
272 триместр
квітень(A) №27
Лек.27Горіння вуглеводнів. Розрахункові задачі 2. Обчислення об`ємних відношень газів за хімічними рівняннями.
282 триместр
квітень(B) №28
Лек.28Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену. Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів. Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів.
292 триместр
квітень(A) №29
Лек.29Оксигеновмісні органічні речовини. Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.
302 триместр
квітень(B) №30
Лек.30Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями. Застосування етанової кислоти. Практична робота №4. Властивості етанової кислоти.
312 триместр
травень(A) №31
Лек.31Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія. Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.
322 триместр
травень(B) №32
Лек.32Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль.
332 триместр
травень(A) №33
Лек.33КР №3
Аудиторна контрольна робота
342 триместр
травень(B) №34
Лек.34Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків. Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.
352 триместр
травень(A) №35
Лек.35Практична робота №5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах. Тема 4. Роль хімії в житті суспільства. Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки.

Вхід до вашого аккаунту